IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 59936

حذف زبان های بومی از دانشگاه ها و استفاده از زبان خارجی خیانت ملی ست!

24 جون 2012, 00:04, توسط مرسل پری

محکمه وجدان
بیننده گان تلویزون یک سلام برشما من مرسل پری مجری برنامه محکمه وجدان که تازه ازطریق شبکه یک راه اندازی شده شمارا همراهی میکنم خداکندتاآخرین دقایق برنامه خسته نشوین وازبرنامه مالذت ببرین درنخستن برنامه ما نخستین مهمان را دعوت کرده ایم که ایشان یکی ازچهرهای متعصب ، قومگرا، خاین ، بی وجدان ویک شخص کثیف میباشد که نامشان است انورلحق احدی مشهوربه احدی زنچو ایشان رهبرحزب افغان ملت هستند که به اصطلاح عوام مااوغان ذلت ودرحکومت پوشالی کرزی یکی ازمهُرهای کلیدی به حساب میاید تشویق شان کنید که به تالارمیایند
مرسل پری: جناب احدی ازاینکه دعوت ماراپذیرفتید ممنون ازشما
احدی: تشکربسیارزیادتشکرکه به مه جای افتخاراست به نخستین برنامه شمادعوت شدم
مرسل پری: اوغان ملت یعنی چه حزب شماچه مفهوم داره
احدی: حزب ماازتمام اقوام نماینده گی میکنه مانمیخواهیم که کسی احساس کنه درمقابلش تعبیض صورت میگیرد
مرسل پری: اماجناب احدی قراریکه من میشنوم شماخود غرق تعبیض قوم گرایی هستین تاچه اندازه این واقعیت داره
احدی: نی ای حقیقت نداره ماوحزب ما باتمام مردم برخوردمایکسان است این تبلیغ دشمنان است که چنین وچنان میگن
درحالیکه ما نماینده تمام اقوام استیم
مرسل پرسل: اماتعبیض شما زیادتر در مورد زبان فارسی است شمادرمقابل واژه گان فارسی حساسیت دارین چرا؟
احدی:چراکه پشتونها دراکثریت استند باید زبانشان ملی باشد واصطلاحات ملی باید حفظ شود
مرسل پری: کی میگه پشتونهادراکثرت استند آیانفوس شماری شده
احدی: نی نفوس شماری نشده
مرسل پری: پس گُه میخوری چنین تعبیرغلط میکنی که پشتونهادراکثریت استند درحالیکه نفوس شماری نشده ازکجامیدانی که پشتونهادراکثریت استند به دودلیل بوده میتانه که بگویی پشتونهادراکثریت استند یاخالق انسانهاباشی ویااینکه علم غیب بدانی
آیاتوخالق انسانهاستی ویاغیب دان
احدی: ببینین شما به مه توهین میکنن
مرسل پری: مه چه توهین میکنم توخودیک توهین استی برای انسانیت
احدی:درست است که مه علم غیب ندارم اما ما علامه هاداشتیم که ازعلم غیب آگاه بودند مانند علامه عبدالرحمن خان ، علامه نادرخان ،علامه هاشم خان علامه نعیم خان ، علامه محمدگل مهمند ، علامه داوود خان ، علامه عبدلاحی حبیبی که ایشان در"پته خزانه "نفوس پشتونهارا نوشته بودند وباماشین حساب "پته خزانه" ضرب زدند که پشتونها73/62درصد جمعیت کل کشورتشکیل میدهند.این علامه هاهرگزدروغ نمیگویند
مرسل پری : خو پس این علامه هابوده که چنین تعبیرکرده انداما اینهاخود غرق تعصب قومگرایی بودند و"پته خزانه" یک اثرجعلی است که توسط دانشمندان اوغان پاکستانی ردشده
احدی:پشتونهای پاکستانی نوکران پنجابیهااستند آنها برگفته پنجابیهامُهرتایید می نهندحقیقت اینست که پشتونهاباشندگان اصلی افغانستان استند وزبان پشتوزبان ملی وزبان بسیارقدیمی است
مرسل پری: ملی یعنی چه
احدی :ملی یعنی همه گانی که اکثریت شهروندان یک کشوربه زبان ملی خود صحبت میکنند واطلاحات ملی خوده حفظ میکنن مه برتان مثال میتم مثلن تاجیکستان دراونجاازبکهاهم زندگی میکنن ودیگراقوام هم وجوددارند امازبانشان تاجیکی است وازاصطلاحات تاجیکی استفاده میکنن درازبکستان همچنان که 40درصد تاجیک زندگی میکنه اما زبان ازبکی زبان اصلی مملکت است واصطلاحات ملی اش حفظ میشود درهندهمچنان
مرسل پری:شمادروغ میگوید جناب احدی مه برتان پاکستان رامثال میاورم که فقط6درصد اردوزبان وجوددارد زبان رسمی وملی شان اردواست درحالیکه پنجابیهااکثریت نفوس راتشکیل میدهند درکشورما فقط فارسی زبان همه گانی است نه پشتو شاید شمامتوجه رسانه های تصویری وصوتی استین که همه به زبان فارسی است پس چگونه چنین ادعای دروغین میکنین درحالیکه پشتویک زبان اقلیت است درجنوب ودربخشی ازشرق کشورگوینده گان داردبس
احدی : نی مه دروغگونیستم از دروغ نفرت دارم درست است که رسانه هابه فارسی است چراکه فارسی به زوربالای مردم تحمیل شده وپشتونهای مظلوم یک عمراین زبان بیگانه راآموختن ودم نیاوردند حالاچنین نخواهدشد
مرسل پری :بازهم دروغ زبان فارسی تحمیل شده نیست وبیگانه هم نیست خواستگاهش همین اوغانستان امروزی است هرکس به خوش خودیادمیگیرد اماپشتوبه زورتحمیل شده به این خاطرمردم مازبان زوررا قبول ندارند وبرایش ارزش قایل نیستندوتعریف شماهم ازملی یک تعریف جعلی است پشتوهیچوقت زبان همه گانی بوده نمیتانه چرا قدرت گفتاری نداره خوب سوال اینجاست که شماچرابرای تقویت زبان پشتوکوشش نمیکنین فقط برای تضعیف زبان فارسی همیشه دست به جعلکاری میزنین چرا؟
احدی : نی ماکوشش زیادکردیم نوآوریهای زیادی انجام دادیم مثلن لغاتهای تازه وارد پشتوساختیم که سابق ازفارسی ویاهم ازانگلیسی استفاده میکدیم مثل رباب ، دشرنگ سوتی ، رادیو ، دژغغه دنگی وامثال آن ماشب وروزاین کوشش را میکنیم که دراکادمی علوم علامه های ما وارد عمل شده اند انشالله به زودترین فرست نتجیه این علامه معلوم خواهدشد
مرسل پری: معلوم شده جعل تازه شان بنام دانشنامهِ آریانا که مردم شماری هم کرده اند وتوهین به اقوام کشورکرده اند شمادرمورداین دانشنامه چه میگوید
احدی: مه شخصن حرف علامه های پشتون را قبول میکنم که علامه سلیمان لایق ، علامه حبیب الله رفیع ، علامه اسماعیل یون ، علامه مصداق اینها همه شاگردان علامه های پیشین استند هرگزحرفشان دروغ نیست آنچه که دردایره المعارف نوشته شده حقیقت داره
مرسل پری:خوب جناب احدی شما چگونه این جعلیات رامی پذیرت درحالیکه شماخودتحصیل کرده غرب استین
احدی:درست است مه تحصیل کرده غرب استم اما در رگ و روان مه خون قبیله جریان داره آنچه به نفع پشتونها باشه اگه جعل هم باشه مه وتمام ارگ نشینان به دودیده می پذیریم
مرسل پری: سوال آخرم اینست که به شماچرازنچومیگن
احدی: ای تبلیغ دشمنان است مه یک مرد استم یک مرد پشتون یک مرد پشتون مفعول بوده میتانه امازنچونی
مرسل پری:خوب بیننده گان عزیزبیاید که وجدان جناب احدی را محکمه کنیم وببینیم که چقدریک انسان بی وجدان است اله های که دردست دارید سبزنشانه بلی رامیدهد وسرخ نشانه خیررا
احدی :مه میتانم ری بتم
مرسل پری:البته که بلی اما اینجاجعل کردن ممنوع است
مرسل پری :خوب شروع میکنیم به ری گیری 1-2-3
مرسل پری : ری گیری تمام شد ببینیم که چقدر مردم حرفهای دروغ شمارا تایید کرده وچقدرنکرده این به مردم مربوط است که وجدان شمارا محکمه کند هاهاهاها 99درصد حاضرین درتالار ری شان برخلاف جناب احدی ویک درصد موافق باگفته دروغشان شایدهمی یک درصدهم خودجناب داده باشد
احدی: مه ای ره قبول ندارم مردم باید طرفدارمه باشن هرچه که مابگویم باید قبول کنند
مرسل پری: احدی زیاد هنگ نزن برنامه ماروبه پایان است خوب بیننده گان عزیز تابرنامه دیگربایک بی وجدان دیگرباشماخداحافظی میکنیم شب تان خوش خدانگهدار
"مرسل پری"

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس