IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 61688

آیا زبان واقعاً یک پدیدۀ مقدس و هویت ساز است؟

26 جولای 2012, 08:27

سلام به آقای عزیزیاسین ودیگرکابل پرسیان!
اولا خدمت آقای عزیز بخاطر برائت شان ازکامنت قبلی سپاس می نمایم که ازایشان نبوده است.
ولی درقسمت پاسخی که ایشان فرموده اند باید عرض کنم که من به استدلالهای که صرف جنبهء وعظ گونه ونصیحت گرانه وتحکم آمیز داشته باشد ومانند ملاها و واعظان منابر مردم را به امر ونهی حکم کندهرگز نمیتوانم قناعت نمایم.نه تنها که قناعت نمی کنم بلکه دربرابرآن سخت حساسیت نیز دارم وتا آخر برای دریافت پاسخ قناعت بخش با طرف مقابل به استدلال ومناظره ادامه میدهم.آقای عزیزیاسین درآخرپیام شان چنین فرموده اند:
(من خواسته ام تا همین « طعم شیرین زبان » را که شما آنرا گوارا میپندارید و من آنرا کشنده و زهرآگین ، إفشا نموده به همهء أطراف در گیر گوشزد نمایم که با همچوپندارهای پوچ و جاهلانه وداع گفته مسأله را بادیدی تازه ودانشمندانه و عاقلانه بسنجند. امید وارم توانسته باشم برخی از پرسشهای شماراپاسخ دهم .)
آقای عزیزیاسین!
نظیر استدلال شمارا دربارهء زبان کسانی دیگری هم کرده اند که از راه دین واسلامگرایی وملت گرایی افغانی ؛ چسپیدن به مسایل فارسی وپشتو را زهرکشنده قلمداد میکنند.
درکشور هالند یک دیوانهء نصیحت گو که خودش را عقل کل میدانند الحاج محمد امین فروتن نام دارد. جناب شان مدتهای را درزندان پلچرخی کابل بجرم گلبدینی بودن هم سپری کرده اند وبعد ازرهایی اززندان درتهران نیز تحصیلات دررشتهء جامعه شناسی نموده اند. زبان نوشتاری شان نیز فارسی است ولی تعصبی که با نویسنده گان وشعرای پارسی غیراوغان افغانستانی مانند لطیف پدرام دارند روی هتلر را هم سفید کرده است.
او نیز مانند شما همین جملات وعبارات را درنصحیتهایش تکرار میکند. او نیز مدعی است که به سطح انسان وانسانیت می اندیشد وازمحدوده های تنگ قبیلوی وقومی وزبانی رهیده است ولی درعمل تعصبات کور واحمقانه ونظریات تحکم آمیز شان را دربرابر مخالفانش همه شاهد بوده اند. خدا کند که شما ازجملهء آن دیوانه ها نباشیدباوجودیکه تشابهات زیادی میان شما وایشان ازنظرظاهری دیده میشود. به نظر من که تا اینجا نظریات شما را درزمینهء زبان خوانده ام هم شما وهم آقای فروتن در دنیای خیالات زنده گی میکنید . ولی من در دنیای واقعی قرار دارم خیلی کوشش دارم تا وجوهات مشترک میان ایده آل ها و ریالیته ها را درنظریات هرکسی دریابم. روی همین منظور من پرسشهای را ازشما مطرح کرده ام که شما ازارائهء پاسخ به آن تاکنون طفره رفته اید .شما دریکجا زبانهای تکامل یافته رامحصول زحمات وتلاشهای چندین هزارسالهء انسانها قلمداد کرده اید که درست هم است ومن با این دید علمی کاملا موافق استم که درحقیقت خود همین نظریه آن پرسشی را که شما درعنوان مقالهء تان که آیا زبان هویت ساز ومقدس است جوابش را درحقیقت داده اید که آری ! بادرنظرداشت آن نظریه زبان هویت ساز است وملتهای مختلف را ازهم دیگر متمایز میسازدولی من ازشما پرسشی را مطرح کرده ام که باید شما به آن پاسخ میدادید که حالا صرف به هوشدار ونصیحت اکتفا ورزیده اید.
ببنید آقای عزیز یاسین!
من پرسشهایم را خیلی عمیق وفلسفی باشما مطرح نمیکنم . پرسشهای من خیلی ساده است وصرف میخواهم آن پاسخی را دریابم که با اسلامگرایان اوغانی وملتگرایان پشتونی وغیره فرق داشته باشد
در افغانستان مسأله زبان ها واقوام مسالهء پیش پا افتاده نیست. من هرگز با زبان پشتو بحیث زبان یک کتلهء بشری مخالفت ندارم ولی شما بحیث یک کمونیست نوین طرح تان راجع به حل مسالهء زبان در افغانستان چیست؟
اینکه شما تمام اطراف را هوشدار داده اید که با پندارهای پوچ وجاهلانه وداع کنند کی ها باید با این پندارهای پوچ وجاهلانه وداع کنند.
پشتون میگوید که زبان من پشتو است این خاک ؛ خاک افغانهاست زبان افغانی پشتو است. من چه ضرورتی دارم که باید فارسی حزف بزنم چرا ازبیک وتاجیک وهزاره وترکمن باید پشتو حرف نزنند؟
اینها نیز دربرابر استدلال شان این است که زبان شما تکامل یافته نیست وما نیز ضرورتی به اینکه پشتو را باید فراگیریم تاکنون احساس نکرده ایم . درین زبان نه کدام اختراع علمی شده است که ما مجبور به فراگیری وآموختن علم آن شویم ونه هم کدام اثر ادبی فوق العادهء قوی وجود داشته است که بتواند فرهنگ بشری را غنی سازد نه تاریخی مانند تاریخ طبری وبیهقی وغیره وجود داشته است که ما را وادار سازد که پشتو را یاد بگیریم
نه رباعیات خیام وجود داشته ونه هم قانون ابن سینا به این زبان نوشته شده است پس ما روی چه انگیزه ایی باید پشتو بیاموزیم وآنرا زبان مکتب ودفتر ودیوان خویش سازیم؟من چه ضرورتی دارم که به پشتو حرف بزنم ویا این زبان را فراگیرم
طرح شما چیست؟
بااحترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس