IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > حکم اعدام یک ژورنالیست دربلخ

حکم اعدام یک ژورنالیست دربلخ

آیا پرویزکامبخش مرتد است و بايد به بقتل برسد ؟
سه شنبه 29 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

گزارشی از احمد ستایش

پرویزکامبخش 23 ساله ژورنالیست روزنامه جهان نو و محصل سال سوم پوهنحی ژورنالیزم ولایت بلخ سه ماه پیش به جرم که گویا توهین به اسلام و رسول اکرم نموده توسط ریاست امنیت ملی بلخ تحت توقیف قرار گرفت و پس از آن توسط سارنوالی بلخ قضیه ای وی به دوران افتاد اخیرآ ریاست سارنوالی قرار فیصله که انجام داده است از محاکم خواسته تا پرویزکام بخش به اشد مجزات یا اعدام محکوم گردد .

گفته می شود که پرویزکامبخش سه ماه قبل نوشته ای را تحت عنوان (آیات زن ستیزی دراسلام یا (تازی نامه) از سایت انترنیتی کافر برگرفته است ، که در قسمت بالای صفحه ،نام نویسنده آن (آرش بیخدا= تورنتو) نیز نوشته شده است .

در پارا گراف نخست این مقاله آمده است که ((وآن زمانیکه اعراب خودرا نمی شناختند ، وآن عصر...آنان مصروف سوسمار خوری بود و زنده بگور کردن دختران ،اسلام به عنوان دین ظهور کرد ... محمد به عنوان ناجی این دین خود را پیامبر آسمانی خواند قتل وغارت کرد ،هرچه که میخواست کرد ... ))
آنچه که درین نوشته آمده است به قول نویسنده آن به دفاع از حقوق زنان نوشته شده است .

درادامه این مقاله آیات از قرآن کریم به برداشت نویسنده آن تفسیر شده است .

این نوشته باعث گردیده که پرویزکامبخش را به زندان بیفگند وسارنوالی نیز از محاکم خواستار اشد مجازات (اعدام ) گردیده است .

اما در همین اواخر ژورنالیستان بلخ ونهاد های مدافع حقوق بشر درشمال افغانستان علیه فیصله ریاست سارنوالی اعتراض نمودند و مدعی شدند که قضیه پرویزکامبخش به صورت عادلانه برسی نشده است ، تمام دلایل وقرایین جهت ثبوث توهین به اسلام افاقی بوده نه عینی و عملی (بدین معنا که تمام شواهید تطبق گفته های شماری از محصلین بوده که اکثریت این محصلین با پرویز رقابت صنفی داشته اند .

بگفته جاوید باختری هم صنف پرویز"آقای کام بخش درصنف خود درجه دوم را داشت ، که بادختررئیس پوهنتون بلخ خانم لیلی حبیب که اول نمره صنف بود سخت دررقابت درسی قرارداشت .

همچنان در صورت دعوی و فیصله ریاست سارنوالی بلخ سارنوال موظف نوشته است که آقای حبیب اله حبیب رئیس پوهنتون بلخ گفته است که پرویزاندیشه چپی مارکسیستی دارد .

پرویزکام بخش به گزارشگرکلید گفت :"رئیس پوهنتون هیچ وقت دوجمله بامن صحبت نکرده ومن نمیدانم که آقای حبیب ازکجادانسته است که گویا من اندیشه مارکسیستی دارم ؟ بدون شک این اظهارات رئیس پوهنتون به سارنوالی ناشی ازرقابت درسی من بادخترش بوده است ."

همچنان جاوید باختری هم صنف پرویزمیگوید : زندانی شدن پرویزبه اساس توطئه گروپ طرفداران خانم لیلی حبیب که هریک رحمت اله راسخ فرزند علم راسخ والی سابق ولایت بغلان و قوماندان حزب جمعیت اسلامی ، قادرسکندری ، نصرت افضلی ، امین نعیمی ، جان محمد جیحون ، صدف غیاثی وصدیق که گروپ مذکوربه کمک پدرلیلی، آقای حبیب نمره کامیابی اخذ می کردند.

یکتن ازافراد یکه علیه پرویزکامبخش درسارنوالی شهادت مبنی برسخنان کفرآمیزپرویزداده بود ونخواست که نامش فاش شود گفت :پرویزدرصنف اکثربااستادان به بحث می پرداخت که ما شاهد بودیم وبه سارنوالی نیزشهادت دادیم .

وی اضافه کرد : که آنان هیچ کدام شهادت برکفربودن پرویزرابه سارنوالی نداده اند.

والزام دیگری که درصورت دعوی سارنوالی ولایت بلخ بدان تاکید گردیده است ، دریافت کتاب (دین درتاریخ تمدن جهان) ازاتاق پرویزمی باشد.

گفتنی است که کتاب دین درتاریخ تمدن اثرنویسنده امریکائی (ویلدورانت )درتمام کتاب خانه های افغانستان ازسالها بدینسووجود دارد ودرمعرض فروش قراردارد که هیچ گونه توهینی درین کتاب به اسلام صورت نگرفته است .

همچنان درصورت دعوی سارنوال آمده است که پرویز در تحقیقات اعتراف نموده که پاراگراف اول این مقاله را خودم نوشته ام .

اما دردفاعیه که از سوی پرویزکامبخش نوشته شده تمام دلایل الزام سارنوالی رد گردیده است وهیچ کدام اتهام وارده را قبول ندارد .

سارنیار حفیظ اله خالقیار رئیس سارنوالی بلخ میگوید که پرویز قسمت های از سوره بقره را تحریف نموده و مرتد گردیده است به همین دلیل وی خواستار اشد مجازات (اعدام ) وی از محاکم شده است .

اما درصحبت که خالیقیارباخبرنگاران داشت ازوی خواسته شد، روشن کند که کدام قسمت ازآیات قرآن را تحریف نموده وی گفت که اسناد ومدارک هست که اکنون دردست اش قرارندارد اما همان اسناد دراختیارش قرار داده شد ولی نتوانست که آیات تحریف شده را به خبرنگاران نشان دهد.

قیوم بابک مدیر مسئول رونامه جهان نوکه پرویزخبرنگارروزنامه وی بود، میگوید که پرویز هیچ گونه تحریف درآیات قرآن انجام نداده وهمه نوشته از (آرش بیخدا) می باشد .

وی گرفتاری پرویز را غیرعادلانه خوانده میگوید که پرویز قربانی رقابت های بیجا شده است واین گونه قربانی ها درافغانستان بی سابقه نبوده همواره حکام وقت اسلام راحربه ساخته است بگونه نمونه :درزمان صدارت هاشم کاکای ظاهرشاه ،علامه اسماعیل بلخی بزرگترین عارف مسلمان ، میرغلامحمد غبارمورخ بزرگ،داکترعبدالرحمن محمودی ، عبدالهادی داوی ودها مسلمان مبارزاین وطن ، بنام خائین ملت والدین زندانی شده بودند.

بابک علاوه میکند :” سید پرویزمسلمان هست ؛ ده پاره قرآن را درسینه حفظ دارد؛کلمه مبارک طیبه دردهانش جاریست ؛ وهمه بناهای دین اسلام را انجام میدهد ،چرا حکم مرتد و انکارازاسلام را صادر میکنند ؟"

اوکه شماری ازاوراق مربوط به قضیه پرویزرا دردست داشت گفت : این اوراق را علما ، محاسین سفیدان وشوراهای ولسوالی ولایت سرپل نوشته اند وبرمسلمانی پرویزتاکید کرده اند وازسارنوالی ارگانهای دولتی خواهان رهائی پرویزگردیده اند.

علمای سرپل طی نامه ای رسمی عنوانی سارنوالی وارگانهای قضائی بلخ نوشته اند که سید پرویزولد سید احمد باشنده اصلی ولسوالی سنگ چارک ولایت سرپل درمدرسه حفظ قرآن عظیم شان سرپل ثلث قرآن را حفظ نموده وماعلمای سرپل شهادت میدهیم که سید پرویزاولاد پیامبروازخاندان سادات است که تمام فرایض دین مقدس اسلام را بجا می آورد.

گفتنیست که درین نامه بیش ازشصت تن ازعلما ، محاسین سفیدان ونهاد های دینی این ولایت امضا ومهرنموده اند .

اما عکس نظرعلمای سرپل ، شورای علمای مزارشریف به رویت مقاله برگرفته شده ازانترنیت که ازطرف سارنوالی دراختیارشان قرارداده شده بود بدون اینکه باپرویزملاقات نمایند غیابی حکم تکفیرپرویزرا صادرنموده اند.

مولوی حنیف عضوبرجسته علمای بلخ گفت :هرکسی که چنین مقاله درتوهین به پیامبروقرآن عظیم الشان نوشته باشد کافرومرتد شناخته میشو د.

اما مولوی حنیف اضافه نمود که طبق احکام شریعت مرتدباید سه روزحبس شود واگربعد ازسه روزازگفتارکفرآمیزپشیمان می شود بخشیده می شود ، واگربعد ازسه روزبازهم به گفتارکفری اش تاکید ورزد قابل اعدام است .

این درحالیست که سید پرویزکامبخش مدعی است یک کلمه مقاله کفرآمیزرا ننوشته است وتاسف دارد که علمای بلخ یک حرف ازوی نپرسید ه اند وکاملا درغیابش حکم صادرنموده اند.

همچنان هارون نجفی زاده منشی اتحادیه ژورنالیستان بلخ مگوید که باید قضیه پرویزبصورت دقیق ومنصفانه برسی شود ، همه دلایل که سارنوالی جمع آوری کرده به اساس گفته های شماری ازمحصلین بلخ بوده ، که این خود برعدم دقت درپرونده پرویزرا نشان میدهد وی میگوید که هرگاهی که سارنوالی بخواهد میتواند تاریخ وزمان گیرنده ویادهنده مطالب را حتی اصل نویسنده مطلب شناسائی کنند . نه به گفته ها وشنیده ها حکم صادرنمایند .

وی ابرازنگرانی میکند که اگروضعیت به همین منوال ادامه یابد میتواند که مشکل عمده درفرا راه آزادی بیان رسانه ها درولایت بلخ ایجاد شود .

ژورنالیستان ولایت بلخ در گرد هم آیی اعتراضی شان طی قطعنامه ی خواستار رهایی فوری پرویز کامبخش گردیده خواهان بررسی دقیق دوسیه وی شدند و در بخشی ازین قطعنامه محکومیت آقای کامبخش را اهانت به تمام ژورنالیستان عنوان کردند.

آقای نورالله محسنی ریس اتحادیه نهاد های جامعه مدنی بلخ گفت:هیئت رهبری جامعه مدنی بلخ درنخستین روزبازداشت آقای کامبخش باعطامحمد نوروالی بلخ ملاقات نمودیم وموضوع گرفتاری کامبخش را درمیان گذاشتیم که درحضورما والی بلخ باارگانهای امنیتی زیربط تلفونی صحبت کرد که متاسفانه این صحبت وی بی نتیجه ماند.

آقای محسنی اضافه کرد مانهادهای جامعه مدنی که شامل انستيتوت دموکراسي افغانستان ٢. شبکه جامعه مدني و حقوق بشر ٣.سازمان دفاع از حقوق بشر ٤. انجمن دفاع از حقوق زنان ٥. بنياد فرهنگ و جامعه مدني ٦. انجمن نويسنده گان آزاد بلخ ٧. حلقه فرهنگي زلف ياروده هانهادیگرازرئيس جمهور کرزي خواهان رهايي کامبخش جوان هستيم.

همچنان قاضی سید محمد سامع رئیس دفترساحوی شمال کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان این اقدام سارنوالی را گام عجولانه دانسته وخواهان بررسی ودقت بیشتری درقضیه پرویزکامبخش می باشد.

