ما در حال طراحی نسخه ی جدیدی از سایت کابل پرس هستیم.

پذيرش > دیدگاه > انتقاد از کابل پرس

انتقاد از کابل پرس

از کابل پرس انتقاد کنيد. ما مدعی نيستيم که اشتباه و خطايی مرتکب نمی شويم. سخت ترين انتقادات شما را با جان و دل می پذيريم و آن را در رفع ضعف ها و کمبود ها مفيد می دانيم. بخش انتقاد از کابل پرس برای همين راه اندازی شده است. پيروز باشيد/ کابل پرس