IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 64803

در آمریکا فیلم می سازند، اینها افغانستان را به آتش می کشند!

19 سپتامبر 2012, 12:40, توسط بغلاني مجا هيد

سلام به تما م مسلما ن ها مردم شريف وطن اول شرط يك ا نسا ن خو د شينا ختن است هر كس
خود را نشنا ست خد ا را از كجا ه شينا خت وبعد مباريزه از أسا سا ت جهان اسلامي براي براي
نظام اسلامي دار اي أر ز ش بسيا ر مهم وبنيا دي ميبا شد در بسيار از تا ريخ اسلا م در دا خليل
نظام كسي پيد ا شد مؤ جب شكست اسلام نظا م اسلا م شده هم سال گلبيد ين اگر چي اين ملت قهر مان
در بسيار شر ا يط سخت و د شو أر تا ريخ دشمنا ن نا ن نا بود كر دند وليكن أشخا ص وطن فروش چو كي تلب
تو ا نسته ند تخر يب كند نظا م را دو با ره سر نگو ن كند اين مشكل در جا معه ما به سبب خا م اكثر يت مر بيو ن
دا نشمند ا ن ما ن بؤ ده نتو ا نسته اند در شر آ يط تها جم و يا مبار ز ا ت ايد لو ژ يكي خو د را به سلا مت
كشند در ميا ن دما غ خو يش با فهم درست دا رأي يك انتي وير و س فكر ي با شند كه هر وير وس تيو ر
را بزرود ي در ك نمو ده أنر ا خنثي نما يند بر عكس بسيار از أشخا صي كه خود را در قطا ر تيو يسن
ها وعلمبر دارا ن فكر و اند يشه ميد ا نند با اند ك شمال به لر زش ا مده وخو د را با دست خو د
تسليم تيو ري ها ي ديگر ان نمو ده اند وخطر نا كتر از همه كه أنا ن بسيا ر از اند يشه ها ي
وا رد شد ه ها ي ديگر ان نمو ده اند وخطر نا كتر از همه كه أنا ن بسيا ر از اند يشه ها ي وا رد
شده در تار يخ گذ شته و كهنه را حتا در غرب استفر اغ شده برا ملت ها ما ن به لبا س ها ي
گو ن نا گون وحتا اسلا مي پيشكش نمو ده اند كه ما رو ز انه شا هد
هز ا ران فكر وارد شده كه در أسا سا ت فكري كا ملا متضا د با عقيد ه و اند يشه اسلا مي بؤ ده در
در سر زمين ما به نا مها ي مختلفي هستيم مفكر امروز كه غا لبا خود را كادر ا نسان به نا م اين ان
پيشكش مينما يد داري يك اند يشه خا ص نبو د ه هر گا ه با چرا غ بد ست دا شته دا خل دما غ وي
گر د يم يك ايد يو لو ژي مختلط و مكس شد ه از چند ين ايد يو لو ژي را در دما غ و ي مشا هد
ميكنم اين عد م استقر أر ذ هنيت سبب شده بز رگ در سا ختا ر دين وطن قو م جا معه اسلا مي شود
هر گا ه دين مقد س اسلا م را از در وأز ه ها فر هنگي به دما غ خو يش دا خل نما ييم وليكن هر دا شته
فر هنگي را كه هر كس مطا بق خو استه ها ي خو د دا خل دين نمو ده اند منو ال يا فيتم وشب وروز
خو دورا غر ق در شرك گنا ها كر ديم شريك بؤ د پر ستي عا دا ت غرب را در خا نه ها آو رده هم مشكل
خو دي ما ميكنم تو هين در دين در اسلام ميشود هيچ نو دخل در اسلام أنسا ن سا زي رفت نه دا شت
از قران از دين اسلا م كر ده وهما ن جا هلت كلا سيك را بنا م ها ي بنام ها ي ديگر و زيبا تر تعقيب
ميكنم اين را خو ب. بيد ا نيد اين دين محمد ص. اين كتا ب نه تنها به أسا س خد مات اسلا م حفظ
گر ديد ه است بلكه با تضمين الهي همنو ا بود نه دشمني تو ا نسته است كه آنر ا نا بود سا زد
تغير دي يد ونه متعصبا ن به كلي مطمين با شد جف جف شما ه جا ي را نميگر د

جستجو در کابل پرس