IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 77204

سوداگران سیاه سخن یا افزار نحس تفرقه و نفاق در میان اقوام و ملیتهای محروم کشور

28 اكتبر 2013, 17:15, توسط پرویز "بهمن"

سلام به همهء کابل پرسیان وسلام خاص به جناب توردیقل خان میمنگی!
از واکنش های تند دوستان معلوم گردید که مقاله نویس جناب توردیقل خان میمنگی با تمام مهارت قلمی شان برای اقناع خواننده ها چندان توفیق لازم نصیب شان نشد. علت آن این است که کلمات وجملات هرقدر در لفاقه های حق وحقیقت ومظلومیت پوشیده شود ولی زمانیکه در هاله ای از تعصبات قومی وگنداب قوم پرستی پوشیده شده باشد بوی گند آن مشام خواننده ها را می آزارد ولو صدها بار لاف مظلومیت وبرده بودن را هم به خواننده تکرار نماید.
من ازجناب توردیقلخان میمینگی میخواهم لطفا از لاک تعصبات قومی ازبکی وترکی خویش بیرون شوند ودرسطح انسان وانسانیت بیندیشند. همانطوریکه آقای فرشید وکابلی نیز اشاره های خوبی به این موضوع نموده اند. سوال این است که اگر ما خواهان برقراری عدالت ومساوات استیم وعلیه فاشیزم قومی شعار میدهیم پس چرا خودما درلاک تعصبات قومی گیرمانده ایم؟
زمانیکه این آقا ازسلاطین خون ریز ترک درقرن بیست ویک بخاطر ازبک بودن شان اینجا شعار میدهد با آن نویسندهء قبیله ای گرای پشتون که از شمشیرزنی ها خوشحال خان ختک پاکستانی به شور و وجد می آید چه تفاوت موجود است؟ آیا جناب توردیقل خان میخواهند به عوض فاشیسم پشتونی فاشیسم ترکی وازبکی درین وطن قایم گردد؟ آیا جناب ایشان میخواهند به عوض خرمهرهء فاشیسم پشتونی خرمهرهء پان ترکیسم را برگردن ما بیاویزند
اگر چنین باشد اینجا مسالهء حقخواهی ودادخواهی وبرده گی توده ها وظلم واستبداد قومی قوم حاکم معنای خودرا باخته است وجایش را به جنگهای قومی وقبیلوی داده است. آنهم به بدترین شکل وشیوهء غیر انسانی که کشور را به یک جنگل حیوانات تبدیل ساخته اند وهر ازگاهی درتاریخ در اثر ائتلاف موقتی میان دو گله ای از حیوانات به حیوانات دیگر حمله صورت میگیرد وبعد از غلبه میان گلهء حیوانات غالب تصفیهء حساب داخلی بخاطر قربانی شده ها آغاز میگردد.
به این معنا که تاوقتیکه جنرال دوستم درکنار رهبران تاجیک قرار داشته باشد او یک جنایتکار جنگی است او قاتل هشت هزار اسیر نظامی طالب پشتون تبار است ولی هر وقتیکه حلقهء غلامی فاشیستان پشتون را بگردن آویخت او میشود حاجی صاحب دوستم.
بعد از آنکه بساط فاشیسم قومی پشتون درشمال وجنوب پهن گردید بار دیگر این حاجی صاحب دوستم وهم تبارانش به جرم همان قتل عام پشتونها زیر صم اسپهای گله های مهاجم پشتون خورد وخمیرمی شوند ونه تنها که خودشان هدف وآماج انتقامگیری های قبیلوی قرار میگیرند بلکه تاجیکهای پیچاره وهزاره های بیچاره نیز زیر پای ستوران بیرحم دوطرف قرار میگیرند. لعنت به آن نویسندهء بی وجدانیکه از درک حوادث تاریخی عاجز مانده ومانند گلهء گوسفند خود وهم تباران خودرا به کام مرگ می سپارد.من هرگز از جنرال دوستم وامثال جنرال دوستم هیچ گله ای ندارم ولی از آنانیکه خودشان را یک سرو گردن از دیگران بالاتر میدانند وخودشان را نویسنده وتاریخنگار میگویند میخواهم بپرسم که آیا شما وجدان دارید؟ اگر شما وجدان دارید باید اشخاص ورهبران قومی که دچار یک اشتباه ولغزش میشوند باید آنها را بدون ترس وهراس متوجه سازید که آقا! میدان سیاست مانند میدانهای کبک بازی وسگ جنگی نیست که تنها به صاحبان آن حیوانات ضرر وتاوان برسد بلکه شما با تصرفات احمقانهء تان یک ملت را بکام نیستی ونابودی میکشانید.
