IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72892

از دین پروری تا دین فروشی

15 می 2013, 20:01, توسط پرویز "بهمن"

جناب نعیمی صاحب!
خیلی خوب که پیامت را برخلاف دیگر فیضانی های مرتد، از دشنام وتوهینهای فیضانی مآبانه نسبتا عاری نگاشته اید.
من وارد بسیار مسایلی که خودت اینجا مطرح کرده اید نمیشوم، من خودرا یک جویندهء حق می دانم، دل تان که بنده را چوچه حرامی کارمل میدانید ویا بی دین ویا کمونیست، اما من آنچه که هستم وآنچه که به آن باور دارم، از باورهایم دفاع میکنم، تا وقتیکه کسی ازمنطق اسلامی وانسانی کاربگیرد با وی بحث را ادامه میدهم ولی زمانیکه احساس کنم ، طرف مقابل از راه چالاکی وریاکاری وتکفیر وتوهین وفحاشی پیش آمده است آنگاه موقف بنده تغیر میکند. هرکی بخواهد کسی را بالای من بدون دلیل واستدلال بحیث پیشوای مذهبی وسیاسی ودینی بقبولاند تا وقتیکه حقیقت روشن نشده است، بحث را باوی ادامه میدهم، حالا ازمیان دیگر حرفهای پادرهوای جناب عالی میخواهم ازشما بپرسم:
کسیکه خودش را بدون یک دلیل شرعی، مهدی موعود بداند، برای خودش امتیازقایل شود وردای قدسیت را بنام مهدی موعود مانند غلام احمد قادیانی به تن کند، آیا شما او را مسلمان میدانید؟
شما بالای آقای مولویزاده خشمگین شده اید که او ازدشمنان اسلام پول گرفته وبرضد فیضانی تهمت نامه نوشته است ولی خودت درهمین ستون جوابیهء آقای عتیق الله را دربرابر آقای مفلح که آنهم شخصیت جعلی برآمد نخوانده اید ویا حد اقل آنرا کاملا ازنظر دور انداخته اید.
درمعنای کمونیزم ملاها آنچه ازقلم مولویزاده آمده، یک حقیقت تاریخی است، که ملاهای افغانستان عمدتا بیسواد بودند وهستند، قدرت خواندن را داشتند ولی ازنوشتن را نه . جناب عالی خود بهترمیدانید که درمیان ملاهای سنی مذهب افغانستان کمتر نویسنده بوده است وکمتر ملای بوده که با اصطلاحات و واژه های سیاسی و ولاتینی بلد بوده باشد ، کمونیزم وسوسیالیزم وسیکولاریزم ولیبرالیزم هرکدام واژه های لاتینی اند که به مرور زمان وارد مکاتب فکری غرب شده اند، عتیق الله مولویزاده نوشته است:.
ملاها معنای کمونیزم را چنین درک کرده بودند:
کم خدا
نیست/ یعنی نیست
اینکه آیا این برداشت صحیح بوده ویا غلط بحث اصلی مقالهء مولویزاده را تشکیل نمیدهد ونه هم مولویزاده برخلاف برداشت شما مدافع فکر کمونیزم است ونه من میخواهم اینجا صحت وسقم این برداشت ملاها را باشما به بحث بگیرم.
عتیق الله مولویزاده چه نوشته است؟ اوگفته است که توقع مردم ازملاها وعلما درآنزمان بشتر ازآن بود که آنها دربارهء کمونیستان فکر میکردند.
چرا بیان این موضوع سبب برآشفتگی پیروان فیضانی وشما شده است؟
آیا نوشتن این موضوع ازمصادیق کفر والحاد است که پیروان فیضانی حالا درین ستون با چماق کفر وفسق اورا میخواهند ساکت نمایند؟
فرموده اید که درسایتهای اینترتی فیضانی ها خوانده اید که آنها نوشته اند ما جایزالخطا هستیم وبشر استیم، پس اگر اینها باورمند به جایزالخطا بودن رهبر ومرشد فکری شان می بودند اینقدر دشنام وتلعین وتکفیر وتفسیق علیه مولویزاده درین سایت بخاطر چیست؟
آیا جریانی که تا به این اندازه به عقیدهء شما مدارا جو باشد پیروانش، اینقدر باید خشمگین شوند که یک مسلمان وملازاده را عاق پدر ومادر، مرتد وکمونیست وملحد معرفی کنند؟
آیا اینها اگر عملا چنین افراد باشند، چرا در ابتدا با نشر یک جوابیهء مستند در رد ادعاهای مولویزاده اقدام نکردند که برعکس ازراه تلعین وتفسیق پیش آمدند.
جناب عالی فرموده اید که این بهمن است که بهرکس دشنام میدهد
خیلی خوب، آیا برای اولین بار واژه (زنیم ) را درهمین ستون کی بکار برده است؟ آیا این واژه را من علیه فیضانی ها بکاربرده ام؟
شاید بگوئید که من معنایش را نمی فهمم، اما من آنرا برایتان ترجمه میکنم:
(زنیم) یعنی زنا زاده
واژهأ دیگرش را هم به شما ترجمه میکنم
(قوادک) یعنی
() یعنی مرده گاو
(أ‌) آیا این دشنامها را اول من زده ام؟
آیا چشمان جناب عالی تکلیف دارد ویا اینکه حافظهء تان مخدوش شده است؟ چرا نمیتوانید که پیامها را بالترتیب وباغور ازسر مطالعه کنید؟
این دلیل شما نیز خیلی تعجب آور است که : من هم به زعم شما کمونیست هستم ، وهم درعین زمان دربرابر منکرانی چون عزیزیاسین به مقابله پرداخته ام و بخاطری از اسلام دفاع میکنم که کسی بمن ضرر نرساند، آیا با این استدلالات مسخره جناب عالی، خودتان را توهین نکرده اید؟
جناب عالی فرموده اید که بکدام دلیل فیضانی ها را مرتد خوانده ام:
دوست عزیز! احادیث جعلی را جور کردن وآنرا بالای مردم بیسواد قبولاندن ازمصادیق کفر نیست؟
ترجیح دادن اشعار شعرا براحکام قرآن ازمصادیق کفر وارتداد نیست؟
حلال را حرام دانستن وحرام را حلال دانستن ازمصادیق کفر وارتداد نیست؟
آیا شما در منطقهء وانه درمدرسه خرسازی فیضانی ها بوده اید ودر تمرینهای خرسازی، اشتراک کرده اید، آیاعملا دیده اید که اینها چگونه مردم را خر می سازند؟
نخیر! من شاهد صحنه استم. یک فیضانی که میخواهد به شکل مکتبی اش ، فیضانی شود، بعداز مطالعهء چند تا ورق بی معنی فیضانی، اورا درحضور جمع، امر میکنند تا بوت را در دهن گرفته وبه یک پا ایستاده شود. بعداز آن او را امر میکنند تا به پشت بخوابد وچند تا فیضانی دیگر را امرمیکنند تا بالای شکم جدید الورود، مثلیکه خمیر را ا مشت میکنند، بزنند تا باد نفری، با صدای کریه ازبدنش خارج شود، وفرد مذکور درجضور جمع خجالت ورنگ زرد گردد.
سوال میشود چرا؟
این کار، غرور نفس شیطانی نفر را می کشد؟ این یکی از ابتدایی ترین درسها وتمرینهای عملی است که فرد جدیدالورود خصوصا اگر صاحب منصبان عالی رتبهء نظامی بوده باشند این تمرین ها را باید درمدرسهء معرفت خدای زمین وزمان انجام میدادند تا غرور شیطانی شان بکلی محو میشد. یک راز دیگرراهم به شما افشا میکنم ولی ازمن نام نفری را نخواهید
زیرا قضیه شخصی میشود، یکی ازهمین پیروان فیضانی، که حتی خاندانی ، فیضانی بوده اند، ودرزمان داوود قرار گفتهء خودشان به فیضانی کالا ولباس ونان درزندان می بردند اززببانش به گوش خود شنیده ام که گفته است:
روزی مولانا صاحب درصفات یک مومن واقعی، برای شان ارشاد فرموده بود:
زمانی ایمان های شما به کمال میرسد که اگر روزی خودت با خانم ات ویک دوست متاهل دیگر فیضانی باخانمش دریک اطاق شب پهلو به پهلوی هم بخوابید ودر دل هیچیک تان کوچکترین ، غل وغش وبدی نگردد آنگاه بدانید که شما مومن واقعی شده اید.
العیاذ بالله ثم العیاذ بالله
قسم میخورم که این فتوا را دریک مجلس ، دوسال پیش درسفری که این مرد به لندن داشت، ودرخانهء یکی ازمریدانش مهمان بود بگوش خودم شنیده ام وفرد مذکور همین اکنون حیات دارد ودر یک ارگان خیلی مهم دولت کرزی از بزرگان دولت حساب میشود.
حالا شما فکر کنید آیا این فتواهای ضد شرعی کدام مطابقت با اسلام وقرآن واحادیث پیامبر ویاعقل بشری دارد؟
مانند این صدها مزخرفات دیگر را من برای تان مثال داده میتوانم که بنده خود شاهد بوده ام، ویک تعداد صاحبمنصبان نظامی مربوط رژیم های سابق را که حالا در اروپا وامریکا استند می شناسم که بادشان را درمدرسهء فیضانی صاحب در وانه خارج کرده اند وحالا ازشرم نمیخواهند آنروزهای خرسازی را بیاد بیاورند.
علی العجاله درهمین جا باشما بسنده میکنم ، ولی درپیامهای بعدی به نقل از منابع خودشان موارد کفر ونفاق را بخاطر روشن شدن اذهان عامه، در پیامهای خودم بحث را باشما ویا یکی دیگر ازپیروان فیضانی ملعون ادامه میدهم.
با احترام
پرویز بهمن

جستجو در کابل پرس