IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75557

پالیسى گلبدین حکمتیار در آیینه اندیشه ماکیاولى

15 آگوست 2013, 18:38, توسط نور

سرچشمه میگیرد ؟؟؟
جناب داوود مهمند سلام
آقای مهمند شما نخست سواد آموزید بعدأ یاوه سرایی کنید
1 نام یک قوم از اقوام عمده افغانستان را که قوم ( اوزبیک هستند )
شما نا خوان ( ازبک ) نوشته ا ید .
شما متعصب به حصرت جنرال د وستم سوخته بریا ن شده ا ید ، ا گرجنرال د وستم بد میبود طا لب ها ی پشتون شما ، د ر سا ل 2001 به جنرا ل د وستم به خوا هش خود شا ن تسلیم نمیشدند . اگرجنرال د و ستم به عقیده مزخرب شما ما و کیا ول با شد بکنفر ا ست و شما صد ها ما وکیاول ، فا سد، ا نتحاری ، خا ین به مملکت ، مزد ور اجنبی ، وطن فروش و متعصب د ا رید ا ز جمله
محمد گل مهمند پد ر کلان ما وکیاول ، سرد ا ر هاشیم خان سردارنعیم خان سردار داوود خان ، سرداران ماوکیاول بود ند . محمد گل مهمند بزرگترین د شمن بشریت و فرهنگ افغانستان را شما فراموش کرده ا ید ؟؟؟
من نویسنده نیستم وبا جنرا ل د وستم هیچ قرابتی ندا رم جنرا ل د وستم مرا نمیشنا سد من صد ها کیلومتر ا ز ا و فا صله د ا ر م ، چون نوشته تهمت و د روغ گویی وتعصب قوم گرا یی شما را خوا ند م ا د عا ها ی غلط شما مرا وا د ا شت تا د ا نسته گی ا م را برای خا لصأ الله چیزی بنویسم ، چون جنرا ل د و ستم تورک تبار ا ست بعصی آ د م ها ا ز روی تنگ نظری و بخیلی و ند ا شتن چشم بینا و بد بینی به ا قوا م تورک و بعضأ به تحریک بد بین های همسا یه ها و خود فروشی گرفتن مقد ا ری پول ، تهمت های گونا گون علیه جنرا ل د و ستم سا خته ا ند ، ا نسا ن های خد ا ترس و خد ا پرست حقیقت را د رک میکنند و به آ ن دروغ ها با ور ندارند ،
جنرال د و ستم ما وکیا ول نیست و نبوده ، فا سد نیست ، خا ین نیست ، وطن فروش نیست ، متعصب و مزد ور اجنبی و د ا خلی نیست .
مرد م د ر باره گلبدین حکمتیار بسیارچیزهای منفی نوشته ا ند به ا سا س نوشته مرد م ، گلبدین حکمتیاربرادرشما د ر جوانی مفعول و بد نام بوده ، شما هم همچنا ن هستید ؟؟؟ آقای مهمند آ یا شما تربیه پد ر و ما د ر د یده ا ید یا نه شما ا ز آ داب ا نسا نیت خبردارید ؟؟؟ اگرشما ا زآ دا ب و ا نسانیت خبرمید ا شتید ا نسا ن ها را که خد ا وند ا نسا ن آ فریده ، آنها را به حیوا ن سگ مقایسه نمیکرد ید نمونه چند ا زگفتا رمرد م بی طرف د ر باره گلبید ن حکمتیا ر

12 آگوست, 08:06, بوسيله‌ى ناقد
گلبدین حکمتیار را بشناسید
سال های پیش تحت عنوان بالا جزوه کوچکی نشر شد و این جزوه از مفعول بودن گلبدین چنین حکایه میکند.
1.ضابط عبدالمنان در منطقعه مهتاب قلعه گلبدین را در مزرعه کجالو خوابانده بود که که حین عمل لواط با لفعل دستگیر شد.
2.جگٌٍرن عبدالغفار گلبدین را در تگاب به محفل عروسی برده بود که چون پسر برهنه صورت بود مورد توجه تاس بازان قرار میگیرد و بلاخره منجر به کشمکش و زدو خورد می شود و قضیه به ولسوالی تگاب کشانیده میشود، چنانچه همان دوسیه بعد از چند روز با عاملین آن تحت الحفظ به مکتب حربیه ارسال میگردد، در نتیجه جگٍرن عبدالغفار زندانی و گلبدین از مکتب حربیه اخراج میگردد.
3.گلبدین را گلبت خان جاجی در سرای امیر عبدالرحمن خان که اطاق داشت برای مدت دو سال نگهداشته بود بعد از ان که گلبت خان بنابر فعالیت های به نفع شبکه پاکستانی فراری میشود گلبدین ناچار واپس به قندز می رود.
4.گلبدین در آوان نوجوانی در قندز به اختیارعبدالقادرکرن کار بود که حتی شبها در اطاق کرن کارمی خوابید .
5.گلبدین متهم به تجاوز خواهراش است.
6.گلبدین در کتاب گزرگاه تاریخ افغانستان از طرف حضرت صاحب مجددی به عنوان مفعول یاد شده به صفحه 274 مراجعه کنید.
هموطنان عزیز! داوری نماید که چگونه یک فرد ابرو ریخته و قاتل 70 هزار شهریان کابل است.

12 آگوست, 16:36, بوسيله‌ى کاوه زردشتی
تشکر آقای ناقد از شناساندن بیشتر این کنچنی به خوانندگان کابل پرس! من در مورد آقای "کرینکار" و آقای "سرخه" شنیده بودم ولی از کرد های کچالو و تگاب اطلاعی نداشتم. عده ی گلبیدینی، برای جلوگیری از افشاگری بیشتر و برای ریختن خاکستر بر این آتشی که گلبدین بر افروخته، با نام های با ظاهر فارسی زبانی مضمون مینویسند و میخواهند با فشار بر کابل پرس عکس العمل مردم را در برابر رهبر شان کم کنند. صحبت از بحث منطق و استدلال میکنند، غافل از اینکه با گلبدین باید اینطوری برخورد کرد. گلبدین را باید هرچه بیشتر افشا کرد. این جانی نجس را باید تشهیر ساخت و رویش را کم کرد.
12 آگوست, 17:06, بوسيله‌ى هغه دغه

صدای گلبدین صدای آی اس آی است، آی اس آی از همان زمانیکه روسها در افغانستان تجاوز کردند تا ایندم سعی و تلاش مذبوحانه داشته تا قوم نادان پشتون را در مقابل همه ملیت های باهم برادر و حتی اقلیت های ساکن در افغانستان در یک چلینج و مقابله مستمرمتصادم داشته باشد ، تا ازیکسو این قوم که خودش را بزرگترین کتله در افغانستان میداند در مقابل حریفها و دشمنان مختلف و با ملیت های جداگانه رو به رو قرار بگیرند تا زمینه اضمحلال و دشمنی وسیعی را با همه اقشار جامعه افغانی میسر آورند و قشر پشتون را ضربات مرگبار وارد بیاورند و از جانب دیگر رو و سمت مبارزه آنها را از پاکستان به سوی افغانستان بگرداند زیرا سالها داعیه پشتونستان مستقل و شعار دا پختونستان زمونژ گوش پاکستان را کر و خواب راحت را برای پاکستان کابوس ساخته بود- یکزمانی سردمداران پشتون در افغانستان فقط با شعار کاذب و من درآوردی خود ارادیت و استقلال برای باشندگان آن سوی خط دیورند گلو هایشان را پاره میکردند و ولی بعد ها پا ها را بیشتر از گلیم شان دراز کرده وبعد
را میدانید شما اسلامیت را میدانید ؟؟؟؟؟؟؟
آقای سارنوال عمومی این را هم

جستجو در کابل پرس