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • آن ملتی که بزبان خود این نا مسلمانها و این فوندومیتالیستانِ بی مرووت خواستن روزشان از این بد تر میشود که خدا نکند . خود کرده را نه درد است و نه درمان .
  ملت ما بالای روشنفکران که اهل قلم و صحبت و قناعت بودن کبر کرده وبه گفتار همین اشخاص آنها را کفر محسوب کردن. در حالی که در تمام افغانستان قریه و قصبات در وزارت خانه ها حتی در وزارت های نظامی وامنیتی مسجد ها موجود بود هر کسی که نماز گذار بود آزادانه بدون کدام ترس و هراس نماز خود را به دربار ایزد متعال ادا میکردن که من از برای خدا میگویم گر چه من در دولت های گذشته و فعلی کار نکرده ام ولی به چشم خودم دیده ام . همه روشنفکران وقت کلمه خود را میخواندن و میگفتن که الحمدالله ما مسلمان هستیم پدر و پدر کلان ما مسلمان بوده . ولی مثل همین قضیه پرویز کامبخش که بیچاره میگوید که من مسلمانم وخداوند کریم که عرش و کرس و کاینات را خلق کرده و به قرآن مجید که کلام خداست ایمان آورده ام مگر مرغ این قضات مجاهد و خادمین دین میگویند که نی تو کفر ومرتد و بیخدا هستی اقرار کن آیا به شکنجه و زور میخواهند که یک مسلمان را کافر بسازند این در کدام جای شریعت و قرآن عظیم الشان که ما به آن ایمان داریم چنین حکم شده ؟ افسوس صد افسوس که ما مردم چه وقت هوشیار میشویم؟ چرا زود استعمال و استفاده میشویم. بنام این که فلان پادشاه و ریس جمهور کفر است میزنیم وطن و مردم و خود را تکه تکه میکنیم و بعد ها 40 / 50 سال بعد پشیمان شده میگویم که ای کاش که نمیکردیم . مثل امان اله خان غازی . اگر کفر این باشد کفر کلان ریس های چمهور کشور های عرب بخصوص سعودی هم کفر مطلق است که از فجایع عرب ها رقص ها عیاشی ها ..... همه دنیا آگاهی دارند . من از این رهنمای های اسلام که مبلغین اسلام هستن ( به دروغ مسلمان ) آقای کامبخش 22 ساله جوان آینده ساز کشور ما را بدون قید و شرط میخواهم که رها کنند .

  • سلام
   محترم م.وی
   هرکس که د هر خوانواده متولد شد به صورت میراثی به همان دین تعلق میگره یک تعداد افراد باهوش و باخرد هستند که ائین عرضه شده را بعد از تحقیق قبول یا رد میکنه محترم کام بخش بدون خود سانسوری کدام چیز های را از انترنت تکثیر کده خو ایطو کارها در حامعه افغانی از گناهان نابخشودنی است یادت باشه که شما هم کدام کار خرد گرائی نکنی اگه نه از مرغان هوا بحال ات گریه خواد کد

   در ضمن اگه کدام دوست نزدیک اقای کامبخش پیدا شوه از کدام ملا تعویذ زبان بندی برای قاضی بگیره تا شاید زبان قاضی را ایه قران بند بندازه و کامبخش را ایلا کنه

   اگه پول زیاد میتی که مه کدام تغویذ برای اذادی از زندان را د ایمیل ات روان کنم و در ضمن متوجه باشی که هیچ کس حق تکثیر تعویذات مره را نداره

  • آقای ملا نصرالدین از اسمت پیداست که خیلی ریشخند و عاری از منطق هستی . دیگر اینکه اسم مبارک امیرالمومنین را به اسم خودت ( امیرالمومنین ملا نصرالدین ) ربط نده که فقدان احترام رادر وجودت در برابر پیغمبران و بزرگان اسلام نشان میدهد . اگر قانونیت و اسلامیت در وطن حکمفرما باشد شما را هم در دروازه شادیان به این عمل و کردارت باید سنگ سار کنند. حالا مدتی شایداز قدرت استفاده کنید و کامبخش و امثال کامبخش ها را محکوم کنید وقوانین نا انسانی و خلاف دین مقدس اسلام را زور گویانه نافظ کنید .مگر غافل از این نباشید که خدای سخت گیر و دیر گیر است . شما را هممثل همین رهبران تنظیمی تان خجالت شرمسار و سیاه روی در دنیا وآخرت میسازد . در ضمن تعویز را برای خودت بنویس که عقلت کامل کامل شود که همرای همنوعانت مال بیتالمال را بجای نان خانه ات نـخـوری .قربان انترنت که هر چه چتییاتی که بخواهی به اسم مستعار مینویسی بدون اینکه از هویتت و شخصیتد کسی آگاه شود .

