آيساف، ناتو و نيروهای بين المللی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

تداوم راه بعد از 2014

چهار شنبه 19 سپتامبر 2012, توسط بازل نیکوبین

اول امضا می کنم بعد فکر!

يكشنبه 11 مارچ 2012, توسط مرتضی رحیمی

امروز و فردا

يكشنبه 15 جنوری 2012, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس