IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 57085

هفت و هشت ثور تراژدی ترکیدن غده های چرکین

27 آپریل 2012, 21:24, توسط حقپرست

هفت ثور در دو فاز
من به حیث یک پرچمی سابق ,مربوبط به جنا حیکه درست چند ماه بعد با تعدادی دو هزار تن از هم زنجیرانم در سلول ها ی پلچرخی اسکان یافتم ,باید اذعان دارم که هفت ثور ودوران مر بوط به رژیم های بعدی آن به دو مرحله کا ملآ متمایز ودو سیا ست ودو پا لیسی متفاوت باید بر طرزاصول جا معه شناسی به نقد کشا نیده شود .مرحاله اول تا شششم جدی که مربوط به زعا مت نو رمحمد تره وحفیظ الله امین است ومرحله دوم که مربوط به زعا مت ببرک کارمل وداکتر نجیب الله است ,بدون ذهنی گری ,به بحث کشا نیده شود .من به حیث یک پرچمی هر گز نمیتوانم تا جنایات امین خون آشام را بدوش گیرم وخود یکی ازقر با نیان آن دوره خو نین در کشور میباشم .مرحله زعا مت جناح پرچم که با رهای هزا ران تن از هموطنان مان از زندان مخوف امین آغازو با یک چرخش درا ما تیک ویک رهبری سالم وانساندو ستانه آغازیافت وبر زخمهایی خونین ملت التیام گذاشت وبر طبق قوا نین انسانی ومدنی استوار گردید ,باید مورد توجه قرارداده شود.این چرخش موازی به سطح آخرین تجاوزات غرب ,پا کستان وار تجاع عرب وهوا داران داخلی شان بود که دولت جمهوری دمو کراتیک را برای دفاع مشروع وقا نونی ملزم می ساخت .رژیم کارمل ونجیب با وصف کمبودات ونوا قص ,دارای عا لیترین مولفه های ملی ,دمو کرا تیک وانسانی در کشور بود .وحدت ملی ,نظام کا را با تقوا وتوازن قدرت در سا ختار آن وجود داشت .رژیم بسوی صلح همزیستی وایجاد جا معه با ثبات ومرفه گامهای متین برداشت ودر دوگذرگاه با تو طئه بیرونی وداخلی مواجه گردید .مردم, رژیم های که بعد از آن به افغا نستان آمد ,فکر کنم باوجدان های سالم,آنرا به بحث کشا نیده ونتیجه گیرند که در هشت ثورسیاه ترین روز درتاریخ افغا نستان چیره شد ,سیطره خونین پا کستان در افغا نستان تا مین شد وفرهنگ پا کستانپرستی در وجود تنظیم های مذدور مثل حزب گلبدین ,طا لبان وحتی جناب حا مد کرزی نها دینه شد.با وجود بیرون شدن نیرو های شوروی از افغا نستان ,کشور مان بو سیله غرب اشغال شد ونظام فساد سا لار در کشور با بد ترین دور نما ی ما یوس کننده مستقر گردید.دور از انصاف است که همه دوره ها را یا سیاه ویا سفید بخوانیم !

جستجو در کابل پرس