IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72864

از دین پروری تا دین فروشی

14 می 2013, 19:52, توسط پرویز "بهمن"

خلیل بی دم!
زیاد ازتربیه واخلاق لاف نزن، تربیه واخلاق هرسه ملعون فیضانی گمراه مرتد را خواننده گان کابل پرس خواندند که بدون داشتن یک حجت شرعی، بنده را مرده گاو وقواد خطاب کردید، وبعد بدون اینکه متوجه اصلی پیام بنده شوید، خودرا درمقام پیامبر وناصح قرار داده وبنده را درصف منافقان حساب کردی، آیهء (فی قلوبهم مرض) را وآیهء (رجس) وپلیدی را درحق بنده وآقای مولویزاده بکار بردی، ازین هم پیش رفتی بنده را ملحد خواندی، وبعد با غرور وکبر، با استفاده ازاشعار عرفا وآیات قرآن به توبیخ من آغازیدی. تف بروی انسان پدرلعنتی و مرتد باقلی خوری مانند تو!
حالا میخواهی از وجهه و اعتبارشخصیت جهادی (یعقوبی پریانی) اینجا استفاده کنی که گویا با او خویشاوند استی، من بیچاره که تاکنون فقط از آن مرد بزرگ، فقط اشعارش را خوانده ام، اگر او نیز مانند تو پست وبی وجدان وگمراه وپیر پرست، عقده ایی وبیمار روانی باشد به او هم هزار لعنت؛ واگر سلامت روحی وروانی داشته باشد، باید انسان بی دین وگمراه ومرتدی چون ترا اصلاح کند ، درغیر آن شما در دیار پنجشیر یک فتنه استید، همین اکنون از سیاق قلم تان معلوم میشود که میان پنجشیریان شریف ونجیب، چند دستگی را ایجاد کرده اید، شما بی پدران گمراه ومزدوران بی مزد جاهل سازمانهای استخباراتی، یک فتنهء جدید برای امت اسلامی درکل، وبرای مردم افغانستان بصورت ویژه وبرای مردم پنجشیر به شکل اخص حساب می شوید.
کاری را که سازمان استخبارات نظامی پاکستان درزمان حیات زنده یاد مسعود قهرمان توسط طالبان واوغانهای لر وبر انجام داده نتوانست، حالا دارد آن پروژه را توسط شما عملی میکند. ازهمینجا به تمام جوانان آگاه پنجشیر خطاب میکنم که: او مردم پنجشیر حالا که مسعود نیست، آگاه باشید آی اس آی ازطریق ملعونهای فیضانی در درون شما نفوذ کرده وصفوف متحد ویکپارچهء تاجیکان را عموما وپنجشیریان عزیز را خصوصا به چندین دسته تقسیم میکنند تا پنجشیری را توسط پنجشیری دیگر ازبین ببرند وآنها را ضعیف سازند. این کاررا از روزیکه حاکمیت اوغان خر؛ به زور استعمار بالای این مردم بیچاره تحمیل گردیده ازهمین سیاست تفرقه بینداز وحکومت کن استفاده کرده اند. امروز، معتصم بالله ملعون وپشتونهای سازمانهای جاسوسی پاکستان وکشورهای غربی ، همان نقشی را میخواهند ایفا کنند که ملاعمر وکرنیل امام وجنرال حمیدگل در زمان حیات احمدشاه مسعود قهرمان انجام دادند ولی ناکام ماندند.
لعنت برشما ملعونان گمراه ومرتد!
اگر واقعا شما پروژهء خارجی نبودید ، آیا آداب مجادلهء احسن بزبان قرآن همین است که تو انسان پست وحقیر وهمراهان گمراه تان ، با مسلمانان دیگر اینجا تمثیل میکنید؟
تو حرامزادهء بی نسب ، بی پدر وبد اخلاق که عمرت را درخوابیدن زیر پاهای مردان لواطت کار گذشتانده ایی ازکجا این صلاحیت را پیدا کردی که دیگران نصیحت کنی وآنها را به گمراهی ومنافقت متهم کنی وخودت را طبیب حاذق معنوی جلوه دهی. این صلاحیت را به تو حرامی گمراه کی داده است؟
بنده که درهمین ستون، از فتوای علمای دینی احزاب جهادی به شکل مستند ذکر کردم که آن لعنتی حرامی دیگرت بنام حکیم پور نیز آنرا تائید کرد ولی آنرا کار پیر باره خواند، درحالیکه تاکنون هیچ فتوای که ناقض فتوای علمای قبلی باشد ازسوی همان علمای دینی احزاب جهادی بچاب نرسیده است، علنا ورسما به فتوای بیش ازپنجاه تن عالم احزاب جهادی پیروان فیضانی ملعون، همه مرتد وازدین برگشته استند، شما ملعونهای قرن بیست ویک ، به فتوای شرعی علما همه مرتد می باشید، خودت یک نمونهء این گمراهی استی، مفلح ویا مفسد ویامصلح نمونهء دیگر، شما هردو درپیامهایتان رسما بر پیامبر اسلام تهمت زده اید، حدیث جعلی وساختگی، درست کرده اید، نزد تو انسان گمراه وبی نسب ملعون، وسایر همراهان هم قماشت، محبت یک ملعونی مانند ملا فیضانی گمراه وجاسوس، علیه اللعنه، وپسر ملعونش بنام معتصم بالله که ازطرف سازمان های استخباراتی غرب وشرق تمویل میگردد، نسبت به خدا و به پیامبر وآل پیامرواصحاب باوفایش ترجیح دارد، شما مرتدهای مجسم دین پیامبر استید، شما بی ناموسها حاضر استید که بخاطر ملا فیضانی ملعون، بخدا ورسول او تهمت بزنید، حدیث جعل کنید، ازشما کرده کافرتر وظالم تر درین جهان کی پیدا میشود؟
حدیث پیامبر گرامی اسلام این است:
" لایؤمن أحدکم حتی أکون أحب إلیه من ولده و والده والناس اجمعین
هرگز ایمان یکنفرتان تکمیل نمیگردد، تا اینکه من محبوب تر ازپسر او وپدر او وتمام مردم به او نباشم" درحالیکه شما لعنتی های جاهل نزدهمهء تان ملا متعصبم جاسوس موساد، محبوب تر ازخدا ورسول او می باشد، بخاطر او حاضر به هر پستی و دنائت درمقابل امت پیامبر می باشید، حتی آن دسته ازمسلمانانی که رهبری وکلانی این شخص مرتد را نپذیرند شما شرف باخته های بی ایمان، حاضر استید که آنها را منافق بخوانید؛ درحالیکه تمام اعمال وکردار تان مصداق عینی یک منافق ویک مرتد ویک ملعون می باشد.
شما ازدین برگشته های گمراه وبیماران روانی چه باشید که دیگران را نسخهء شفا بدهید؟ خودت بحیث یک مرتد رهبرت مرتد، همراهان وهم حلقه هایت مرتد، پس توکی هستی که دیگران را نسخهء شفابخش بدهی وازآیات بینات الهی برضد مسلمانان دیگر استفاده کنی.
شاید موجودیت همچو عناصر حرامی وبی مادر وبیماران روانی مانند تو وآن گمراه دیگر بنام مصلح درصفوف مجاهدان پنچشیر بود که برای اولین بار ازآن دیار کسی بنام عبدالرحمن سر ازکلیساهای اروپا برآورد وعلنا به اسلام وقرآن پشت کرد ودین جدید را برای خود انتخاب کرد، اگر موجودیت شما عناصر مغرور، بی پدر وبی مادر وعقده ایی وازخود راضی وجاهل وبی تربیت درصفوف مجاهدین پنجشیر نمی بود؛ شاید آن عبدالرحمن سر به صحرای گمراهی نمیزد. ننگ برشما جاهلان مرکب که خودتان رهیاب ودیگران را گمراه میدانید. تف به روی تو انسان بداخلاقی که عمرت را درگناه واثم گذشتانده ایی. بر پدرشما گمراهان مرتد لعنت.
ازطرف پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس