صفحه نخست > خبر و گزارش > شبکه های جنایتکار که توليد مواد مخدر را اداره می کنند باید نابود شوند!

شبکه های جنایتکار که توليد مواد مخدر را اداره می کنند باید نابود شوند!

آيا شامل مقامات بلندپايه افغانستان و برادر کرزی نيز می شود؟
پنج شنبه 6 مارچ 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بخش مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با انتشار بيانيه ای که به کابل پرس? نيز ارسال شده، اعلام کرده است که حکومت افغانستان بايد تلاش بيشتر در هدف قرار دادن قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان بخرج دهد و شبکه های جنايتکار و مهلک ايشانرا نابود سازد. در اين بيانيه که معلومات آن بر اساس گزارش انجمن کنترول بين المللی مواد مخدر گردآوری شده، آمده که بايد فرهنگ معافيت برای مقامات فاسد از بين برود. کابل پرس ضمن انتشار بی کم و کاست بيانيه ی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم در سازمان ملل، اين پرسش را طرح می کند که آيا منظور سازمان ملل، برادر کرزی (قيوم) هم می شود؟ آيا مقامات بلندپايه و برخی از وکلای پارلمان نيز مورد خطاب سازمان ملل می باشد و يا خير؟ آيا حکومتی که اعضای بلندپايه آن در فساد، جنايت و قاچاق مواد مخدر دست دارند، اساسا قصد واقعی برای مبارزه با جرم و مواد مخدر می تواند داشته باشد؟

بيانيه ی بخش مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل:

اين خبر توسط نماينده دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم در افغانستان،خانم کرستينا گيانا اوگوز ابراز گرديده است.
که همين اکنون نشر شده است منعکس (INCB) درخواست وی سفارشات را که در راپور بورد کنترول بين امللی مواد مخدر ميسازد.

در گزارش اخير، بورد کنترول بين امللی مواد مخدر با نگرانی جدی خاطر نشان ساخته است که زرع نامشروع ترياک در
افغانستان به حد بی سابقه ای رسيده است.
اين بورد همجنان از تداوم و موجوديت اسيتيک انهايدريد در افغانستان هشدار ميدهد. اين ماده کيمياوی در توليد نامشروع
هيروين استفاده شده و عمدتاً از طريق ايران،پاکستان و کشورهای آسيای ميانه وارد کشور ميشود. ضبط اين ماده در
افغانستان،همچنان در کشورهای هم مرز با آن بی اهميت تلقی شده و در مورد منابع،روش ها و مسير که به قصد سواستفاده از اين ماده ميشود معلومات کمی وجود دارد.

نماينده دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم در افغانستان،خانم کرستينا گيانا اوگوز گقت:"افغانسنان بزرگترين توليد کننده
ترياک و هيروين باقی مانده است.به همين منظور حکومت بايد تلاش هايش را وسيع سازد تا مبارزه عليه قاچاقبران مواد مخدر، آنانيکه بيشترين سود را از صنعت نامشروع ترياک ميبرند و بصورت جمعی سه بيليون دالر بدست مياورند در بر گيرد".

دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم حکومت افغانستان را خطاب نموده تا اقدامات بيشتر را جهت مطمئن شدن از تطبيق
قانون بالای آنهايکه بصورت مستقيم ويا غير مستقيم در فعاليت های مربوط به مواد مخدر اشتغال دارند روی دست گيرد.
خانم گيانا او گوز اظهار داشت، تمام آنهای که در قضايای فساد و مواد مخدر شامل هستند بايد تحث تعقيب و باز جويی قرار
گيرند در صورت که جرم آنها ثابت شود، بايد بر اساس قانون مجازات شوند. بر اين اساس مطئن خواهيم شد که فرهنگ معافيت برای قاچاقبران مواد مخدر و مقامات مفسد از بين رفته است. اين روند عدالت جينايی بايد در قسمت همه به صورت شفاف ، واضح و همگون تطبيق شود.روند"عدالت تيلفونی" که بر اساس آن قوت های انفرادی از داخل و خارج با عث ايجاد مزاحمت درروند عدالت ميشوند بايد متوقف شود.

نتايج بدست آمده دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم توسط گزارش بورد کنترول مواد مخدر مورد تاييد قرار گرفت که در نتيجه دولت افغانستان در تمام سطوح مسول شناخته شد . بناً بايد اقدامات قوی را بر عليه فساد های رسمی و تمام آنهای که در فعاليت های مربوط به مواد مخدر به گونه غير قانونی شامل هستند اتخاذ نمايد.
نماينده دفتر ملل متحد برای موادمخدر و جرم روی ضرورت تقويه اقدامات بر عليه فساد تاکيد نموده و خواستار عملی نمودن و اولويت بخشيدن اقدامات توسط دولت ، پوليس مواد مخدر و لوی څارنوالی شد.

افغانها عمدتاً نگران فساد که در دستگاهای دولتی در مرکز و ولايات وجود دارد هستند. وی اضافه نمود : "قدرت های محلی قادر هستند تا روند عدالت را توسط رشوت و فساد به صورت مخفی و علنی به خطر مواجه سازند"
در خاتمه وی گفت :" در صورت که افغانها يک سيستم عدلی را در ادارات به گونه که مناسب است داشته باشند اين وضعيت برای افغانهابيشتر از اين قابل تحمل و دوام نميباشد "_.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Dear Afghans, if we say that brother of Karzai is not involved or Dawood Dawood is not involved then we are cheating ourselves, if we say the home minister is not involved in the kidnapping or crimes then we are turning blind eyes to the reality so let us be honest how is possible the president is not able to come and disclose the names of those who are involved in drugs traffiking or kidnaping

  The funny part and even we are laughing in the action of Karzai he buys a chewingum from a poor boy and syas give me the reamining money back becuase this is the money of the nation funny really funny first you are buying chewing gum by the money of nation then you are asking the remaining of the money to show us he is honest if you are honest then please do not buy with our money chewing gum and do not let your brother or others to use us like fuel printing machines
  I advice this nation to stand up and do not let these traders anymore to trade on us
  we have to tell to Karzai you may cheat with such acts and foxy ways but you cheat yourself not us
  We need a clear,honest,strong,leader not a trader to deal with all kind of criminals.

  Recently Karzai did a good job that he replaced the Kabul mayor Rullah Aman be Aman if he take such steps then we will give him some points otherwise he is the most crooked person in our history

  With regards,ikhlas wardak

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس