IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72842

از دین پروری تا دین فروشی

13 می 2013, 21:31, توسط پرویز "بهمن"

پریانی عزیز!Part)2)
من صرف، یکی ازمیلیاردها انسان کرهء زمین هستم، که هویت دینی ام را اسلام می سازد وخودم را مسلمان ومومن میدانم، من نه علامه هستم، ونه هم دعوای رهبری دارم، نه ازطرف کدام سازمان ویا کدام دولت خاص برضد شما اجیر شده ام، تمام این پیامها واکنشی است دربرابر پیامها ومقالات شما و دیگران.
من خودم را مسلمان میدانم ولی دین خودرا آگاهانه قبول کرده ام، من مسلمان سنتی وعنعنوی نیستم، از دین خودم شناخت دارم، ازقرآنی که به آن ایمان آورده ام شناخت دارم، نمیخواهم در تاریکی وجهل بمیرم، نمیخواهم آله و وسیله وابزار سیاسی ودینی دیگران شوم، زنجیر غلامی وبنده گی هیچ موجودی را بجز ذات الله یگانه برگردن نمی آویزم، اگر بهمین گناه مرا ملحد وعززازیلی میگوئید اختیار دارید.
من زمانیکه ، ببرک کارمل را زنده یاد میگویم، مخالفت من باجریان عامه پسند واپرچونیستی است، امروز هرکسی میتواند ببرک کارمل را شاه شجاع وبی ایمان وملحد و وطنفروش خطاب کند ولی؛ مرد آنست که به جنبه های مثبت اش بپردازد. میخواهم ازتمام علمای اسلامی که برکافر بودن زنده یاد ببرک کارمل وشاه شجاع بودنش، فتوا داده بپرسم که فرق میان ببرک کارمل، جمال عبدالناصر، صدام حسین؛ قذافی، حافظ الاسد، انور سادات وغیره ازنظر عقیده درچی بود؟ چرا آنها با آنهمه قتل وکشتار ملاها وعلمای دینی ونویسنده گان اسلامگرا وشکنجه نمودن مسلمانان، امضای پیمان صلح با اسرائیل، کمک خواستن از اتحادشوروی وقت برضد یمن وتجزیه نمودن یمن وغیره کافر خوانده نشدند ودرتمام دنیای اسلام یک عالم عربی وعجمی پیدا نشد که یکی آنها را کافر وبی دین بخواند برعلیه شان فتوای جهاد صادر کند؟
آیا میدانید که حافظ الاسد درزمان حکومتش یک شهررا بنام حماه درسوریه قتل عام کرد؟
چرا عالمی پیدا نشد که فتوای جهاد را برضد رژیم وی صادر کند؟
آیا ازجنایت صدام درهلبچه درکوردستان عراق اطلاع دارید که چقدر مسلمان کورد، بوسیلهء سلاح کیمیاوی صدام نیست ونابود گردید وتصفییهء نژادی گردید؟ آیا کسی پیدا شد که صدام را تکفیر نماید وجهاد را علیه او اعلام کند؟
آیا ازکشتار قذافی در لیبییا خبر دارید؟
آیا از دوستی قذافی بامقامات کریملین چیزی خوانده اید؟
کجا شد آن علمای دینی که فتوای جهاد را علیه این حکام ظالم وخونخوار اعلان کنند وهمهء امت به اصطلاح مسلمه برضد این حکام طاغی مانند افغانستان دست بدست هم بدهند؟
بگذریم ازاینکه درفلسطین چرا این جهاد اعلان نشد که سالها قبل ازکشور من وتو، اسرائیل اراضی مقدس مسلمانان را اشغال کرده بود.
چرا تنها کارمل در افغانستان؟
مگر کارمل، نمازهای عید را درحضور جمع مسلمانان وعالمان دین پیش چشم هزاران بینندهء تلویزیون هرسال ادا نمیکرد؟ آیا درنمازهای تراویح اشتراک نمیکرد؟ آیا هنگام مرگش، جنازهء اسلامی بروی خوانده نشد؟ کاریکه تمام اشخاص هم سطح وی که نامهایشان دربالا رفت درکشورهای شان میکردند، سال دوبار، نمازهایشان ازطریق تلویزیونهای دولتی شان نشر میشد ودرنمازهای تراویح اشتراک میکردند، پس فرق میان این ببرک کارمل وآنها ازنظر عمل درچی بود؟
شاید استدلال جناب عالی آن باشد که زمام امور ؛ درکل، در دست شورویها قرار داشت وشورویها اورا بحیث یک شاه شجاع آوردند وجهاد برضدش فرض شد، ولی پرسش این است که رژیم موجود را کی بوجود آورده است؟ چرا برعلیه کرزی، کسی فتوای کفر صادر نمیکند؟ چرا تمام علمای اسلامی جهان مانند زمان شوروی سابق متفقا برضد قوای اشغالگر امریکایی فتوای جهاد صادر نمیکنند؟
درآخر به جناب حکیم پور عرض میکنم که آری! خطای نوشتاری ام را درنگاشتن حدیث مبارک وهم ترجمهء حدیث شریف پذیرفتم، ولی خطای که عمدی نیست، واز اینکه متوجه آن خطا شده اید کمال کرده اید. اما دربارهء اینکه فرموده اید مقالهء جناب مولویزاده را نقد میکنید باید عرض کنم که: اگر میخواهید مقالهء جناب عتیق الله مولوی زاده را نقد کنید، نقد اینطور نمی باشد.
شما باید یک مقالهء مستقل را دررد ادعاهای جناب عتیق الله مولوی زاده بانام وآدرس شخصی تان همانطوریکه عتیق الله مولوی زاده از آسترالیا نوشته اند بنویسید، زیرا بنام حکیم پور، یعنی پسرحکیم خان، تاکنون کسی درسایتهای اینترنتی مقاله ایی را نخوانده است، وهیچکسی نمیداند که آیا جناب حکیم پور خاستگاه فکری شان احزاب کمونیستی است یا جهادی یا راوایی ویا افغان ملتی . تاوقتیکه چنین هویت فکری تان مشخص نشده است، پیامهای مقطعی وجدا جدای شما به اندازهء یک توت خشک هم ارزش ندارد. بازهم برایتان موفقیت وکامگاری وهدایت میخواهم.
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس