IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72880

از دین پروری تا دین فروشی

15 می 2013, 10:09, توسط پرویز "بهمن"

حکیم پور مرتد ملعون ورحیم الله منافق!
بیاد داشته باشید که جهاد قلمی من درسایت کابل پرس برضد شما مرتدهای منافق ازدین برگشته وکافرانی که زیر نام عزیز یاسین درین سایت چرندیات نوشته اند ادامه دارد.
تو حکیم پور مرتد که ازیکطرف، ادعای مسلمانی داری ولی ازطرف دیگر کامنتهای مخالف مرا که علنا به دین خدا وقرآن خدا دشنام داده اند، آنها را اینجا روایت کرده ایی واز قول آنها بنده را بیمار روانی خوانده ایی، پس معلوم است که خودت نیز یکی ازهمان اشخاص بیدین بوده ایی که همان کامنتها را نوشته ایی وحالا میخواهی به استناد همان کامنتها بیماربودن مرا ثابت کنی.
ازیکطرف برعتیق الله مولویزاده خشمگین استی وکاذبانه اورا متهم به کمونست مشربی میکنی که مضامین ومقالاتش درسایتهای پرچمیها نشر شده است ولی ازطرف دیگر، ازدشمنان محارب خدا ورسول درسایت کابل که رسما به قرآن ومقدسات اسلام بخاطر اعمال طالبان تاخته اند استعانت جسته ایی وقول آنها را برایت سند شرعی گشتانده ایی، تف به روی تو انسان منافق بی پدر حرامی!!!!
من افتخار میکنم که اشخاص بیمار ومرتدی مانند تو وطرفداران کفری عزیزیاسین برمن حمله کنند، شما هردو، دو روی یک سکه استید، یکی بنام کمونیزم وبیخدایی بر اعتقادات ملت ما می تازد ومیخواهد مردم افغانستان خلع ایمان وخلع قرآن کند ودیگری بنام تصوف وعرفان اسلامی هر پستی وچرندیات غیر اسلامی را در اذهان مردم بیچاره پیچکاری میکند که جای اسلام حقیقی را بگیرد.
شما هردو پروژه های کفری استید که ازطرف سازمانهای جاسوسی کشورهای غرب وشرق اجیر شده اید، یک تعداد، خرشده ها را در داخل افغانستان آنقدر خر ساخته اید که چشمان شان قدرت دیدن حقیقت را ندارند. من برایت اعلان میکنم: بنده کماکان برضد شما ملعونهای منافق که از آستین اسلام وتصوف اسلامی برای خرسازی ملت بیچاره وبیسواد کمر بسته اید، می نویسم، من ازشما وازتگ تگ حلقهء نزدیک به مذهبی ملعون درکابل شناخت کافی دارم، دربارهء هریک تان آنقدر اسناد دارم که شما در وقت وزمانش با پرچمی ها چه که حتی با (کی گی بی) هم ارتباط داشتید، مثلیکه همین حالا مذهبی ملعون، ازامریکا پول میگیرد وبرای خرسازی مردم افغانستان داخل مبارزه شده، درزمان شوروی ها ، اعضای باند نزدیک به مذهبی ملعون شما هم از سفارت شوروی هم ازشورای نظار هم ازحزب گلبدین وحزب سیاف، جداگانه پول میگرفت، در اولین روزهای، پیروزی مجاهدین که گلبدین شهرکابل را به راکت می بست، همین مذهبی ملعون با چندتن ازمریدان خرشده اش، بوزارت دفاع دولت مجاهدین آمد وبا زنده یاد مسعود قهرمان عکس یاد گاری گرفت ودرتمام نقاط شهر پوسترهای خودرا پخش کرد، ولی زمانیکه شهریان کابل، بخاطر تطبیق پلان سازمان نظامی استخبارات پاکستان توسط گلبدین روزانه هزاران راکت را به کوی وبرزن اش استقبال میکرد ومردم بیچاره وبینوا درگوشه گوشه شهر به خاک وخون غلتیدند این ملعون مسلمان نما بنام مذهبی، یک قدم کوچکی هم بخاطر قطع جنگ وآتش بس میان همین احزاب جهادی که سنگ برادری واخوت اسلامی را درسینه اش میزد نبرداشت.، ازیکطرف عکس های شخصی اش را با احمدشاه مسعود بحیث مجاهد درنقاط شهر بمردم نمایش داد وازطرف دیگر درجنگی که به هزاران انسان بیگناه میان دو طرف ازبین رفتند، هیچ یکی را مورد ملامتی قرار نداد، بار وبستره اش را جمع کرد، دوباره به همان منطقهء وانه وپشاور رفت، ومنتظر ماند تا اگر مقامات آی اس آی اورا الترناتیف رهبران جهادی بسازند.
اما دربارهء اخلاق وتربیهء فامیلی که شما ملعون ها حالا یکی بنام شخص بیطرف ودیگری بحیث یک فیضانی ملعون مرتد طرف مقابل، برمن تاخته اید:
من که تمام پیامهایم درهمین ستون موجود است، ازهمان ابتدا، شما مرتدها بنده را( قوادک) یعنی مرده گاو خواندید، اما واکنش من خیلی محتاطانه بود وبرایتان گوشزد کردم که بنده لله الحمد تا آن سواد دارم که دشنامهای عربی را بدانم؛ بعد بنده را در زمرهء دشمنان پیامبر که آنها را قرآن ( عتل وزنیم) یعنی حرامزاده حساب کردید؛ بعد آهسته آهسته کار بدانجا کشید که بنده را درزمرهء منافقان وکفار وآنانیکه درقلبهای شان پلیدی است ومرض شان قابل علاج نیست حساب کردید، بازهم بنده برای تان گوشزد کردم که باید آداب مناقشه را یاد بگیرید، وآخرش هم اینکه به بهانهء خوراندن دارو های فیضانی برمن وایمان من وشخصیت ایمانی من خیلی آگاهانه تاخته اید ، پس شما بفرمائید بگوئید که دیگر چه قاسم مشترک میان وشما باقی ماند؟
آیا یک مسلمان واقعی، بایک مسلمان دیگر همین کلمات واصطلاحات را استعمال میکند وبدون حجت وسند شرعی، طرف مقابل را ملحد ومنافق وپلید ومرده گاو وحرام زاده میخواند؟
آیا روش بحث ومناقشه درمکتب شما ملعون ها همین است؟
من خیلی صبرکردم، تا مگر ازشما کلماتی که بتواند، کوچکترین وجه مشترک میان من وشما را بتاباند بخوانم، اما دیدم که شما به طغیان وسرکشی وغرور جاهلانهء تان ادامه دادید، وخیلی نرم نرم، ثقیل ترین دشنامها را بمن داده اید، بخوانید یکبار پیام آن مفسد را که نام مصلح را برخویش گذاشته آیا مرا قواد وزنیم نخوانده است؟
آیا من دربرابرش ازنرمی کارنگرفتم ومعنای قواد را برایش تعریف نکرده ام؟
آیا شما ملعونهای مرتد که دشنامهای عربی را به مخالفان تان میدهید، فکرمیکنید که دشنام بزبان عربی دشنام نیست ؟ اگر کسی شما را (قواد وزنیم) بخواند او بشما دشنام نداده واگر حرام زاده ومرده گاو شما را خطاب کند او بشما دشنام داده است؟ آیا شما تاکنون با این چرندیات وتعرض ها وحرمت شکنی های پیهم تان ازمن ویا عتیق الله مولویزاده معذرت خواستید؟
با وجودیکه خودم ، ایمان خودم را با هیچکسی درعصرحاضر برابرنمیکنم، اما اینکه بنده را درقطار ملاحده بحساب آوردید ، یکطرف، حالا عتیق الله مولویزاده به شما چه دشنام داده است که اورا ازقطار مومنان خارج کرده اید؟
درصورتیکه یک حرف خشن ازمولوی زاده شما نخوانده اید، بکدام حق شرعی ، میخواهید یک مسلمان مجاهد را بخاطر نوشتن مضامین افشاگرانه اش ازقطار مومنان ومجاهدان خارج سازید؟
تو حکیم پور مادرزنا که حتما دریکی ازکشورهای غربی، زنده گی میکنی و درهمین ستون ازحقوق بشر وآزادی بیان لافیده ایی، ازتو ملعون بی پدر، می پرسم که بکدامین یک از معیارهای قوانین جهان غرب وکدام اساس دینی وقرآنی وکدام سند شرعی، عتیق الله مولویزاده را بخاطرمخالفت فکری تان ازقطار مسلمانان ومجاهدان کشیده اید؟
من ازشما می پرسم : تاکنون که شما را علمای دینی بحیث مرتد شناخته اند، شما کی استید که دیگران را مرتد بخوانید؟
شما که بیش ازپنجا نفر عالم دین فتوای کفر وارتداد شما را صادر کرده، است بکدام حق شرعی دیگران را کافر میدانید؟
شما که درهمین ستون، برخدا وپیامبرش تهمت بسته اید، شما چگونه حاضر شدید که مومنان ومجاهدان واقعی را به کفر وفسق وارتداد محکوم کنید؟
درآخر بخاطر حسن ختام، نمونهء اخلاق یک فیضانی بیطرف ملعون را اینجا بازنویسی میکنم
این شما واین هم یک فیضانی مرتد بداخلاق بیطرف بنام رحیم الله کابلی:
تا جایی که بنده دیدم اخرین پیام شان همین بود که در بالا آوردم، چرا چرا ....هیج جا کسی به شما دشنام نداده و توهین نکرده است. خجالت خوب چیزی است، حالا تو یک سگ کثیف کارملی آمده به مردم، آیت و حدیث میگویی خودت گوه نکرده و همینجا احادیث را غلط ننوشتی ای پدر لعنت حرامزاده چرا به مردم شریف پنجشیر اینقدر اهانت آمیز نوشته کرده یی اگر به گیر ما آمدی که خدا وراستی گویته پلته پلته از مقعدت کشیده به خودت میخورانیم مرده گاو..مردم پنجشیر چی مادرتو را گاییده است...مادر زنای حرامزاده برو بیغم باش آخر به دستی...من هم مجبور شدم به لسان خودت با تو مفعول گپ بزنم...
از طرف رحیم الله

جستجو در کابل پرس