IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 70317

نگرشی بر فقدان تعقل و دوراندیشی آقای امرالله صالح

30 جنوری 2013, 16:38, توسط پرویز "بهمن"

آفرینت آقای عباس دلجو!
من تاحال ف‍کر میکردم که شاید جناب عالی نسبت به کاظم وحیدی ودیگر بی خردان غیر مسول کمی از عقل وخرد انسانی برخوردار باشی ولی نوشتهء کنونی ات نشان داد که جنابعالی بمراتب جاهل تراز امرالله صالح تشریف داشته و با چنین جفنگیات اشتباه بدتر از اشتباه امرالله صالح را مرتکب شدید.
منابع را که جناب عالی برضد شهید مسعود قهرمان به آن استناد نموده اید همه همان منابع ترجمه شدهء فاشیستان تمامیت خواه قبیلوی اند که شما نیز تا حال زنجیر غلامی وقلادهء برده گی را ازروی سفاهت وحماقت و بی خردی بنام کثیف ( افغان) ازگردن خویش دور نیانداخته اید وتاکنون درقرن بیست ویک خودتان را با افتخار؟ افغان می نامید. بدا بحال تان! وبا چنین درفشانی های افغانی تیشه به ریشهء خویش میزنید.
مشت نمونهء خروار من یک منبع استنادی تانرا بازکردم واقعا به عقل ودرایت تان آفرین گفتم که تعصبات کور قومی شما را بحدی بی وجدان ساخته است که ازهمان منابع نه تنها برضد امرالله صالح بلکه برضد قهرمان افسانوی وشخصیت آزاده مرد خراسان شهید مسعود بزرگ هم ازهمان منابع کار میگیرید. پرسش این است که اگر ما نوشتهء امرالله صالح را یک اشتباه سیاسی فرض کنیم پس این توهین نامهء شما را چه میتوان نام گذاشت ؟ فرق میان شما وامرالله صالح درین موضوع چیست؟
آقای دلجو!
من چنانچه درپیامهای قبلی ام تکرار نموده ام که نزد من شهید مسعود وشهید مزاری وآقای دوستم وجنرال نادری همه یکسان راجع به عملکردهای غیر مسوولانهء شان بعداز سقوط جنرال نجیب احمدزی مسول اند ولی اگر قرار باشد که موضوع تصفیهء حسابهای داخلی بخاطر اینکه چه کسی به امر واستشارهء کشورهای بیرونی تیشه به ریشهء خویش زده وچه کسی به بیگانه ها جاسوس بوده وچه کسی احمق وابله تشریف داشته بدون شک درین مورد شما وهمقطاران تان درین میدان شکست میخورید.
اگر خیلی برضد ایران استید وبخاطر خوشی قبیله سالاران قول امرالله صالح مانند مرچ درمقعد تان سوزش بار آورده است بفرمایید باهمان دوستان قدیمی وهمولایتیهای قبیلوی افغان تان یکی شوید وما را با تمام جاسوس بودن ما با ایران همزبان وهم فرهنگ وهم تاریخ وهم نژاد ما بحال خود ما بگذارید!
بگذارید ما را بحال خود ما که هم به ایران جاسوسی کنیم وهم سیاستهای آنکشوررا انتقاد کنیم! خداوند به شما این مستقل بودن را مبارک کند که ازفرط تظاهر به این استقلال طلبی حتی به سرحد حماقت رسیده اید و مانند آقای مزاری با دستان باز خودرا به دشمن دیرین تان تسلیم میکنید ‍ که آن دشمن بعد از به اسارت گرفتن یک چوب را هم به مقعد شما داخل نموده وگوش وبینی تان را بریده وبه بدترین شیوهء غیر انسانی مجازات تان کند. من وامرالله صالح به این استقلال طلبی احمقانه تف می اندازیم تف به این آزادی دوستی واستقلال طلبی که شما وشهید مزاری دارید وداشتید. غلامی وبرده گی گلبدین را با جان ودل قبول میکنید ولی بخاطر یک وزیر نشدن جنرال خدایداد شرق کابل را بازهم بخاطر خوشی گلبدین آماج راکتهای کور قرار میدهید. تف به این دوستی واین اتحاد منافقانه ای‍که اگر بار دیگر آنرا امرالله صالح ومحقق ایجاد کنند!
