کارتون

در همین بخش

شزه یا په کور یا په گور

چهار شنبه 26 مارچ 2014, توسط جعفر رضایی

بی سوادی و استعمار

يكشنبه 16 مارچ 2014, توسط عتیق شاهد

هزاره فروشی

دوشنبه 10 مارچ 2014, توسط عتیق شاهد

رقابت های انتخاباتی

جمعه 7 مارچ 2014, توسط عتیق شاهد

همراهی مستقیم کرزی با تروریزم

پنج شنبه 20 فبروری 2014, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس