IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 69362

از تریبون بخش فارسی بی بی سی برای هویت سازی های جعلی سوء استفاده می شود

29 دسامبر 2012, 16:37, توسط درویش

مولانا شخصیت پر افتخار نسل بشر است ! زیراکه هر قوم در دنیای آنروز مولانا را نزدیک بخود میدانست وامروز هم دیده میشود که اقوام گوناگون در نسبت دادن مولانا برای خود پیشی میگیرند واین را اقای کابلی باید درک نماید که مولانا هر چیزی را که بیان داشته است بی حکمت نمیباشند واگر موشگافی در هر چیز بدارید بدون شک در کتابهای آسمانی هم چیزهای یافت میشود که در جهان امروزی ظاهرن نا سازگار به نظر میرسند وشرایط که مولانا زیست میکرد باید مد نظر گرفته شود وهمینکه میگوید ای قوم به حج رفته کجایید کجایید... معشوق همین جاست بیایید بیایید... معشوق تو همسایه ای دیوار بدیوار... در بادیه سر گشته شما در چه هوایید.. شاید بسنده باشد وشما کابلی گرامی در شرایط امروز نظیر این چهار پاره مولانا بسازید وخود را در جامعه بسنجید که سرنوشت تان بکجا خواهد رسید؟ داستانهای مولانا در شرایط آنروز همه حکایه گر وضع اجتماعی وسیاسی آن دوره بود که به زبان حیوانات وبه شکل گونا گون بیان شده اند وبیشتر از آزادی وانسان آزاده بحث میکنند ودر ضرورت مردن آدم رواست را به همه پیشکش میدارند وانسان را میخواهد از قفس ایدیولوژی های ویرانگر رها گرداند وخود شناسی را برای همه بشناساند واز تقلید سخت بیزار است وهدایتش بسوی از خود روشن شدن است ، نه دنباله روی ودستور پذیری از این کشور ویا آن کشور واین اید یولوژی وآن ایدیولوژی ویرانگر وقفس ساز اندیشه های انسانی ! اگر داستان کنیز به ما چند شناخت ظلم وظالم را میرساند مولانا چه تقصیر دارد واین را مقایسه میدارد که در قتل عام بن قریضه چنین احکام آمد وقتل عام را روا حساب کرد ، حالا مولانا چه باید میگفت واین را به خرد من وتو گذاشت که من وتو چه فکر باید کنیم واز چگونگی این داستان چه پیامدی را در اندیشه هایمان بگنجانیم ! مولانا حکایه را جنسن بیان کرده وقضاوتش را به شما وامروزیها گذاشته است. امید است که این مرد خردمند را بازهم بیشتر بسناسید وسر سری از سر هر مطلبش با دید تعصب گذر نکنید که مولانا تعصب را نهایت خامی میداند ، نشود که شما با تصور خام به مطالب مولانا نگاه کرده باشید. باز بخوانید ودرخود حل سازید ، بدون شک مولانا را بیشتر از اکنون خواهید شناخت ! شما در آن زمان چند نفر ی که همقطار مولانا بوده باشند ، لطف نموده معرفی بدارید ، البته منظورم از فرهنگ های جدا از حوزه خودمان است ! تندرست باشید.

جستجو در کابل پرس