 • امروز بحرا ن سیاسی و مداخله در کشور ما افغانستان تقاضا آنرا میکند که وقاد و وقار سیستم اداری در همه وکلیه دستگاه دو لت از بین برداشته شود ، زیرا مغرضین سیاسی دست به چنین زد وبند وتنش های سیاسی غرض آلود وغیر مسؤ لانه میزنند تا بین د ستگاه دولت ، مردم و ملت فاصله ، شگاف و عدم اعتماد را بمیان بیاورند و زمینه ای هرچ ومرج و پیروزی برای دشمنان ملت ومردم افغانستان، موثیر شود ، امروز برخی اشخاص وافراد بانفوذ سیاسی ونظامی ودینی در داخل دستگاه دولت افغانستان وخارج از آن وجود دارند که فعالیت های ظالمانه ای که از طرف منابع وابسته بایشان مواصلت میکند دقیقأ زمان و مکان آنرا سازماندهی و بموقع عمل کنند . سازش وتفاهم نظر مثبت وفعال در ایجاد هماهنگی وحدت بین نهاد های مدنی ،دینی و سیاسی ، بین دولت وملت از هم پاشیده شده میرود حتی علمای محترم دین هم وظایف و رسالت شانرا مطابق به اساسات دین مبین اسلام نتوانستند در جامعه شکل معقولانه و با استدلال منطق به مردم وبخصوص به جوانان تفهیم و تشعشع می نمودند . با ظهور تروریست ها که خود را مدافین اسلام معرفی میکنند راه هموار بروی اکثر نسل های جوان پیجیده وخمیدگی های پیدا کرد و در اذهان آنها سوالاتیگونان رونما شد . اما علمای دین کوچکترین عکس العمل در تقبیح ونکوهش یاتمجید اعمال آنها که آیا و ثیقه وصبغه اسلامی دارد ویا نه از خود وقتأ فوقتأ نشان ندادند. علمای دین عمومأ د ین را بمثابه ای خانه ای تاریک وحشت معرفی و تبلیغ مینمودند و مینمایند در توضیح و گفتار سخنان بعضی شان علاوه به اینکه تفاهم نظر دینی وجود ندارد یکدیگر ا شدیدأ مورد سرزنش و نکوهش از طریق رسانه ای تلویزیون قرارمیدهند اشتباهات هم وجود دارد که یکی آنرا خد مت شما خواننده گان ارجمند تقدیم میکنم. در یکی از پروگرام های تلویزیون خارج مرزی افغانستان روی چاپ غلط قرآن عظیم الشان صحبت صورت گرفت آقای محترم « » که نمیخواهم اسم شانرا یاد کنم فرمودند قرآن شریف که بعضی قسمت های آن دست خورده است ،آن قرآن شریف رابسوزانند . استغفر الله خواننده گان محترم اگر درروی یک ورق کاغذ ویا نوع هر پارچه یک آیت ازقرآن یاصرف اسم خداوند نوشته شده باشد حق سوزاندن آن جایز نیست چنین عمل زشت گناهی عظیم و بدترازهمه گناه ها است . بلی این امکان وجود دارد که درزیر درختی مدفون و یادر آب روان انداخته شود نه اینکه سو ز انده شود . پس شمافکر کنید به این معنی و صدور حکم . بنأ حکومت و حکومت داران که زیر بنای سیاسی ،اداری و علمی کشور را در تحت سلطه ونفوذ استعمار قرار داده باشند از آنها چه توقع خیر برده شود . طبعیست که تنها کامبخش قربانی همچو عوامل جاریه در کشور محسوب نمیشود بلکه تمام اقشار جامعه گرفتار چنین ظلامات هستند .

جستجو در کابل پرس