پذيرش > دیدگاه > وبلاگ نویس > لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت

لیگان؛ صفحه ای ازحقیقت

دوستان! آنچه را درین صفحه برای تان نمایش می دهم دردهای دلی است كه همه مان به نحوی ازآنها رنج می بریم؛ مگر شرایط وزبان هركدام ما برای بیان آن ممكن است یك سان نباشد.علی رغم سالها نوشتن هنوز در نوشته هایم كاستی های زیادی است وممكن اندیشه من با دید گاه شما متفاوت باشد وخطا، نقد ونظر شما می تواند راهنمایم باشد.اندیشه های تان را زندانی نكنید.

http://ligan.mihanblog.com/