پذيرش > دیدگاه > وبلاگ نویس > ريښتيا

ريښتيا

په دې هیله چې ریښتیا ووایو، ریښتیا واورو او ریښتیا ولیکو.

http://reeshtia.blogfa.com/