کارتون

در همین بخش

2014

چهار شنبه 1 جنوری 2014, توسط عتیق شاهد

رشوت در ادارات افغانستان

چهار شنبه 25 دسامبر 2013, توسط عتیق شاهد

پدر تروریزم در کشورهای اسلامی

سه شنبه 24 دسامبر 2013, توسط عتیق شاهد

قوماندان فهیم، سگ و پارلمان

يكشنبه 22 دسامبر 2013, توسط عتیق شاهد

نصایح حکیمانه

يكشنبه 22 دسامبر 2013, توسط شمس الحق حقانی

جستجو در کابل پرس