IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75723

نظام غیر متمرکز در کانفرانس روند مونیخ

22 آگوست 2013, 15:32, توسط پرویز "بهمن"

سلام به نادر ک اوغان ونیز سلام مجدد به آقای افغان دشنامزن!
اول خدمت نادرک باید عرض کنم که من هرگز تا کنون از اشخاص وجریانهای که خودت نام برده ایی بحیث کاندید های مورد نظر شخصی ام دفاع نکرده ام ونه هم خودم را سخنگوی آنها قرار داده ام. مضامین ومقالات من همیشه درمحور مسایل تاریخی وحقوق غصب شدهء اقوام وملیتهای محکوم میچرخد نه درمحور اشخاص ورهبران واحزاب وگروه های سیاسی.
من تنها این را گفته ام که بررسی مسایل جنگ های تنظیمی درزمان بغاوت اوغانها تحت زعامت گلبدین خان بعداز سقوط رژیم جنرال نجیب الله احمدزی از صلاحیت تو وامثال تو بیرون است وبا برچسپ زدن بر این اشخاصی که خودت آنها را دریک قلم خیلی آسان وبی درد سر قاتل شصت وپنجهزار انسان میدانی امکان ندارد. اولا بفرما رقم شصت وپنجهزار مقتول را برایم ثابت بساز که این رقم را از کدام منبع معتبر بدست آورده ایی؟ دوم اینکه کی ها درین جنگ ها درحالت تدافعی مشروع قرار داشتند وکی ها مانند خودت بیدریغ راکتهای دور برد را ازساحات کوه زنبورک وچهلستون و چهار آسیاب بر کوی وبرزن کابل بدون درنظر گرفتن کوچکترین ملاحظهء انسانی فیر میکردند؟
اما تو مثل ملاعمر کور فقط یک چشم داری وهرکی که کوچکترین پیوندی با تنظیم های جهادی داشته باشد ازنظر تو قاتل شصت وپنجهزار انسان تلقی میشود. به نظر تو صلاح الدین ربانی قاتل شصت وپنجهزار انسان است. امیر اسمعیل خان که درآنوقت درهرات بود قاتل شصت وپنجهزار انسان است. عطامحمد نور هم ازنظر تو قاتل شصت وپنجهزار انسان است. حالا بیا بفرما برایم بگو فرق میان این نظر مزخرف تو با راوایی های که گاه ‍گاهی برسبیل تفنن با آنها جنگهای زرگری را هم درکابل پرس براه می اندازی درچی است؟ آیا چنین حکم صادرکردنهای من درآوردی ازنصایح گوبلز نیست که گفته است یک دروغ را آنقدر باید تکرار کنید تا مردم آنرا بحیث یک حقیقت مسلم قبول کنند؟ آیا همین روش تو وسازمان همبستگی وپسمانده های راوا ودیگر طفاله خورهای رژیم های فرتوت خاندانی الهام گرفته از نصایح گوبلز نیست که پیروانش را به تکرار یک دروغ تا حد قانع ساختن مردم به راست بودن آن توصیه کرده است؟ خودت کی هستی که هرکس را بزعم خودت قاتل شصت وپنجهزار انسان تبلیغ میکنی؟ مثل اینکه جنابعالی هم درمقام دادستان کل قرار گرفته ایی و هم درمقام قاضی. ازهمه بدتر ورسواتر اینکه با این دیده درایی وبی حیایی خیلی زیرکانه وریاکارانه میان شخصیتهای مطرح واقوام شان خط فاصل هم ایجاد میکنی پرسش این است که ازکجا کشف کردی که عطامحمد نور یا اسمعیل خان ویا جنرال دوستم ویا محقق از اقوام شان نماینده گی نمیکنند؟
باهمه حال من درین موارد منتظر جواب جناب عالی می مانم تا بدانم که آیا ازین هرزه سراییهایت بصورت منطقی دفاع کرده میتوانی یا خیر. تا وقتیکه به این پرسشها جواب نداده ایی همان حکم (گوز خر) همچنان بالای نظریه ها وکامنتهایت باقی می ماند.

ولی آنچه ازجلسهء سری رهبران سیاسی شمال مربوط حزب جمعیت اسلامی ازقول افغان پیپر روایت کرده ایی قابل دقت و تامل است نه قابل تائید کورکورانه. شاید این موضوعات درست باشد ویا شاید هم نباشد. چندان موضوع مهم را جنابعالی کشف نکرده ایی.
خداوند انسانها را چنانچه ازنظر قواره وچهرهء ظاهری متفاوت خلق کرده است در افکار واندیشه نیز انسانها باهم متفاوت می باشند.
درعصری که ما زنده گی میکنیم هرشخصی راجع به هرپدیدهء جدید نظر خاص خودرا دارد وحتی احتمالا میان افکار وعقاید مختلف تصادمات هم ظهور کند که زیاد قابل تشویش نیست.
دوصد سال حاکمیت اوغان خر بالای این کشور باستانی همه چیز را از مردم بیچارهء این کشور گرفته است. بنابه قول سید انور سادات که گفته بود: زمانیکه ما درین کشور حاکم بودیم این کشور را به رنسانس شرق تبدیل کرده بودیم ولی زمانیکه زمام امور بدست شما رسید این کشور بیچاره را به قرن حجر به عقب برگشتاندید. بناء حدوث همچو تضادها ومحل گرایی ها درمیان سایر اقوام غیر پشتون این کشور اگر به ظهور هم برسد نتیجهء حاکمیت دوصد سالهء اوغان خر می باشد که باشنده گان این کشوررا میان پشتون وتاجیک وازبک وهزاره وشیعه وسنی و تاجیک پنجشیری وتاجیک کابلی وتاجیک بدخشانی تقسیم کرده است.
مگر حدیث پیامبر اسلام را نخوانده ایی که گفته است ( الناس علی دین ملوکهم) مردم عادی همیشه بردین پادشاهان شان گرایش دارند. ازآنجاییکه درطول دوصدسال طوایف مختلف این سرزمین خصوصا غیر پشتونها زیر سایهء پادشاهی خر گذرانده اند مسلما که یک سلسله تاثیرات .منفی ازعادات وخصایل خر در وجود آنها نیز باقی مانده است بلاخره دوصد سال عمر کمی نیست. مردمان تاچکستان وازبکستان درطول هفتاد سال با تمدن اروپا ازراه فرهنگ روسی آشنا گردیدند وکلا اروپایی شدند ولی مردمان این سرزمین چه گونه میتوانند خودشان را درطی دوصد سال حاکمیت خر از تاثیرات منفی پادشاهان شان مصون نگهدارند؟

جستجو در کابل پرس