IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 76963

ایتلاف ناهمگون دوستم واشرف غنی احمدزی

14 اكتبر 2013, 12:15, توسط پرویز "بهمن"

دوست نهایت عزیز وساده گک آقای محمد!
ببین عزیز دلم که پیام ونظر میدهی ولی منطق ودلیل آنرا هرگز تشریح وبیان نمیکنی. بحث نوشتن قاری ساکت دربارهء دوستم اگر ائتلافی میان دوستم وعبدالله صورت میگرفت با بحث اینکه همهء تاجیکها منافق اند فرق دارد وهمچنان بحث اینکه آیا آقای احمدزی ویا دکتر عبدالله ودوستم هرکدام شان میتوانند از اقوام تاجک وپشتون وازبک نماینده گی کنند کاملا از اتهام زنی تو نسبت به تاجیکها کاملا جدا است.
خودت بخاطر مقاله نویسی قاری ساکت ودکتر عبدالله همهء تاجیکها را جنگ انداز ومنافق میخوانی ولی بخاطر علمیت وسویهء علمی اشرف غنی احمدزی همهء پشتونها را مردمان صلح دوست وبا حوصله میدانی. وحتی از اسنادیکه من از سایتهای اینترنتی خودتان برایتان آوردم نیز آنها را قبول نکردی وگفتی که یگان دیوانه مثل پرویز بهمن درمیان پشتونها نیز یافت میشود. اگر ازمن میشنوی لطفا بحث ها را باهم خلط نکن . حالا من به تناقض گویی هایت می پردازم.
خودت درپیام اخیرت بمن نوشته ایی که : من نگفته ام که تاجیکها پشتونها را با اقوام دیگر جنگانده اند. بلکه من نوشته ام که تاجیکها دیگر اقوام غیر پشتون را با پشتونها جنگانده اند.
ازنظر ریاضی این دومقوله باهم چندان فرق ندارند. بحث این است که جناب عالی تاجیکها را عامل درگیریها وقتل عام ها ونسلکشیها میان دوطرف پشتون وازبک وهزاره دانسته ایی. به این معنی که اگر طالبان بامیان ومزار را قتل عام کردند ازمنافقت وجنگ اندازی تاجیکها بود.
به عین ترتیب اگر جنرال دوستم هشت هزار اسیر طالب پشتون را درکانتینرها زنده بگور کرد؛ بازهم بخاطر جنگ اندازیهای تاجیکها بود. اگر افراد مزاری درغرب کابل بالای سر پشتونها میخ کوبیده اند آن نیز ازمنافقت تاجیکها بود واگر برعکس افراد سیاف نیز به هزاره ها تجاوز جنسی نموده اند ازمنافقت تاجیکها بوده است. حالا خودت باور میکنی که جناب عالی درعالم سکران این پیامها را می نویسی.
ببین دوست عزیز!
اگر خودت زنده یاد احمد شاه مسعود وربانی وحالا دکتر عبدالله را نمایندهء تاجکان نمیدانی پس همهء تاجکان درجنگهای که طالبان وگلبدین ودوستم ومسعود ومزاری باهمدیگر نموده اند هیچ یک از اقوام مربوطهء شان شریک جرم آنها نیستند. نه گلبدین وطالب از پشتون نماینده گی کرده میتواند ونه هم ربانی ومسعود ازتاجیک ونه مزاری از هزاره وهمچنان درشرایط حاضر نه دکتر عبدالله وعطامحمد نور ازتاجیکها ونه جنرال دوستم از ازبک ونه اشرف غنی احمدزی پشتون ونه خلیلی ومحقق ازهزاره ها.
پس درین صورت هرکسی که هرکسی را برضد یکدیگر به جنگ انداخته است نماینده گی از اقوام شان کرده نمیتواند. این یک معادله است که سازمان راوا نیز آنرا پذیرفته است.
اما زمانیکه؛ ادعا داری که ائتلاف اشرف غنی احمدزی با جنرال دوستم باعث وحدت ملی ونزدیکی پشتونها با ازبکها میشود وجنرال دوستم از ازبکها واشرف غنی از پشتونها نماینده گی میکنند ودیگر باید به منافقتهای تاجیکها نقطهء پایان داده شود خودت غیر مستقیم پای اقوام پشتون وغیر پشتون را درین ماجرا داخل ساخته ایی. پس اینجا این موضوع را خودت برسمیت پذیرفتی که هریک ازین رهبران نماینده گی از اقوام شان میکنند.
پس حالا اگر جنرال دوستم زیر قومانده فرمانده نامدار تاجکان برضد گلبدین ویا طالبان جنگیده است درحقیقت ازنظر جناب عالی این منافقت همهء تاجیکها بوده است که این دو قوم بزرگ را میان هم به جنگ انداخته است. جناب عالی بخاطر عمل مسعود پای همهء تاجیکها را درین ماجرا داخل ساخته ایی. درحالیکه استدلال طرفداران مسعود این است که : ما جنرال دوستم را به کشتن پشتونها تشویق نکرده بودیم ما همه ؛ برضد پلانهای سازمان استخبارات نظامی پاکستان جبههء مشترک تاسیس کردیم تا زمینه ساز ایجاد یک ح‍کومت ملی باشیم که هیچ قومی درآن احساس محرومیت نکند وهرکس بتواند مطابق استعداد خودش بحیث یک شهروند افغانستانی درقدرت سهم بگیرد.
اما ناسیونالیستان پشتون هرگز به این دلیل قانع نیستند آنها تاکید دارند که جنگ مسعودعلیه نجیب الله احمدزی بعدا با حکمتیار وبعدا با طالبان درحقیقت جنگ علیه پشتونها بود. زیرا صفوف نظامی نجیب الله وبعدا گلبدین وبعدا طالبان را همه پشتونهای لر وبر تشکیل میداد. پس معادله این شد که :تاوقتیکه جنرال دوستم درکنار نجیب الله قرار داشت او قهرمان بود زمانیکه به مسعود ملیشهء جنایتکار لقب گرفت ولی زمانیکه دوباره با حکمتیار پیوست الحاج عبدالرشید دوستم شد ولی زمانیکه بار دیگر به مسعود پیوست وعلیه طالبان درکنار دکتر عبدالله وفهیم عطامحمد نور قرار دارد ؛ ناسیونالیستان پشتون به شمول خودتان؛ جنرال دوستم را قاتل پشتونها میدانستید. درصفحات اینترنتی تان خبرهای از زنده بگور کردن هشت هزار طالب پشتون تبار می نوشتید. تمام سایت های یوتوب پر از دشنامنویسی واتهام زنی بود. اما حالا که بار دیگر با جناب اشرف غنی احمدزی یکجا شده است بازهم هصحبت از مناففت تاجیکها را مطرح میکنید. درحالیکه ؛ مقالهء قاری عتیق الله ساکت اظهرمن الشم است وبا مثالهای که آورده است همه درمورد چنین ائتلاغ مناففانه صدق میکند نه ساکت ونه هم یکی دیگرطرفداران دکتر عبدالله وغیره نه آنوقت جنرال دوستم را قاتل همهء پشتونها گفته اند ونه حالا میگویند. نه درآن وقت به او امر کرده بودند که هشت هزار نفر طالب اسیر را زنده بگور کند ونه حالا برایش گفته اند که چرا همرای اشرف غنی احمدزی ائتلاف کرده است. پس درینجا خودت منافقت دکتر عبدلله وعطامحمد نوررا که جناب عالی بخاطر آنها همهء تاجیکها را منافق خوانده ایی چگونه ثابت می سازی ؟
آیا جنرال دوستم از دکتر عبدالله فرمان گرفته بود که هشت هزار نفر طالب اسیر را زنده بگور کند؟ خودت این ادعایت را چگونه ثابت می سازی؟
همین اکنون که درنشرات پشتون فردی بنام حکیم شجاعی یکی از فرماندهان هزاره را بنام قاتل پشتونها در اروزگان خاص تبلیغ وریکلام میکنید آیا حکیم شجاعی را دکتر عبدالله ویا کدام تاجیک دیگر دستور داده که برود به اروزگان وپشتون بکشد؟ فردا اگر همین حکیم شجاعی زیر قیادت یک نفر پشتون بخش بزرگی از هرارها را حاضر سازد تا ازیک پشتون اطاعت کند آیا درانوقت هم حکیم شجاعی قاتل خوانده خواهد شد؟
پس حالا خودت بگو که مناغفان اصیل کیها استند؟

جستجو در کابل پرس