Hot Tea Weekly

افغانستان/ کابل

Afghanistan/ Kabul

Kabul Press, World Media Home, Associated with RAHA in exile

هفته نامه چای داغ

فارسی: افغانستان - ايران - تاجيکستان

با ما به جهان ارتباطات پيشرفته بپيونديد

په افغانستان كي انساني حقو قو نوم لاندي

افغانستان تجارتخانه ی حقوق بشر

دلته په افغانستان كي انساني حقوقو او د موكراسي دڅي سو داگري بازار شوي ره دموكراسي او انساني حقوقو څي د يي پانگي لاسه را وړلو رسي بازرا اجوړشوي چي هر څوك كولي شي خپلي خونبي سره سم له هغه څي فايده لاي سته راوړي تور سرواو ماشومانو حقوقوپه نوم په افغانستان كي ديي واك او باد راوړو پيسو لاسته راوړلو هڅي كوي . هر څوك  ډلي او ساز ماننونه پا كه غواړي ديي پوي پيري الا ره په يوي شپه كي ووهي او بي له څنده پر يمانه پانگه لاسته راوړي . كولي شي ديي تور سه و او شومانو حقوقي كمټو له لاري دغو غو نبتنو ته څاننوته ورسوي افغاني او غير افغاني ړ يري ډلي ټپلي افغانستان له بيړني او ضاع څيه خپلو څا نگړو گټو لاسته كولو په هاند كي دي .

ړ ير لاسي نور كسان هم ليدي ل كيګ ي چي له افغانستان څحي ديي خپلو از مينبتو ن لا براتوار  جوړ كړيدي امريكايي پو څپان په افغانستان كي خپلو نو يو و سلو تم ينو نه كوي .

په همدي ړول مختلفو ا نجو گا نو او كمپنبو ديي مر خپړ يو يه شان په كابل كي سروته رايورته كړيدي په مكر او غو لونكو لارو يدي اوغلا سره خپلي شخصي پانگي زيا توي دغه پيسي بيدون لدي چي افغانستان په بيا ر نه كي ولگپري نو موړ راړه ما رانو له خوا په انتمه كا نيتټال هو تلو نو كي په خپلو مستبواو عيا شييو كي لگوي . يا هم په هغو څيړنواو مطالعو كي په مصرف ړ سيړي چي لو تجربه لرونكو څوانانوله خواتر سره كيړ ي څه تا څه پدانگر گټه نلري له افغانستان څحي بهم نيو هيوادونو ته لګ ل كيګي نړ يوالو جا سوسي كمپنيو (كارتلو تو) په واك كي ور كول كيړي چي دغو بيا په خپل وار سره خياو خا صوهد فو تو ليپاره له ړول ړول لارو افغانستان ته لاسونه را غزولي دي او خپلو څانكړو گټولاسته راوړلو په هيله ديي افغانستان انساني حقوقو سوداگري په ميلمسون كي سره راټوال شوي بيا دغه د يي انساني حقوقواستازۍ ديي نور و كمپنيو نماينده گا نو په شان داسي ستر بكسونه له څان سره لرۍ .

چي له هوا يي ډگرونوڅحي خپلو تا سوننونو ته ديي تاو په وخت هد چا تو چه څا نته اړوۍ . دغه سوداگران كله چي په خپلو ميلمستو ننو نو كي سره را ڼول شې بۍ له ځنډه سوداگرۍ او تجارت بمشونه كوۍ زيو نزملك ته ډېر ساز ماننونه بيا رغوني په نوم راغلې دۍ .

مگر نه غواډۍ له خپل ناست څاۍ څحۍ ديي كابل اصلۍ بټه ووينۍ وړكا ، وسيلې او كنيا كو غو نډ وپه جوړ ولو سره شرابو جامونه غړ پوۍ .

پدۍ ډول هرڅه له خپل فكره خياله باسۍ ورسره سم خپلو شخصۍ گټو او سوداگرۍ بازار تودوۍ .

راهغه څه دۍ چي ديي افغانستان خلك يي هره ورڅ په رټو سترگو وينۍ .

ديي لرغونو تو كو او نيشه يي كثافانو سوداگرۍ همد غو ټولنو او ساز ما ننو نوله چننرلاندۍ كيړي .

قاچاق يران له افغانستان څحۍ لرغوني اثار افغانستان پير اندني په نوم  له خپل څان سره بهم نيوملكو نو ته وړى څه څلا وله لارۍ پويمانه پيسۍ مندۍ په افغانستان تور سرو حقوقو ټولنۍ – ديي انسانۍ حقوقو او كچينانو حقوقو ساز ماننو نه ، دموكراسۍ او ازادۍ دا هغه ټكي او جنخلي دې چې ديي اصلۍ كلمي په معني ورڅخه كار نه اخستل كيړى بلكۍ دڅينو خامو نمو نبتنو لپاره دغو ټكو څحۍ كار اخلۍ . دغو كه نيو په استعمال سره فقط خلك نمولول كيرى .

خبر بالي او ژور ناليز م چي منبع بى بى سۍ او امريكا راډيوگانوله څان نمو بستو نكو خبر پالاتو څحۍ پيل كيرۍ له كابل څحۍ ديي بيان او عقيدۍ ازادې كار يكاتور جوړ كړۍدې . چي نشوكولاى ديۍ ينم گړۍ ازادۍ ته ديي وينا او قيدۍ ازادي و وايو .

ديي وينا ددي ازادې له ډگريو بۍ څحه بۍ بۍ سۍ او نورۍ ورته راډ يو گاني خپل څان په گټه سنجو ند ونه وهۍ نړۍ جا سوسۍ ټولنۍ بيا په خاص ړول انگليسۍ جاسوسۍ اړۍ له دغو راړ يو گانو څحه خپلي گټۍ پور ته كوۍ .     په درناوې   

هفته نامه چای داغ

 

ميزبانی وب

فضا سه هزار مگابايت

دارای تمام امکانات امنيتی

ثبث قلمرو رايگان

www.yourname.com(org/Net)

طراحی وب سايت

.htm/.html/.asp/.aspx/.fal

نمونه وب سايت ها:

http://rahapen.org

http://kabulpress.org

www.bashardost.com

www.fkhmedia.com

www.intercontinentalkabul.com

http://aydenafghanistan.org

http://khawarcompany.com

http://afghanccf.org

Domain Registration

Web Hosting

Web Design

Mobile: 009379390025

 

 

 

Kamran Mir Hazar: Editor-in-Chief / Afghanistan/ Kabul/ Mobile: 0093 79390025/ Email: editor at kabulpress.org

info at kabulpress.org   reader at kabulpress.org

Copyright© Kabul Press, World Media Home 2004 -2005

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به سايت کابل پرس می باشد