صفحه نخست > حقوق بشر > پناهجویانی که درناروی جواب منفی گرفته اند بخوانند

پناهجویانی که درناروی جواب منفی گرفته اند بخوانند

ازآنجاییکه بسیاری از پناهجویان نمی توانند این هزینه ها را بپردازند، موسسه هایی هستند که پناهجویان را دراین زمینه کمک می کنند. کانون وکلای ناروی درشروع کار پرونده های مهاجرین را به صورت مجانی بررسی می کرد اما در این اواخر پول می گیرند. این کانون پرونده های اندکی را قبول می کنند اما کسانی که پرونده شان توسط این کانون پذیرفته شده شانس قبولی شان 85 در صد بوده است. یعنی از تمام کسانی که پرونده شان با حمایت این کانون به دادگاه فرستاده شده 85 درصد شان قبول شده اند.
kawa gharji
سه شنبه 26 مارچ 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اگرشما دوجواب منفی گرفته اید وخطر دیپورت تهدید می کند وتاهنوزهم به هیچ یکی ازمراجع حمایت ازپناهجویان شکایت نکرده اید ویا منتظرمدرک واسناد جدید هستید می توانید به دادگاه شهراسلو نیزشکایت کنید. برای شکایت نیاز به وکیل ندارید. هزینه دادگاه ۲۱۵۰ کرون نارویژی می شود. درصورتی که وکیل نداشته باشید، وکیل مجانی ازطرف دادگاه به شما داده خواهد شد.
قوانین پناهندگی درمجموع برای تمامی خارجیان سخت شده اما قراردادهایی را که دولت افغانستان با کشورهای مانند ناروی وسویدن و استرالیا وچند کشوردیگر بسته وضعیت را برای پناهجویان افغانستانی نسبت به مهاجرین کشورهای دیگر سخت تر کرده است.

نوشته زیرحاصل سه ماه همکاری من با سازمان های حمایت از پناهندگان وخود پناهجویان درکمپ های مختلف ناروی است.

دراین سه سال گذشته وضعیت پناهندگی برای پناهجویان افغانستانی درناروی به بدترین حالت درطی ده سال گذشته رسیده است. قوانین پناهندگی درمجموع برای تمامی خارجیان سخت شده اما قراردادهایی را که دولت افغانستان با کشورهای مانند ناروی وسویدن و استرالیا وچند کشوردیگر بسته وضعیت را برای پناهجویان افغانستانی نسبت به مهاجرین کشورهای دیگر سخت تر کرده است.

دراین اواخرهرهفته شش تاهشت نفرازپناهجویانی که جواب رد گرفته اند ازکمپ ها ومحل کار و شهرهای بزرگ دستگیر وبه صورت اجباری به افغانستان بازگردانده می شوند. این درحالی است که حتی کسانی که جواب منفی دوم رانیزگرفته اند،حق دارند به دادگاه ابتدایی “tingretten” وبعدبه دادگاه “lagmannsretten” ودرصورتی که ازاین دو دادگاه نیزجواب منفی بگیرند، می توانند به دادگاه ” høyesterett” شکایت نمایند. پناهجویانی که دوجواب منفی دارند، اقامت شان درناروی غیر قانونی است. اما اگردرخواست برای دادگاه داده باشند، پولیس حق دیپورت آن پناهجو را تا ختم دادگاه ندارد. دادگاه عالی ناروی بالاترین مرجع رسیدگی به پرونده های مهاجرین است.

مشخصات و ادرس دادگاه ابتدایی:

شهر اسلو :

http://www.domstol.no/otir

شهر برگن:

http://www.domstol.no/bergen

شهر تروندهایم:

http://www.domstol.no/sor-trondelag

مشخصات تماس با دادگاه عالی:

http://www.domstol.no/hoyesterett

Besøksadresse: Høyesteretts plass 1,
Postadresse: Postboks 8016 Dep., 0030 Oslo, Norge
E-post: post hoyesterett.no

Telefon: ۲۲ ۰۳ ۵۹ ۰۰
Telefaks: 22 33 23 55

پناهجویانی که ازدادگاه ابتدائی جواب منفی می گیرند می توانند مستقیم به دادگاه عالی شکایت کنند. هزینه دادگاه و مترجم در صورتی که نمی توانید به زبان نارویژی صحبت کنید از شما اخذ خواهد شد. پولی را که شما به خاطربرگزاری دادگاه و مترجم و وکیل می پردازید بعد ازختم دادگاه درصورت برنده شدن دولت خواهد پرداخت اما اگراز دادگاه جواب منفی بگیرید نصف پول ازشما گرفته خواهد شد. هزینه دادگاه هم بستگی به پرونده شما دارد. اگرپرونده طولانی دارید هزینه دادگاه هم بیشتر خواهد بود. امابرای پرونده های معمولی و یک روزه حدود ۴۰ تا ۵۰ هزارکرون نرویژی هزینه دارد که درصورت جواب منفی نصف این پول را خواهید پرداخت.

ازآنجاییکه بسیاری از پناهجویان نمی توانند این هزینه ها را بپردازند، موسسه هایی هستند که پناهجویان را دراین زمینه کمک می کنند. یکی از این سازمان های شناخته شده بین مهاجرین نوآس است. اکثر پناهجویانی که جواب منفی می گیرند پرونده شان را برای این سازمان می فرستند. نوآس یک سازمان حقوق بشر وغیر دولتی برای حمایت از پناهجویان در ناروی است. این سازمان اطلاعات وکمک های حقوقی را دراختیار متقاضان پناهندگی در ناروی قرار می دهد. کسانی که جواب منفی دوم را نیز گرفته اند می توانند به این سازمان تماس بگیرند. کسانی که فکر می کنند که وزارت امور مهاجرت ناروی پرونده های آنها را به درستی بررسی نکرده است می توانند به این سازمان تماس بگیرید و این سازمان با وکیلانی که در اختیار دارند پرونده را بررسی می کنند و اگربا شماهم نظر باشند، از وزارت مهاجرت می خواهند که پرونده را مجددا بررسی کنند. این سازمان با وجود اینکه پرونده های زیادی را قبول نمی کنند اما با آن هم پرونده ها و مشتریان زیادی دارد. به همان خاطر وقتی شما پرونده تان را برای آنها می فرستد معمولا مدت زمان زیادی را می گیرد تا برای شما جواب دهند. از طرف دیگر این سازمان تنها می تواند از وزارت مهاجرت ناروی بخواهد که پرونده شما را دوباره بررسی کنند و نکاتی که وزارت مهاجرت در زمان بررسی پرونده شما به آن توجه نکرده اند را به آنها گوشزد نمایند. اکثر کسانی که پرونده های شان را برای این سازمان فرستاده اند دربررسی دوباره توسط وزارت مهاجرت بازهم جواب منفی گرفته اند.

به جزاین سازمان، سازمان های دیگری هم استند که کمترشناخته شده ولی می توانند کمکی بزرگی برای پناهجویان نمایند. از جمله این سازمان ها کانون وکلای ناروی است.

کانون وکلای ناروی درشروع کار پرونده های مهاجرین را به صورت مجانی بررسی می کرد اما در این اواخر پول می گیرند. این کانون، پرونده های اندکی را قبول می کنند اما کسانی که پرونده شان توسط این کانون پذیرفته شده شانس قبولی شان ۸۵ در صد بوده است. یعنی از تمام کسانی که پرونده شان با حمایت این کانون به دادگاه فرستاده شده ۸۵ درصد شان قبول شده اند. این کانون کاری به “یو دی ای” و “یو ان ای” و وزارت مهاجرت ناروی ندارد. بر خلاف نوآس که پرونده شما را دوباره به وزارت مهاجرت می فرستند و ازآنها می خواهند که پرونده را دوباره بررسی کنند. این کانون پرونده را به دادگاه می فرستد. دادگاه نیز نظر به قوانین ناروی و پرونده و مدارک شما درمورد رسیدگی خواهد کرد.

کار این کانون به دو شیوه است.

۱- کسانی که اسناد و مدارک کافی و دلیل موجه در پرونده پناهندگی شان دارند به صورت مجانی می توانند از حمایت های این کانون بهرمند شوند. این کانون وکیل ، مترجم و وقت دادگاه مجانی برای شما می گیرد. در صورت برنده شدن در دادگاه تمام مصارف را دولت ناروی به این کانون خواهد پرداخت اما اگر از این دادگاه جواب منفی بگیرید، نصف پول دادگاه از شما اخذ خواهد شد. اما هزینه وکیل وپیش پرداخت برای دادگاه از شما گرفته نخواهد شد. وکلای این کانون کسانی استند که تجربه طولانی با پرونده های مهاجرین دارند. برخلاف اکثر وکیل های که ازطرف دولت ناروی برای مهاجرین می دهند، این وکیلان متخصص رسیده گی به پرونده های مهاجرین استند.

۲- اگراسناد ومدارک کافی برای پناهندگی ندارید این کانون می تواند وکیلان خوبی را به شما معرفی کنند اما شما باید هزینه تمام پروسه را تا به آخر بدهید. پیش از اینکه اقدام به گرفتن وکیل نماید بهتر است تمام مدارک تان را از طریق پست به آدرس کانون بفرستید. اگراین کانون پرونده تان را قبول نکرد به این معنا است که پرونده شما ازاستحکام خوبی برخوردارنیست. بنابراین باید پرونده شما نه تنها توسط وکیل عادی بلکه توسط یک وکیل متخصص مهاجرت بررسی شود. این کانون می تواند آن وکیلان را دراختیار شما بگذارد ولی با هزینه زیاد.

ادرس تماس با کانون وکیلان ناروی:

http://www.advokatforeningen.no/

ادرس : Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Merk konvolutten “ Disiplinærklage“

شماره تماس :

tlf. 22 03 50 34

ازروزدوشنبه تا جمعه ۱۲:۰۰ – ۱۵:۰۰

اگرشما قبلا وکیل شخصی داشته اید وازشما پول گرفته ونتوانسته که به پرونده شما آنطورکه باید توجه کند نیز می توانید از وکیل تان به این کانون شکایت کنید. وکیل های زیادی درناروی هستند که ده ها پرونده دارند وازآنجائیکه مهاجرین ضعیف ترین قشرجامعه هستند به پرونده های آنها بها نمی دهند. بنابراین اگرشما هم گرفتار وکیلی شده اید که به پرونده شما به صورت درست رسید گی نکرده است به این کانون شکایت کنید. اما باید مدارک لازم مانند قبض پولی که پرداخته اید و قرار داد تان را با خود داشته باشید تا به شکایت تان رسید گی شود.

درکناراین کانون سازمان ها وانجمن های دیگری هم هستند که برای مهاجرین کمک های حقوقی و مشورتی درناروی ارائه می کنند. یکی ازاین انجمن ها “مشورت های حقوقی رایگان” برای پناهجویان است. آدرس این جمع را شما می توانید در زیراین نوشته بیابید. شما می توانید فورم را به صورت انلاین خانه پری کنید و پرونده و شماره تلفن خود را برای آنها بفرستید. مسولیت بررسی پرونده شما را یکی از وکیلان به دوش خواهد گرفت و با شما به تماس خواهد شد. آنها فقط می توانند شما را درنوشتن شکایت نامه برای “یو دی آی” و یا “یو ان آی” کمک نمایند.

http://www.frirettshjelpadvoka...

http://www.frirettshjelpadvokat.no/

Postboks 2469, Solli, 0202 Oslo

Telefon: 23 23 93 02
Telefaks: 23 23 93 01
E-post: advokat voldhuset.no

Vakttelefon: 977 28 762

اگرشما دوجواب منفی گرفته اید وخطر دیپورت تهدید می کند وتاهنوزهم به هیچ یکی ازمراجع حمایت ازپناهجویان شکایت نکرده اید ویا منتظرمدرک واسناد جدید هستید می توانید به دادگاه شهراسلو نیزشکایت کنید. برای شکایت نیاز به وکیل ندارید. هزینه دادگاه ۲۱۵۰ کرون نارویژی می شود. درصورتی که وکیل نداشته باشید، وکیل مجانی ازطرف دادگاه به شما داده خواهد شد. بعد از این که شما شکایت نامه خود را برای دادگاه فرستادید، آنها با یو دی آی و مسوول رسید گی به پرونده شما تماس خواهد گرفت. آنها ازمسوول رسید گی پرونده شما می خواهند که یا دوباره پرونده را بررسی کنند ویا به وقت که تعین می کنند به دادگاه حاضرشوند. گاهی آنها پرونده را یکباردیگر بررسی می کنند وبررسی مجدد پرونده معمولا چند ماه را دربرمی گیرد و دراین فرصت شما می توانید مدارک واسناد جدیدی برای پرونده خود آماده کنید و اقامت تان درناروی تا بررسی مجدد پرونده قانونی می باشد. اگرمسوول رسید گی به پرونده نخواهد که پرونده را دوباره بررسی کند آنوقت باید دردادگاه حاضر شود وشما باید بتوانید دادگاه را قناعت دهید که تا زمان رسیدن مدارک جدید تان حق موقت زندگی درناروی به شما داده شود وزندگی شما درصورت برگشتن به وطن درخطرمی باشد. حتی اگر شما منتظر مدرک جدیدی نیز نیستید می توانید دلایلی را که فکر می کنید وزارت مهاجرت در پرونده شما مدنظر نگرفته هم برای دادگاه بگوید.

اگربا تمام اینها بازهم جواب منفی گرفتید نا امید نشوید. شما می توانند به دادگاه حقوق بشراروپا که درفرانسه موقعیت دارد شکایت نمایید. افراد زیادی بوده اند که با شکایت به دادگاه حقوق بشراروپا جواب مثبت گرفته اند. البته تمام این کارها انرژی و وقت زیادی رامی گیرد. اما اگردرداخل کشورمشکل داشته باشید چاره دیگری ندارید.

حضورفیزیکی شما درفرانسه ضروری نیست. شما می توانید پرونده تان را از طریق ایمیل و پست برای آنها بفرستید. فرم وآدرس دادگاه حقوق بشراروپا را می توانید از آدرس زیربه دست بیاورید: فراموش نکنید که شما تنها زمانی می توانید به دادگاه حقوق بشراروپا شکایت کنید که تمام مراحل قانونی درداخل ناروی را انجام داده و نتیجه نگرفته باشید. تنها درآن صورت دادگاه حقوق بشر اروپا پرونده شما را بررسی خواهد کرد.

مشخصات تماس با دادگاه:

http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Tel : +33 (0)3 88 41 20 18
Fax : +33 (0)3 88 41 27 30

نویسنده ها وهنرمندانی که خارج ازناروی درافغانستان و یا کدام کشوردیگری زندگی می کنند. آنهای که به خاطرسانسورو دیگرتهدید های امنیتی درمعرض خطرهستند نیز می توانند ازطریق سازمان “شهر جهانی نویسنده گان” درخواست پناهندگی درناروی نمایند. این سازمان یک سازمان مهاجرتی نیست. این سازمان فقط برای نویسندگان و هنرمندانی که به خاطر نبودن آزادی بیان و دیگر مشکلات نمی توانند در کشور خویش زندگی کنند کمک می کنند. فرم در خواست حمایت از این سازمان تنها به زبان انگلیسی درسایتی که درزیراین نوشته می گزارم وجود دارد. نویسندگان می توانند این فورم را خانه پری کنند. بررسی درخواست توسط انجمن نویسندگان وچند ارگان دیگرصورت می گیرد و درخواست شما به چند شهرناروی فرستاده می شود. اگردرخواست شما توسط مسوولین یکی ازآن شهرها قبول شودهزینه مسافرت شما با ویزه و … توسط همان شهر پرداخته می شود و شما به عنوان مهمان نویسندگان ناروی به اینجا می آید. معلومات بیشتر دراین مورد و فورم را می توانید دراین سایت بیابید. اما فراموش نکنید که این سایت تنها برای نویسندگان و هنرمندان است. شما می توانید ازطریق خانه پری این فورم درخواست پناهندگی درچندین کشورعضو اتحادیه اروپا و خارج از اتحادیه اروپا بدهید. این یک سازمان جهانی برای نویسندگان است.

http://icorn.org/icorndo.php

http://icorn.org/cities.php

بسیاری ازپناهجویانی که جواب منفی دوم را می گیرنداز کمپی که در آن زندگی می کنند بیرون می شوند. آنهادرصورت بیماری حق دسترسی به خدمات بهداشتی را ازدست می دهند. تعدادی هم توانمندی هزینه داکتر را ندارند. آنها می توانند به آدرس زیر مراجعه کنند و ازمعالجه رایگان برخوردارشوند.

ادرس های تماس در اسلو :

سه شنبه ساعت :۱۶٫۰۰ - ۲۰٫۰۰
پنجشنبه ساعت :. ۱۱٫۰۰ -۱۵٫۰۰

Telefon: ۴۸ ۸۹ ۰۵ ۶۰

http://www.bymisjon.no/papirlose

بعضی ازخدمات دیگر توسط این سازمان در ۱۱ شهر دیگر ناروی هم دراختیار مهاجرین قرار داده می شود. این شهرها عبارت از: ترندهایم، برگن،بودو،درامین،هاگه سوند،کنگسبرگ،کریستیاند سوند، لیل استروم،ریگولاند،ترومسو،وستفولد و اوستفولد است. ادرس تمام این مراکز را می توانید در اینجا بیابید:

http://www.bymisjon.no/no/Stot...

بسیاری ازپناهجویانی که درکمپ ها وخصوصا کسانی که درشهرهای با جمعیت کم و دورازمرکز زندگی می کنند ، از وجود این موسسه ها و سازمان ها اطلاع ندارند. امیدوارم این معلومات برایتان مفیده بوده باشد.

منبع: سازمان زنان هزاره
http://www.hazarawomen.com/Hazaragi/

کاوه استم.
در کشورم اتفاق های می افتد که نمی توانم از کنار شان به بی تفاوتی رد شوم.
درس می خوانم. موسیقی می شنوم .

آنلاین :

http://www.kawagharji.wordpress.com

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • Baradar Aziz Tashakor az Zahmat shoma,man khodam 4 sal dar hamin kishwar kharab shooda zendagi kardam nazdig deport shoda bodam .wa khidmat shoma arz konim enke khoqoq bashar migoyed kodam khoqoq basharNorway khoqoq bashar aslan wojood nadare bikhood waqqat talaf nakonin onja onha be afghani qaboli namida khile yag kishwari sagi hast

    آنلاین : kabulpresshttp://

  • matalebetan besyar aly va por faydeast

  • tashakor az zahamati shom,man 3 roz pish manfi 2 ra gereftam ama man 2mah pish wakili shakhsi gereftam ama hich iqdami nakarda zang zadam bareshan deroz porsidam manfi 2 barayam amada goft ishkal nadara man taza mikham karamra shoroo kunam.ba nazari shoma metana kari bokunad man matni shomra khandam ki dar irtebat ba mohajirin bod lutfan baram yak rahnumayee daqiqtar kunid>haaa man qabllaan wakili udi dashtam vali badan raftam wakili polii gerftam baz ham intori shod /in wakilam mega shoma qabl az man ba on wakili udi tawafuq karda bodin onham shikayati shomara feresatada bod kari shoma dar jaryan bod wa man kari namitawanistam bukunam davlatham ba shoma manfi 2ra ferestad

    آنلاین : nasip_1986@hotmail.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس