IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 79003

اقلیت هستند یا اقلیت سازی می شود؟

25 دسامبر 2013, 21:09, توسط پرویز "بهمن"

در مورد آتشسپاري أموات هندو باوران وسيكهاي افغانستان كه محلات مخصوص آن از طرف زورمندان غصب گرديده است بازهم بنده از استرداد وإرجاع اين أماكن به صاحبان اصلي آن يعني هموطنان هندو باور وسيك أفغانستاني خود پشتيباني مينمايم اما آقاي ايشورداس وسائر هموطنان هندو باور ما نيز بايد نكات آتي را در نظر بگيرند:
سوختاندن اجساد مرده هء إنسان درأديان سامي منع بوده وتنها در أديان هندي أجساد مرده ها سوختانده ميشوند، اما با تغيرات مردمي وجمعيتي كه امروز در شهر كابل وسائر شهرها بوجود آمده است، نفس كثافت سكاني براي ساكنان شهرها مشكلات عديده اي را بوجود آورده است، اگر اين أماكن توسط زورمندان غصب هم نميشد، بازهم مشكلات ديگري از قبيل آلوده شدن هوا واذيت ساكنان دور وبر مناطق مذكور به سبب دود غليظ وبدبوي كه ناشئ از حريق نمودن آتش كه در آن أجساد سوختانده ميشوند فرا راه هموطنان هندوباور وسيك ما پيش مي آمد، بدون شك جناب ايشور داس بيش از هر كس ديگر راجع به آلوده گي هوا وحفظ محيط زيست واقف اند ، واين را هم ميدانند كه : امروز از اثر آلوده گي هوا به دود هاي كارخانجات صنايع ومعادن بزرگ ودود خود روها در اكثر شهرهاي پرجمعيت جهان مشكلات زيادي بوجود آمده است ولي در افغانستان مشكل ازين هم عميق تر است . يعني اينكه : در شهر هاي بزرگ افغانستان خصوصا كابل ازدياد جمعيت وتراكم نفوس ؛ إيجاب إعمار خانه هاي جديد را ميكند، از آنجايكه افغانستان ازبركت حاكميت دوصد سالهء أيل جليل افغان يگانه كشوري درجهان است كه : هيچگونه آمار وأرقام رسمي جمعيت خودرا ندارد، بناء هر نظام ودولتي كه روي كار بيايد هيچ نوع طرحي براي يك ماستر پلان شهري نميتواند روي دست داشته باشد، حالا در صورتيكه عدم دسترسي به آمار وأرقام دقيق از جمعيت سكاني؛ نبود يك ماستر پلان دقيق شهري را در پي داشته باشد، پس مطابق قاعدهء رياضي ٢+٢= ٤ ميتوان به اين نتيچهء قطعي رسيد كه: عدم موجوديت ماسترپلان شهري سبب جنگ ها، نزاعهاي قومي وقبيلوي، غصب أموال وملكيتهاي مردم وهزاران پيامد ناگوار ديگر را در پي دارد.
اين موضوع، زماني ازين هم حاد تر وپيچيده تر ميگردد كه يك قوم بخصوص خودش را سردار وآقاي ديگران بداند، از ارائهء رقم اعضاي خانواده هاي خود به شكل آگاهانه ونظام مند بدلايل قومي اكثريت مطلق بومي واقليتهاي مهاجر آنچنانكه در كتاب سقاوي دوم آمده است طفره برود، خودش را دربرابر ارگانهاي ادارهء ثبت وأحوال نفوس واحصائيه ؛ مسؤول وپاسخگو نداند، هم تابعيت كشور همسايهء پاكستان را داشته باشد وهم در كابل وشهرهاي ديگر زمين وتعمير وبلند منزل داشته باشد، وآگاهانه وعامدانه براي برهم زدن توازن قومي وتركيب جمعيتي در شهر كابل وسائر شهرها براي همتباران خود حتي از آنطرف مرز ديورند كوچي ها را دعوت كند وزير نام إسكان كوچي ها بهترين زمين ها را در ولايات مختلف خصوصا كابل به آنها بدهد وبگويد بفرماييد اين ملك خداداد كابل مال شماست،و بعد در پهلوي آن ؛مكاتب زبان پشتو را هم إيجاد كند، وچند روز بعدتر به بهانهء جلوگيري از تفرقهء ملي ؛ صداي هر معترض را بنام ستمي وقومگرا وتجزيه طلب خاموش كند، درينصورت فكركنم كه قضيه عميق تر از غصب محلات آتشسپاري هندو ها توسط زورمندان باشد.
در حال حاضر به فكرمن جناب ايشور داس ؛ وسائر سياستمداران هندو باور وسيك افغانستان سنگيني پلهء ترازو را مي نگرند، هر طرفي كه سنگيني كرد بايد منافع خودشانرا در همانطرف غالب جستجو كنند، واين از خصوصيتهاي جامعهء استبداد زده وقبيلوي ميباشد كه اقليت هاي قومي ومذهبي بخاطر حفظ جان شان مجبور اند تا با طرف غالب وارد معامله شوند.
بناء توصيهء من به جناب استاد ايشور داس عزيز اين است كه از حالت محافظه كاري ؛خودشان را بيرون آورند واز خير هويت افغاني بگذرند، اگر ايشان در زمان سردار داوود ديوانه هم خواهان آن بوده اند كه در شناسنامه هاي شان نام كثيف واستعماري افغان درج شود اشتباه بزرگي را مرتكب شده اند، حد اقل جناب ايشور در آن وفتها آنقدر مطالعه نداشتند كه درك كنند آنانيكه افغان بودند ازين هويت چه خير ديدند كه شما خودرا در دم آن ميخواستيد كه آويزان كنيد، اينجا حكايت مسلمان شدن همان يك هندو باور ما يادم آمد كه در مسجد پل خشتي كابل اعلام اسلاميت كرد ولي كدام آدم خيلي ممسك وبخيل بخاطريكه از دادن صدقه وكمك مالي خودش را خلاص كند، نزد آن برادر تازه مسلمان شده آمد وبا صداي بلند گفت: او بيادر ما ازين مسلماني چه خير ديديم كه حالا توهم با ما پيوستي؟
حالا من عين پرسش را بدون شوخي از جناب ايشور داس خان ميكنم كه: ايشور داس عزيز ! ما ازين افغاتيت چه خير ديديم كه حالا تو خودرا افغان ميداني؟
بناء اگر ميخواهيد به حقوق شهروندي خود نائل شويد لطفا ازمزخرفات افغان وافغانيت وغيره صرفنظر كنيد كه ريشهء تمام مشكلات ما زير پاي اين نام كثيف واستعماري است، تا وقتيكه اين نام كثيف واستعماري بالاي شهروندان اين كشور اطلاق ميگرد نه هندوي اين كشور روي آرامي را ميبيند ونه هم مسلمان آن
ياهو

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس