عکس

در همین بخش

از اين همه رنج!

دوشنبه 19 می 2008

يک زن کشاورز!

يكشنبه 11 می 2008

کودک و کار در مزرعه

پنج شنبه 1 می 2008

جستجو در کابل پرس