در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > گل آغا شیرزوی عضو باند کرزی واجنت خاد و پاکستان !

گل آغا شیرزوی عضو باند کرزی واجنت خاد و پاکستان !

قتل، قاچاق مواد مخدر، دزدی از عوايد گمرکی، زندان شخصی ، گروه مسلح غير مسول و ...
جمیل از قندهار
شنبه 7 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

مضمونی تحت عنوان فساد گسترده ی خانواده واطرفیان حامد کرزی در سایت کابل پرس به نشر سپرده شده ودر آن نقل از در آمد یک میلون دالری در یک هفته و قاچاق مواد مخدر و دزدی از عواید گمرکی توسط گل آغا شیرزوی تذکر به عمل آمده است. من که شناخت نزدیک از چند سال به اینطرف با شخصی گل آغا شیرزی دارم به صفت یک شاهد عینی تمامی جنایت شان ازدوران جهاد الی اکنون به چشم خود مشاهده نمو ده ام ومی خواهم جملات چندی در افشای جنایت شان به خوا نندگان محترم پیشکش نمایم .

حاجی گل آغا شیرزوی فرزند حا جی لطیف مشهور به (سگ باز) مربوط قوم بارکزایئ مسکونه ناحیه دوم شهر قندهار می باشد. تا صنف ششم درمکتب بنام شالمار درس خوانده است واسناد فراغت صنف 12 وسند فراغت دارلمعلمین قندهار به شکل جعلی برای خویش در سال 1992 در زمانيکه والی قندهار بود برای خود تهیه و تر تیب نمود. چنانکه از چهره سیاه شان معلوم میگردد ازدوران جهاد تا اکنون فعالیت های تخريب كارانه سازمان داده و ازجمله جنایتکارترین اشخاص می باشد که امروز درقدرت سهیم اند. آدم ها کشته و به مال وناموس مردم تجاوز کرده است هر چه که خلاف دین مقدس اسلام وخلاف انسانیت وبشریت بوده انجام وهنوز هم به چپا ول وجنایت مشغول میباشد. دست در قاچاق مواد مخدر دارد وبه اساس همین فعالیت های تخریبکارانه، خود را به شهرت رسانده است .

در دوران جهاد با ریاست امنیت دولتی قندهارارتباط مخفی برقرار نمود ومستقیما با ریاست خاد قندهار و قومندان قول اردوی قندهار که در آن زمان دگر جنرال نورالحق(علومی) بود تماس بر قرار می نمود وچندین بار از طرف نورالحق (علومی) غرض ملاقا ت با داکتر نجیب لله از قندهار به کابل رفته و با داکتر نجیب الله ملاقات هایی انجام داده است. جنایت بزرگ وعمده که گل آغا شیرزوی دردوران جهاد مرتکب شده است عبارت ازجمع آوری اطلاعات درمورد چگونگی موقعیت و محل بود و باش سایر گروپ های مجاهدین در ساحه زون قندهار بوده که بعدا تسلیم به ریاست خاد قندهار ومشاورین روسی می نمود. به اساس آن گروپ های مجاهدین زیر بمباران شدید قرار می گرفتند که در نتیجه این فعالیت ها حاجی گل آغا مکافات بی شمار نقدی از ریاست خاد قندهار بدست می آورد ودر مقابل ضربه قوی به سا یر گروپ ها ی مجاهدین وارد می نمو د. ارتباط خود را با خاد و قومندان قول اردوقند ( نور الحق علومی) توسط یکنفر بنام معلم خواجه محمدقوم بارکزایئ تامین می نمود. درسال 1365 زمانیکه معلم خواجه محمد از قرارگاه حاجی گل اغا غرض تسلیم اطلاعات به ریاست خاد قندهار ذریعه موترسیکل در حال حرکت بود، در مسیر راه از طرف گروپ سرکاتب عطا محمد مربوط حزب اسلامی گلبدین حکمتیارمتوقف میگردد. در جریان تلاشی از نزد معلم خواجه محمد اطلاعا ت بدست می آید که در مورد سایر گروپ های مجاهدین از طرف گل آغا ذریعه معلم خواجه محمد به خاد ارسال میگردید. در نتجه معلم مذکور از طرف گروپ سرکاتب عطا محمد زندانی می شود ورابطه مخفی گل آغا با خاد در بین سایر گروپ های مجاهدین افشاء گردید. در نتیجه بعد از چند روزی این حادثه برخورد مسلحانه بین گروپ سرکاتب عطا محمد و گل آغا در منطقه ما له جا ت قندهارصورت گرفت که مدت تقریبا یک برج ادامه داشت. در نتیجه زد خوردها چندین نفربه شمول پدر حاجی گل آغا از جانبین به قتل رسید. چون از جنگ بین مجا هدین دولت آن زمان مفاد به دست می آورد و به ضرر مجا هدین تمام می شد بعدا این در گیری به مداخله مستقیم ( ای.اس .ای)پاکستان ختم گردید واسیران یک دیگر به شمول معلم خواجه محمد به ضمانت مستقیم جنرالان پاکستانی آزاد شدند. در نتیجه از گل آغا تعهد گرفته شد که بعد از این بدون مشوره ای .اس .ای هیچ نوع فعالیت به نفع کمونستان انجام نداده وتمامی وظایف را به مشوره ای .اس.ای پا کستان انجام دهند. گروپ گل آغا به دستور جنرالان پاکستانی از ساحه ماله جات که به شهر قندهار همجوار می باشد خارج گردید و به ولسوالی ارغستان ولایت قندهار که همسرحد به پا کستان می با شد منتقل گردید . ولی باز حاجی گل آغا به بازی های دوگانه خویش ادامه داد. هم با استخبارات پاکستان در ارتباط بود واز جانب دیگربه روابط مخفی خویش با ریاست امنیت دولتی خاد ادامه میداد و رول جاسوس دو طرفه بازی می کرد. استخبارات نظامی پاکستان علا قمندی زیاد نسبت به گل آغا نشان داد. به خاطر اینکه بتواند با استفاده از امکانات گل آغا در بین ارگانها ی امنیتی افغانستان بالخصوص در بین خاد اجنت گذاری نماید. موصوف از امکانات وموقف خوب هر دو جانب بر خوردار بود واز هر دو منبع استخباراتی امتیازات خوب مالی بدست می آورد که تا اکنون از همین رول استفا ده مینما ید که بدون مشوری دولت مرکزی به کشور پاکستا ن سفر نموده وبا کرنیل ها و جنرالان ای.اس .ای ملا قات های مخفی انجام می دهد.

در جریان جهاد چند نفر مشاورین عربی در ترکیب گروپ حاجی گل آغا غرض فلم برداری از فعالیت های مجاهدین وارد ساحه ولایت قند هار شدند ودر ساحه فعالیت گروپ گل آغا بو دوا ش میکردند. در وقت ریاست امنیت دولتی معلومات بدست می اورد که در ساحه فعالیت شان مشاورین عربی فعالیت دارد. از گل اغا تقاضا نمود تا این مشاورین عربی را تسلیم دولت نماید واین تقاضا مکررا چند مرتبه صورت گرفت ولي ازطرف گل آغا بخاطر اینکه میخواست اعتماد ای.اس.ای را از دست ندهد، به خواست ریاست خاد قندهار، جوا ب قاطع ومثبت ارایه نمی نمود و به بهانه های مختلف خاد را بازی میداد و موضوع را از یک روز به روز دیگر معطل مینمود وبه مشوره مستقیم مشاوران عربی علیه حاکمیت دولتی وقت ومردم بی گناه شهر قندهار، عملیات تخریبی سازمان داد. در قدم نخست به مشوره خارجیان یک پروند طیاره ملکی مورد اصا بت فیر راکت توسط گل اغا قرار گر فت ودر مربوطات ولسوالی دامان سقوط نمود. به تعداد 40 نفر سرنشنان طیاره که تمامی آن افراد ملکی شامل اطفال و زنان بوده جانهای شیرین خود از دست دادند. جریان سقوط طیاره از طرف مشاورین عربی وکرنیل ها ی ای.اس.ای فلم برداری میگردید . این جنایت نیز به جنایت های دیگر گل آغا اضافه گردید.

نورالحق علومی

جنایت دیگر که گل آغا در قندهار انجام داده است ، عبارت از اجرای عملیات مخفیانه به دستور ومشوره ای.اس.ای پاکستان بالای قونسولگری کشور هندوستان در شهر قندهار بود که در این عملیات به تعداد 10 نفر از کارکنان ای.اس.ای شرکت داشت و در نتیجه این عمل تخریبی به تعداد 12 نفر موظفین بی گناه امنیتی که در حالت استراحت قرار داشتند به شکل نامردانه وبی رحما نه به قتل رسیدند وتمام اسناد ومدارک دفتر قونسلگری را در اختیار ای.اس.ای قرار داد. به صدها مرتبه در چنین عملیات تخریبی وغیر انسانی از قبیل ترور، انفجارات، تخر یب پل و پلچک ها وسا یر موسسات عام المنفعه سهم فعال داشته است که در جریان زمان انشا لله اگر وقت باقی بود به سمع دو ستان گرامی خواهم رساند.

جنایت دیگر ضد بشری که گل اغا (شیرزوی) همیشه مر تکیب شده است آن عبارت از ضعف اخلاقی که خلاف کرامت انسانی واسلامی است وبشری می باشد وصدمه بیشتر به امر مقدس جهاد رسانده است. به شخصیت یکنفر مجاهد زیر سن خود همیشه تعر ض مینمود ومورد لواطت قرار میداد که این مجاهد صغیر احمدشاه نام داشت وعضو گروپ جهادی گل آغا بود. احمد شا ه که همیشه قربانی خشونت جنسی بود، نسبت فشاری زیادی که موجود بود نمی توانست مقاومت نماید و مجبور گردید بخاطر نجات از تعرض جنسی خویش از نزد گل آغا فرارنموده در حالیکه شدید مریض بود خود را تسلیم پوسته ها ی امنیتی مربوط دولت نمود. بعد از تداوی به اساس عقده که با گل آغا داشت از دولت تقاضا نمود تا مسلح گردد و علیه حاجی گل آغا وسایر خلاف کاران مجادله نماید ودر یکی از کندک های مربوط خاد خود را تنظیم نمود وتا سطح قومندان تولی ارتقا نمود وچند بار به مصاحبه مطبوعاتی حاضر گردید ودر مورد تمامی جنایت گل آغا به مطبوعات معلومات ارایه نمود. از اینکه گل آغا در خاد ارتباطات مخفی داشت از ریس خاد تقاضا نمود احمدشاه را یا تسلیم شان نماید ویا از بین ببرد. ولی آن زمان نظر به تغییرات وتبدیلی های که در مربوطات دستگاه خاد وقول اردو قندهار صورت گرفته بود، این پیشنهاد گل آغا جامه عمل نپوشید. رهبری جدید خاد قندهار اعتماد خود را نسبت به گل آغا از دست داده بود وجنرال علومی نیز غرض فراگیری یک کورس در اتحاد شوروی به سر می برد وارتباط گل آغا نسبت اختلاف فوق قطع گردید وعلیه یکدیگر عملیات آغاز نمود که این وضعیت الی سال 1369 ادامه پیدا کرد تا که جنرال نورالحق علومی دوباره از شوروی به افغانستان برگشت واین بار به صفت ریس تنظیمه قندهار شروع به کار نمود ودوباره با گل آغا تماس برقرار نمود ومطا بق تقاضای گل آغا در دستگاه ریاست خاد تغیرات وتبدیلی ها به وجود آورد. رییس خاد قندهار که آن زمان جنرال تاج محمد بود ومعاون اول آن بنام محمد رفیق ومدیران بخش های مختلف مانند نور حیدر، صبور، رحمت اله، عبد الرزاق، محمد نعیم را تمامی شان از قندهار تبدیل کرده وعلومی مطابق میل وخواهش خود افراد جدید در خاد قندهار توظیف نمود که عبارت بودند از جنرال شمس الد ین به صفت رییس خاد وعبدالرحمن به صفت معاون اول، عبدالقدوس، قاسم، شیر محمد وسرور به صفت مدیران بخش های مختلف خاد . مطابق پیشنهاد گل آغا (شیرزوی) احمدشاه از طرف ریس خاد خلع سلاح گردید وبه زندان انداخته شد والی سقوط حکومت داکتر نجیب الله در زندان به سر می برد.

روابط گل آغا این بار با علومی وسایر کارکنان خاد دوستانه وحسنه بود ودر دعوت های یکدیگر شرکت میکردند وهم پیک شراب یکدیگر بودند. زمانیکه دولت کابل سقوط کرد ومجاهدین داخل کابل و سایر ولایات کشور شدند نظر به امر جنرال علومی شهر قندهار به گل آغا ( شیر زوی) تسلیم گردید و گل آغا به صفت والی قندهار تعیین گردید. به مجرد داخل شدن به شهر قندهار به ریاست خاد قندهار رفت واحمد شاه که در نظارت خانه مدیریت تحقیق بندی بود را از نظارت خانه کشید وبدون تحقیق ومحکمه اعدام نمود. بعدا بخاطر اینکه اسناد ومدارک ارتباط مخفی خویش را که در خاد قندهار داشت از بین ببرد تمامی اسناد ریاست خاد قندهار را حریق نمود ودر تلاش دستگیری یک تعداد کارمندان شد که از راز ارتباطات مخفی موصوف آگاهی داشتند از آن جمله صرف یک نفر را دستگیر واز بین برد. متباقی از نزدشان مخفی و فرار نموند وتااکنو ن گل آغا در جستجو وتلا ش آنها قرار دارد تا به خاطر حفظ راز خویش آنها را از بین ببرد.

حاجی گل آغا که فعلا به صفت والی جلال آباد اجرای وظیفه می نماید وابستگی با باند جنایت کار حامد کرزی دارد وبا استفاده از این شناخت روابط نزدیک با قوای خارجی مستقر درافغانستان تامین نموده و در کار قاچاق مواد مخدردارد. باند مسلح شخصی دارد وقرار معلومات موثق در کوه بنام (هده) در مربوطات ولسوالی ارغستان قندهار یک زندان مخفی نیزدارد که به تهدید و توقیف مخالفان خویش اقدام مینماید. قرار اطلاعات موثق از پنچ سال به این طرف در این زندان شخصی افراد بی گناه بخاطر تمایلات شخصی گل آغا زندانی می باشند. چند مرتبه رهبری ارگا نها ی امنیتی قندهار راجع به این زندان اطلاعا ت بدست آورده ولی از طرف احمد ولی کرزی از افشای آن جلوگیری به عمل آمده است واجازه نداده است تا افراد غیر مسوول گل آغا خلع سلاح گردد .

فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • دروغ و راست اين نبشته را از روي ضد و نقيض گويي هاي آن مي توان فهميد. و اما گل آقا شيرزوي و کرزي و امثال شان تنها يک کاستي دارند و آن کاستي هم پشتون تبار بودن شان و موضع افغاني شان است. و اين خصوصيات به مزاج نوکران ايران برابر نيست

  • لعنت بر این افغان گری که هزاران متر مربع خاک افغانستان را به دولت پاکستان فروخت (اشاره به فروش زمین های مرزئ قندهار به پاکستان و دخول قوای پاکستانی به فاصلۀ یک کیلومتر به داخل خاک کشور ما در هنگامیکه بلدوزر کرزی یعنی گل آغا جان والئ قندهار بود...)!

   برای افرادی چون شما فروش استخوان های مرده، وسایل فلزئ افغانستان بنام آهن پاره به پاکستان و هزاران بی ناموسئ دیگر افتخار است و هر کسیکه از شما انتقاد کرد شما چشم های نازنین و سُرمه شدۀ خود را بسته و دهن پُر نصوار تانرا باز نموده و میگویید: "مهم نیست!" "شما نوکر های ایران میباشید!"

   لعنت بر هردوی تان باد!

 • تا حال فکر میکردم که تنها احمد شاه مسعود جهاد فروش بود ولی معلوم میشود که در زمان روسها و حکومت کمونیستها کار جهاد فروشی خوب رونق داشت.

  • فروش مسلک پدری خاندان محمد طلایی، و کرزی ها است. آیا یاد تان رفته که سیاف بیوه های کمپ ناصر باغ پشاور را در بدل پول نقد به عرب ها فروخت. جلال الدین حقانی تانک هارا انفجار داده به نرخ آهن قراضه به پاکستان فروخت. و حالا کرزی خان درانی مصروف اینکار است.

  • دوست بی نام! شما واقعا یک جانبه فکر میکنید! به نظر من فرقی میان مسلک فروشندګی اشخاص مورد نظر شما و آن سنګ فروشی که تمام ثروت افغانستان را برای شخص خویش فروخت و آنعده اشخاص بی وجدان که برای منفعت شخصی خویش مرکب وار در پی آخوند های ایرانی در حرکت هستند، نیست. شما باید کمی منصفانه قضاوت نمایید.

  • آقای نوسینده طوریکه گفته از جمله جنایتکاران چون از مضمون مقاله ایشان برمیاید که در حوادث فوق خود موصوف حضور داشته اند و یا اینکه تمام محتویات مقاله ایشان جعلات و ساخته های خود ایشان میباشد.
   حتی ایشان از عالم انسانیت هم اطلاعی ندارند چون سیاه بودن و یا سفید بودن کسی نمیتواند ثبوتی برای جنایت و یا پاکی شخص باشد.

   جالب این است که از جنایت اطرافیان کرزی همیشه مقالات و نشریات به چاپ میرسد ولی یکی جرئت آنرا ندارد که در رابطه به قتل و اختطاف های شهر کابل حتی یک کلمه بگویند. چون کسانیکه این اعمال را انجام میدهند، افراد با شهامت و قهرمانان ملی کشور اند.

 • من نمیخواهم که گل آغا شیرزوی یا علومی را تبرهه بدارم ولی این جمیل نام از قندهار بیشتر مانند یک طالب میماند تا یک واقعیت گو.

 • کامران جان!

  حالی باز قندهاری هم شدی و تحت این نام می نویسی , نام نو را برایت مبارک می گویم, اگر یکی از هزاره هایت به اندازه یک بر دهم گل آغا شیرزی هم خدمت می کرد او را تا حالا نعوذبالله پیغمبر می ساختی, خوب به خاطر اینکه شما خوش باشید تمام پشتون ها را توهین نماهید و فاشیست خطاب نمایید و دیگر خاینین هشت گانه را که بارکش سپاه پاسداران ایران بودند و هستند را شهید ملت, قهرمان ... مرد تاریخ... خطاب کنید, حتی می توانید که میخ کوبی, رقص مرده و غیره های خود رانیز به پشتون های فاشیست نسبت بدهید.

  اگر میخواهی مطلبم را نشر کن و گر نمی خواهی مانند سایر مطالبی راقبلآ بشما فرستاده بودم نشر نکنید,چون با خواندن این مطلب شما جواب تانرا دریافت کرده و صلاحیت های بعدی شما در حصه ملقب نمودن پشتون ها بنام فاشیست.... برای تان معلوم گردید.

  رحیم شاه ابدالی

 • به خالد .قضاوت شماه کاملا نا عادلانه میباشد چون در زمان جنگ مجاهدین با دولت هر ملیت در مناطق خود شان مشغول جنگ با دولت بودند هزاه ها در مناطق خود شان تاجکها در مناطق خودشان وهمینطور پشتونها وزبکها هر کدام علیهده در مناطق خودشان شماه فکر میکند که دران وقت یگ فردهزاره دربین انها شاهد جنایت بوده وان را نوشته است که میگویید ازین نوشته بوی هزاره گی به مشام تان می اید.

 • عبدالواسیع شریفی"
  من که هنوز درسن 19ساله گی قرار دارم ودرباری گل آغا هیچ معلومات نداشتم و تشکر از کابل پرس که اینگونه جنایت بعضی از اشخاص بلند رتبه را آشکار نموده اند آروزمندم مردم شریف افغانستان نیزدر باره اینگونه اشخاص اطلاع حاصل نمایند در آینده اعتماد به این گونه اشخاص ننمایند تشکر.
  موفق باشید

جستجو در کابل پرس