IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > یعنی رفقا لوبیا کشت می کنند؟

یعنی رفقا لوبیا کشت می کنند؟

متن کامل بيانيه باور نکردنی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد
چهار شنبه 27 آگوست 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

در حالی که رسانه های معتبر بین المللی خبر از وجود شبکه های پيچيده ی مواد مخدر در افغانستان می دهند که توسط نزديکان حامد کرزی و واليان اداره می شود، سازمان ملل گزارشی غير قابل باور به نشر رسانده است که در ادامه می خوانيد. اين سازمان از کاهش غير قابل باور مواد مخدر در افغانستان گزارش داده و از همه جالب تر اين است که در اين گزارش آمده که در ولايت ننگرهار هيچ مواد مخدری کشت نشده است. والی اين ولايت گل آغا شيرزوی می باشد که به گزارش يک رسانه ی معتبر کانادایی، هفته ای يک ميليون دالر از راه توليد و قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی پول بدست می آورد. متن کاملا بيانيه ی سازمان ملل درباره ی ميزان توليد قاچاق را با هم می خوانيم اما فعلا آن را باور نمی کنيم./ کابل پرس

اين بيانيه چنين می باشد:

کشت کوکنار در افغانستان به یک پنجم پائين آمده است.
دفتر مبارره با مواد مخدر و جرم ملل متحد می گوید: وضعيت " برگشت به حالت قبلی آسيب پذیر است"

امروز دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم
ملل متحد در کابل طی يک کنفرانس مطبوعاتی خلاصه سروی کوکنار ٢٠٠٨ افغانستان را منتشر نمود. گزارش
نشان می دهد که در مقايسه با محصولات ثبت شده در سال ٢٠٠٧ که ١٩٣ هزار هکتار بوده، امسال با کاهش ١٩
درصدی کشت کوکنار به ١۵٧ هزار هکتار رسيده است. به علت محصولات زياد ٨،۴٨ کيلو در يک هکتار (
بيشتر از ۵،۴٢ کيلو در هکتار در سال ٢٠٠٧ )، توليد کوکنار به شدت کاهش يافته و با کاهش ۶ درصدی از
٨٢٠٠ به ٧٧٠٠ رسيده است.

کاهش آب سيلاب ها؟

از سال گذشته بدينسو، شمار ولايات عاری از کوکنار تقريبأ ۵٠ درصد افزايش يافته و از ١٣ ولايت به ١٨ رسيده
است. بدين معنی است که در بيش از نيم تمامی ٣۴ ولايت کشور کوکنار کشت نمی شود. . به گفته انتونيو ماريا
کوستا رئيس اجرائی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد " سال گذشته جهان با ٧٠٠ تن هيروئين متقبل
يک سونامی بزرگ شد. امسال جريان سيلاب های کوکنار روبه کاهش است".

کاهش به دليل برنامه امحا نيست. در سال ٢٠٠٨ ، به ميزان ۵۴٨٠ هکتار زمين کشت شده، از وجود کوکنار پاک
گرديد (البته با هزينه بسيار بزرگ انسانی)، که چهار مرتبه کمتر از ١٩٠۴٧ هکتار زمين تخريب شده در سال
٢٠٠٧ می باشد.

نا امنی شدید و کشت شدید کوکنار

اکنون کشت کوکنار فقط به ولاياتی منحصر است که شورشگری در آن ها جريان دارد: ٩٨ درصد کوکنار
افغانستان فقط در هفت ولايت جنوب غربی (هلمند، قندهار، ارزگان، فراه، نيمروز و اندکی هم در دايکندی و
زابل)، جائيکه محل دائمی طالبان است و گروه های جرايم سازمان يافته از هرج و مرج آنجا سود می برد، کشت
می شود. هلمند به تنهايی ١٠٣ هزار هکتار کوکنار کشت شده يا دو سوم توليد سراسری را به خود اختصاص داده
است. رئيس اجرائی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد می گويد " اگر هلمند يک کشور مستقل می بود،
باز هم بزرگترين توليد کننده مواد مخدر غير قانونی در جهان شمرده می شد".

ماريا کوستا در ادامه می گويد: " حالا يک اصطکاک عالی ميان مناطق حداکثر خطر و مناطق کشت زياد کوکنار
وجود دارد. از آنجائيکه مواد مخدر شورشگری را تمويل می کند و شورشگری هم کشت کوکنار را ميسر می
سازد، پس بايد با هر دو پديده جنگيد".

واليان خوب، اقليم بد

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد، تنزل در کشت کوکنار را به رهبری خوب محلی که با آب و هوای بد
همراه بوده، نسبت می دهد. رهبری قوی بعضی از واليان، مثلأ در بدخشان، بلخ و ننگرهار، از طريق کمپاين های
مبارزه با کشت، فشار همزمان و ترويج کشت جايگزين، کشاورزان را از کشت کوکنار دلسرد نموده است. تأثير
برانگيز ترين نتايج در ولايت ننگرهار بوده است. چون ننگرهار در سال ٢٠٠٧ دومين توليد کننده بزرگ کوکنار
افغانستان شمرده می شد، امسال برای اولين بار در تاريخ اين ولايت عاری از کوکنار است.

آقای کوستا از جامعه جهانی خواست تا به ولايات عاری از کوکنار پاداش دهند. او گفت " واليان بايد قادر باشند تا
تعهدات خود را انجام دهند. کمک ها بايد هر چه سريعتر و بدون هزينه های داد و ستد ملی بين المللی و بدور از
کاغذ پرانی ها ، توزيع شود.

خشکسالی در عدم موفقيت محصولات، بخصوص در شمال و شمال شرق، جائيکه اکثر کوکنار کشت شده للمی
است، نقش داشته است. اما اين وضعيت بر ديگر محصولات مانند گندم نيز تأثير بد داشته که باعث افزايش قيمت
های داخلی آن گرديد. از يک سو اين مشکل در همدستی با افزايش جهانی قيمت مواد خوراکی، باعث ايجاد
بحرانی غذائی برای افغانستان می گردد. از سوی ديگر، اين معضل گندم را يک محصول جذاب و جايگزين
قانونی برای کوکنار می سازد. ميزان درآمد ناخالص کوکنار در مقايسه با گندم ( برحسب هکتار) در سال ٢٠٠٧
١٠ بر ١ بود، اما امسال به ٣ بر ١ تنزل نموده است.

هر چند جهان متوجه کوکنار افغانستان بود، اما بدون احساس خطر از اينکه حشيش (چرس) به يک محصول با
ارزش تبديل می گردد، چشم پوشی نموده است. رئيس اجرائی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد گفت:
"جامعه جهانی بايد به افغانستان در مبارزه عليه مشکل عظيم حشيش کمک کند".

جلوگيری از بازگشت

آقای کوستا می گويد: " ستراتيژی کنترول مواد مخدر افغانستان بايد يکپارچه و آسان شود. افغانستان يکی از
فقيرترين کشور های جهان است و بحران اخير غذايی کشاورزان را بيشتر آسيب پذير نموده" وی در ادامه سخنان
اش با جديت هشدار داد و گفت "کوکنار يک کشت فصلی است و شايد امروز محو گردد، اما فردا دوباره باز می
آيد".

بخاطر تحکيم دستاورد های اخير، او با اصرار به بزرگان، شورا ها، رهبران مذهبی، ولسوال ها و واليان گفت تا
به کشاورزان يک کشت جايگزين مناسب نشان داده شود. او در ادامه گفت " اين کار بايد همين اکنون و قبل از
اينکه کشاورزان تصميم بگيرند که آيا در سال ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ کوکنار کشت کنند يا خير، انجام شود. به عقيده او
کمک به موقع و هدفمند بين المللی در اين امر بسيار مهم است.

بخاطر کاهش بيشتر کوکنار، آقای کوستا بر مسئولين افغانی و جامعه بين المللی اصرار نمود تا بر ولايات نيمروز،
دايکندی و زابل، جائيکه کشت و بهره برداری کوکنار در مقايسه با جنوب کم است و تهديد شورشگری هم در
مقايسه با هلمند، قندهار و ارزگان کمتر وجود دارد، بيشتر تمرکز کنند. وی گفت : " اين ولايات و بخصوص
دايکندی و زابل برای همان گونه موفقيتی که امسال در بدخشان و ننگرهار ديديم، بسيار خوب آماده اند. بيائيد تا
اين ولايات را در سال ٢٠٠٩ عاری از کوکنار بسازيم.

وی از مسئولين افغانی خواست تا با کمک ناتو توجه و منابع شان را از ريشه کن ساختن به بستن بازار های
ترياک، تخريب لابراتور های هيروئين و دنبال نمودن کاروان های مواد مخدر، تغيير دهند. آقای کوستا گفت: "اين
ها در مقايسه با کشاورزان اهداف با ارزش تر اند. اگر قاچاق و توليد هيروئين را مسدود کنيم، نرخ داخلی ترياک
بيشتر از اين سقوط می کند".

وی بر ادارات اطلاعاتی جهان اصرار داشت تا به هزارن تن ترياک فروخته نشده، توجه کنند. به مدت سه سال
متواتر تأمين ترياک بيشتر از نياز جهانی می باشد. نرخ ها در حال تنزل اند، اما نه به آن شدت. به گفته رئيس
اجرائی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد " اين گونه واکنش محکم نشان می دهد که مقدار زياد ترياک،
هيروئين و مورفين (هزاران تن) از رسيدن به بازار منع شده اند. اين ترياک کجاست، کی آن را انبار می کند و
چرا؟ اين شبيه يک بمب ساعتی در برابر صحت و امنيت جهانی می باشد."

وی همچنان خواهان از بين بردن فساد که باعث "نرمش چرخ های" تجارت مواد مخدر می گردد، شد. آقای
کوستا هشدار داد که " مسئولين فاسد، زمين سالاران، جنگ سالاران و جنايتکاران بايد فشار قانون را حس کنند،
در غير آن اقتصاد ترياک با مصئونيت تمام ادامه خواهد داشت و طالبان باز هم از آن سود می برد". آقای کوستا با اشاره به قطعنامه ١٧٣۵ و ١٨٢٢ شورای امنيت که کشور ها را به محکمه نمودن قاچاقچيان مواد مخدر يا کسانی
که با پول مواد مخدر، تروريزم و شورشگری را تمويل مالی می کنند، هشدار داد که اين موضوع، مسئوليت
جهانی است. در ادامه گفت: " من از اينکه تا کنون نه افغانستان و نه هيچ کشور عضو ملل متحد حتی يک اسم را
هم معرفی نکرده اند، مأيوس شده ام".

آقای کوستا از کشور های عضو خواست تا بخاطر منع قاچاق پيش ماده يا منادی کيمياوی که جهت توليد هيروئين
در افغانستان استفاده می شود، تلاش نمايند. تشريک اطلاعات استخباراتی بيشتر و عمليات های مشترک در سال
٢٠٠٨ به ضبط عمده آسيتيک انی هايدريد در افغانستان، کشور های همسايه و در مسير به اين منطقه منجر گرديد.
آقای کوستا گفت: " جلوگيری از رسيدن اين منادی ها به افغانستان، توليد هيروئين را يک تجارت خطرناک و
گران می سازد".

در کابل، آقای کوستا پيشرفت های اخير در جهت کنترول مواد مخدر را به رئيس جمهور کرزی تبريک گفت. وی
از دولت مرکزی خواست تا در جريان انتخابات نيز اين مسير را ادامه دهد و بخاطر پيشرفت لازم در برابر مشکل
کوکنار، رهبری، امنيت، عدالت و يکپارچگی لازم را فراهم نمايد. آقای کوستا گفت: " مواد مخدر و تروريزم نبايد
سرنوشت افغانستان را تعيين کند".

واصفی بزرگترين قاچاقچی مواد مخدر جهان!

حامد کرزی خود در توليد و قاچاق مواد مخدر دست ندارد؟

پنج شنبه 7 اوت 2008


فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سالانه 800 ميليون دالر، کميشن واليان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر/ اسدالله خالد پولی که بايد برای محو کشت خشخاش به افرادی مشخص داده می شد را به ديگران داده است/ قندهار: 150 هزار دالر بده تا قوماندان امنيه ولسوالی شوی/ در سند افشا شده ی مقامات آمريکايی از احمد ولی کرزی به عنوان محوری ترين قاچاقچی مواد مخدر ياد شده است/ معاش 2200 سرباز در يکی از ولايات شرقی به جيب زورمندان رفته است/ هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند/ اسدالله وفا از از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ و حامد کرزی همچنان دروغ می گويد!


اسدالله خالد و برکناری؟

شبکه ی فساد در قندهار: برادر حامد کرزی، اسدالله خالد و محمد عارف نورزی

چهار شنبه 16 آوريل 2008


عارف نورزی، برادرش و مواد مخدر؟

يک هتل در قندهار: 15 میلیون دالر امریکایی

يكشنبه 20 آوريل 2008, نويسنده: بصیر هلمندی


پادشاه هرويين يا پادشاه لوبيا؟

آيا ولی کرزی به کشت لوبيا راضی می شود؟

شنبه 3 مه 2008


دروغ های بزرگ تیم کرزی

این راز به تازگی افشا شده است

يكشنبه 20 آوريل 2008


اخبار، مقالات و گزارش های درباره مواد مخدر در افغانستان


اخبار، مقالات و گزارش های درباره فساد، غصب زمين، سوء استفاده و اختلاس در افغانستان

واژه های کلیدی
مواد مخدر

جستجو در کابل پرس