سردار امیری

روزنامه نگاری را در دانشگاه کابل خوانده ام. گاه می نویسم. و عاشق کتاب خواندن هستم.افغانستان را دوستدارم، اما نه مثل طالب.

hyl.blogfa.com

فرستادن پيام

جستجو در کابل پرس

fond=inclure/footer} dir="rtl" />