IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 71936

له ښاغلو صلاح الدین سعیدی سعید افغانی؛ سیستانی صیب او عزیز جرأت سره د زړه خواله

7 آپریل 2013, 10:11, توسط پرویز "بهمن"

خدمت خواننده گان عزیز وخدمت دانشمند گرامی جناب (باب) عرض ادب واحترام دارم!
این عالی جناب بی نامیکه حالا بدون ذکرنام به عربده وتوهین رو آورده وبدون سند وبرهان برمن تاخته است، شاید همان کوهزادی نازنین باشد که دیگر منطق اش روبه تحلیل رفته وحالابه دشنام وعربده رو آورده است؛ ویاهم همان چوبکی شرمندوک اش بنام بامیانی که دراصل همان جلال بایانی معروف است باشد؛ بایانی کسیکه درسویدن به جُرم إعمال خشونت علیه خانمش مدتی را درزندان گذشتانده است وآنهم چه خشونتی که خانم بیچاره را با جبر واکراه به فحشا وهمبسترشدن با رفقایش وا دار ساخته است؛ ولی حالا ازشرم حتی جرأت انتخاب یک نام مستعارراهم درکابل پرس ندارد؛ زیرا به هرنام وهرطرزی که جامه پوشیده است بازهم رسوا گردیده است؛ نامهای رنگارنگی چون: ولیدطرزی؛ پروین… بامی، وغیره که حتی قیس کبیر انجنییرک زمینس ودیگر دست اندرکاران پورتالک اوغان جرمن را وا داشت که ازنشر چنین نامهای رنگارنگ جلوگیری نمایند.
آری! این کلمات و واژه ها ازمغزگندیده واز دستان بی رمق شخصی بنام جلال بایانی سالها قبل بارها وبارها درکابل پرس نوشته شده وخوانده شده که دیگر هیچ جاذبه ایی ندارند وهیچ خواننده ای عاقلی نمیخواهد که همیشه کلمات و واژه های تکراری را هر روز بخواند ؛ روی همین منظور است که خود بایانی صاحب بزرگوار نیز به اصل موضوع پی برده اند وبعدازین فرار را برقرار؛ گمنامی را برشهرت؛ گوشه نشینی وانزوا را بر حضور دراجتماع ترجیح داده ولی گاه گاهی که مانند یک چرسی معتاد هوای نشخوار کردن همان کلمات واهی برسرش میزند؛ ترجیح میدهد که دیگر حتی ازنام مستعارنیز استفاده نکند؛ زیرا دیگر هیچ نامی نیست که بتواند چهرهء بوقلمونی وی را درانظار به شکل واقعی آن پنهان نماید. وای برحال چنین اشخاص کم اصل وبدذات که از اصل خویش بُریدند و مانند یک قحبه از حیثییت وشرافت وعزت وکرامت انسانی وآبرو وحتی از عفت ناموس خویش نیز دربرابر بیگانه های مهاجم فرهنگی وملی یعنی " افاغنه" گذشتند. چقدر درد آور است زمانیکه یک انسان ازاصالت اش می بُرد؛ بیگانه ها نیز وی را چون یک سگ بی وفا ازخودشان می رانند وبه طعنه برایش میگویند : تو که بدرد هم تباران وهم زبانان خودت نخوردی؛ بدرد ما هرگز نمیخوری. پس ازحلقهء ما بیرون شو
هیهات من الذله
خداوند این ذلت جلال بایانی را نصیب هیچکسی نکند که سنگ وچوب بروی لعنت نماید.
اما عرایض این بندهء عاجز خدمت اش این است که ای انسان حقیر ودرمانده! تاکنون درهیچ دیکشنری زبان روسی؛ کسی معنای افغان را " دشنه" ترجمه نکرده است؛ این ترجمه زادهء نسیج خیالات انسانهای بیمار وحقیریست که درخواب؛ رویاهای عظمت وبزرگی را می بینند؛ اما زمانیکه ازخواب برمیخزند در دنیای واقعیت ؛ بازهم همان معنای " سگ" پیش چشم شان تجسم پیدامیکند. چرا خودت را زیاد زحمت میدهی؟
دربارهء تانک های روس وغیره نیز تو بیچاره چرند گفته ایی؛ افغانستان را قبلا جد بزرگوار اوغانت بنام سردار داوود تمام مقدراتش را به روسها بخاطر گرفتن پشتونستان سپرده بود ای بی خبر! برو خاطرات حسن شرق را بخوان؛ برو خاطرات صمد غوث را بخوان
این سخنان آبکی تو حالا هیچ خریدار ندارد. این کشور هردم شهید اززمانیکه نام " سگ" بالایش گذاشته شده؛ فقط همین قبایل شجاع وغیرتی بوده اند که گاه آنرا به روس زمانی به فارس وزمانی هم به انگلیس وحالا میان عرب وپاکستانی وایرانی رقابت را درمیان خودشان در داده اند؛ اینها مانند مالکان دفاتر رهنمای معاملات خانه وزمین درشهرها درین کار مسلکی وحرفوی شده اند وتجارب چند قرنه ازین بابت دارند؛ دفترداران رهنمایی های معاملات اگر میان شهروندان یک کشور خانه ها وزمینهای مردم را میان اهالی یک شهر به شکل مشروع وانسانی آن به بیع ومعامله میگذارند ولی قبایل شجاع افاغنه؛ باب این معاملات را باکشورهای بیرونی همیشه باز نگهداشته اند وهمیشه زمینه ساز لشکرکشی های قوای اجنبی درین کشورشده اند؛ تا جان دارند میفروشند وتا جان دارند تخریب میکنند؛ تو بیچاره درکدام خواب وخیال استی وهنوزهم سخنان گندهء شش سال پیش ات را درکابل پرس تکرار میکنی؛ لطفا ازخواب بیدار شو بایانی عزیز!
واژه هایت تکراری شده است؛ سبک وسیاق قلمت برای همه آشنا می باشد؛ چه ضروت داری که بار بارخودت را رسوا می سازی؛ از خوبی چه بدی دیده ایی که همیشه به بدی وبدکنشی وبدزبانی روی می آوری؟
باهمه حال برایت صحت وعافیت میخواهم.
با احترام
پرویز بهمن
این هم عکس افغان شجاع که افغانستان را در بست به روسها فروخت ولی بعد درمعامله ورایزنی باهم جورنیامدند ومیان خریدار وفروشنده جنگ درگرفت

جستجو در کابل پرس