IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 72434

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

29 آپریل 2013, 02:52, توسط نیک اندیش

درود بر دوستان ! و سپاس از اقای بهمن گرامی که متوجه مسله جعل دیگری شده اند واین تبار بدون جعل چیزی برای گفتن ندارند ؛ میگوید که از ایران چیزی نیاموخته است ! چرا چیزی باید بیاموزی؟ همینکه با زبان پارسی مینویسی وچرندیات اندیشه ای گندیده ات را روی صفحه سیاه کرده ای ، نشان میدهد که از خودت چیزی نداری وشرم آور میدانی که با زبان خود بنویسی ودرد دلت را بیان کنی ؛ این خود آگاهی ملی سبب شده است که قبیله اندیشان اوغان نگران شوند ودست به جعلیات بزنند که خود را به چاه بر کنده خودشان فرو برد. راستی هنجار هستی است ودروغ بر هم زننده این هنجا ! آنهای که با دروغ وفریب میخواهند دیگران را بی هویت سازند ، خود گرفتار بدسگالی وهویت ستیز واز هویت بیزار خواهند گردید. حالا ما از این قماش بی دانش وجاهل یاران قرون وسطی می پرسیم که افغان وافغانیت را تعریف بدارند ، ایران وایرانیت را مورد حمله وتوهین قرار میدهند ، بدون اینکه ایران وایرانیت را بدانند؛ ایران در بر گیرنده نام قوم ودرعین حال بی معنی نمی باشد ولی اوغان نام قوم خاص واز معنی توهین آمیز وتاریخ جهالت بار بر خوردار است واگر چنین نیست ، شما تعریف وجهات خوب آنرا بیان بدارید تا ما بفهمیم که گپ از چه قرار است. ما در سرزمین خودمان هویت های تاریخی وسازنده وپر از افتخار فرهنگی واجتماعی را دارا هستیم که هزار بار بلند تر وپر معنی تر از اوغان هستند؛ ازبیک ویا ازبیگ ، هزاره ، نورستانی ، بلوچ ، کوچ= اوغان ، تاجیک ، پشه ی که واژه پادشاهی را میگویند از اینجا سرچشمه میگیرد، تورک وسایرین ، حالا برای این باشندگان یک محوری که همه را باهم گرداند واز حق وهویت مساوی بر خوردار باشند ، ضرورت است وآن نام کشور ونسبت نام شهروندی است ؛ ما میگویم خراسان ، همه را در بر میگیرد وبه هیچ قوم خاص هم ربط ندارد واز تاریخ وبار فرهنگی درخشانی هم بهره مند است وهزاران دانشمند وفیلسوف را در دامانش پرورانیده ودنیا را فرهنگ ومهر داده است. وقتیکه میگوییم خراسان ، بدون تاءخیر بیاد پور سینا ، سنایی ، رودکی ، نوایی ، جامی ، مولوی ، ناصرخسرو ، عمر خیام ، فردوسی ، عنصری ، منوچهری ، جمشید ، رستم وسهراب ، ابومسلم خراسانی ، یعقوب لیث صفاری ، سامانیها ، غزنویها وغوریها ، وصدها افتخارات دیگر ، اندیشه وفکرمان مایل میگردد ، در مقابل اوغان جز ویرانی ، جهالت وکور کردن همدیگر ، بی دانشی ، سیستم قبیلوی ، خان خانی وزی زیی ، جنگ ، خون ریزی ، تریاک وکشتن وبستن ، ترور وانتحار ، نیرنگ وفریب دیگر چه چیزی را بیاد آدم امروزی خواهد انداخت؟ پاسخ را شما بیان بدارید. تندرست باشید

جستجو در کابل پرس