این چه مزخرفات شما می نویسید؟ ازتاجیک ها میخواهید که سیکولار باشند ولی خودتان تا بیخ درقعر خرافات شیعی غرق میشوید. یک حرف کوچک امرالله صالح که گویا ایران ازطریق گروه های شیعی زمینهء نفود در افغانستان را دارد . درین جمله شما چه چیزی برای اینقدر لاطائلات نویسی پیدا کردید که همه مانند مور وملخ بالای امرالله صالح می تازید ونه تنها بالای وی که بالای شهید مسعود بزرگ هم بی باکانه می تازید؟
این حرف که اینقدر بخاطر شیعه بودن وسنی بودن بالای روح وروان تان تاثیر کرده است ازتاجیکها چگونه توقع دارید که سیکولار باقی بمانند وبشما دسته های گل ارزانی نمایند؟ وازشما معذت بخواهند
عجب است ازیکطرف باید قول امرالله صالح راجع به نفوذ ایران ازطریق گروه های شیعه را توهین به هزاره ها بدانیم وازطرف دیگر هرسال شاهد زور آزمایی های خیابانی وسینه زنیهای پیروان اهل بیت درکوچه و برزن کابل باشیم وکوچکترین انتقاد را برخویش دشنام فرض کنیم ودرعین حال تاجیکها را به سیکولاریزم ومدارا جویی مذهبی دعوت کنیم . واه واه عجب منطق!!! چرا اینطور صاف وساده نمیگوئید که به عوض نام افغانستان نام هزارستان گذاشته شود ومذهب رسمی دولتی هم شیعه باشد وبه عوض ساختار قبیلوی پشتونی ساختار هزاره گی جاگزین گردد!!!!!!
اگر جنابعالی اینقدر برضد جمهوری اسلامی استید پس اینقدر تاکید برسر مذهب تشیع بخاطر چیست؟ چرا باید از بکاربردن کلمهء شیعه وشیعی شما اینقدر برافروخته شوید؟ آیا هزاره ها سنی مذهب ندارند؟ آیا مراد امرالله صالح درآن مقاله ازگروه های شیعی همهء هزاره ها بوده است؟ آیا همهء هزاره ها پیروان یک مرجع فقهی شیعی اند؟
چرا شیعیان اسمعیلی به این حد برافروخته نشده اند؟ مگر آنها هزاره نیستند؟
آقای دلجو!
اگر ازمن حقیر می شنوید بیایید به این لاطائلات نویسی ها نقطهء پایان بگذاریم. بیایید راههای جدیدی را بخاطر ایجاد تغیر وتحول مثبت درجامعهء استبداد زده وافغان زده افغانستان ایجاد کنیم . به نخبه گان هزاره مجال بدهید که بدور از تعصبات قومی با قضایا برخورد کنند ودرست فکر کنند. ما همه مظلومان تاریخ استیم ولی عقل خویش را از دست داده ایم
بیایید به این تعصبات جاهلانهء مذهبی وقومی نقطهء پایان بگذاریم چهارده صد سال پیش علی ومعاویه باهم جنگیدند ولی من وتو تا حال باوجود تمام مشترکات فرهنگی وتاریخی وجغرافیوی درمقابل هم باید شمشیر بکشیم ویکدیگر خویش را بکشیم . این چه مزخرفات را نوشته اید؟
حافظ وظیفهء تو دعا گفتن است وبس
دربند آن مباش که نشنید یا شنید
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس