صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 10624

خاورميانه با طراحی آمريکا!

5 فبروری 2008, 03:32, توسط B.popal

باعرض سلام ،نقشه که توسط کابل پرس به نشررسيده موضوع ايست که چندی پيش از طرف گردانندگان tv جهانی آريانا توسط آقای مسکنيار مورد جروبحث صورت گرفت. که البته اين يک واهمه از طرف سازمان استخباراتی امريکا بدست نشرسپرده شد.در حصه بوجودآمدن سرزمين با ساختار سياسی از مردمان کردامريست نيکو طوريکه دوستان اطلاع دارند بزرگترين قومی که دارای زبان فرهنگ وکلتور مستقل در جهان سرگردان وبشکل مهاجر زندگی ميکنند کردها تشکيل ميدهد .انان ساکنين اصلی کردستان ايران وقسمتی از خاک عراق وترکيه را تشکيل ميدهند و بنا برحاصلخيز بودن ومنابع نفتی مناطق فوق در جريان کشمکهای تاريخی به ايران ترکيه وعراق ملحق شد . درقسمت دولت مستقل کشمير مربوط به اراده مردم کشميراست . درحصه بوجودامدن دولت جديدی بنام پشتونستان فکر ميکنم برای نجات افغانستان وتعين سرحدات افغانستان وپرابلم های که افغانستان از طرف پاکستان به ان روبروست امر نيکوی خواهد بود . درقسمت الحاق قسمتهای غربی افغانستان به ايران قابل قبول هيچ افغان نبوده وطی مراحل مختلف ايران سعی نموده تا باالحاق اين قسمت ها کوشش همه جانبه نموده که خوشبختانه به ان موفق نشده است.

جستجو در کابل پرس