براساس همین منطق درین کلام جناب توردیقل میمنگی منطق نیافتم که ایشان ادعا دارند: اگر عوض یک دهقانزادهء ازبک درکرسی (خیالی) معاونیت احمدزی یک تاجیک قرار میگیرفت آیا آنوقت هم منتقدان به انتقاد شان ادامه میدادند؟ این بدتریو وقرون وسطایی ترین منطق است. این مثل این است که ازکسی سوال شود که اگر : آن چتلی ومرداری را فلان نفر میخورد آیا بازهم شما بالای وی انتقاد میکردید؟
درحالیکه چتلی ؛ چتلی است چه آنرا دکتر عبدالله بخورد ویا محقق ویا دوستم ازمیزان تعفن چتلی چیزی نمی کاهد.باهمه حال: آنچه که من از سیاق کلام جناب توردیقل میمنگی دریافتم جناب ایشان با این توصیف های جانانه وبدون سنجش به مقام حضرت والا شان جنرال دوستم میخواهند تمام عیوب آن والا جناب را بخاطر ازبک بودنش پنهان نموده واز تمام اشتباهات وخطاهای شان اغماض نمایند که این کار بدترین مرحلهء سقوط اخلاقی یک نویسنده در قعر مرداب قومیت است.
اینکه جناب توردیقل خان با این فصاحت وبلاغت میفرمایند که زبان فارسی مال من نیست ومن هرگ‍ز قادر به اظهار نمودن درد دل خود به این زبان نیستم یک نوع منافقت راسیستی را نشان میدهد. اگر شما تاکنون به اینقدر مقالات ونوشته های تان درسایت کابل پرس قادر به بیان نمودن دردهای تاریخی تان نشده باشید پس حتما جناب عالی کدام بیمار روانی تشریف دارید. درحالیکه جناب عالی بهتر ازهر فارسی زبان وتاجیک وایرانی قادر به بیان درد خویش شده اید ولی اگر این مقالات تانرا بزبان ازبکی بنویسد نمیدانم که چقدر خوانندهء ازبک حتی در کشور های ترکیه وازبکستان قادر به درک آن خواهد شد؟
پس لطفا ازین لاطائلات گویی تان معذرت بخواهید. زبان فارسی زبان کدام قوم بخصوص نیست . این زبان نه تنها مال فارسی زبانان بلکه مال شما هم است. هر وقتیکه شما خیلی زبونانه وجبونانه وجاهلانه علیه زبان خودتان قرار گرفته اید زمینهء تباهی خودتان وهمچنان از دیگران را نیز فراهم آورده اید.
همین اکنون پیشرفتهای فرهنگی ترکیهء سیکولار را با ترکیهء عثمانی مورد بازبینی قرار دهید .
از آن گذشته؛ اتحاد موقتی ازبکها را با محمد گلخان مومند که به گفتهء خودتان به زبان ترکی استانبولی مسلط بود وبا شعار کاذب اتحاد ترک وپشتون به شمال آمد ودر ابتدا با استفاده ازترفند مظلومیت زبان افغانی وترکی بخش بزرگی ازهموطنان ازبک ما را استحمار وتحمیق نمود ولی بعدا بیخ وریشهء همه را ازبنیاد برکند بیاد بیاورید.
بار دیگر زمانیکه دست اتحاد نامقدس تانرا به گلبدین دراز کردید و به تمام پیامهای صلحجویانهء استاد ربانی واحمدشاه مسعود دست رد زدید و به هیئت های اعزام شده از سوی کابل به نظر حقارت نگاه کردید تا اینکه در یک اتحاد نامقدس با شریر ترین موجود یعنی گلبدین بزرگترین بدنامی تاریخی را نصیب شدید چه چیزی به شما هموطنان ازبک عاید گردید؟
بار دیگر که در اثر اختلافات داخلی میان خودتان به امر ودستور مقامات آی اس آی هیئت های طالبان را جنرال ملک به آغوش باز پذیرفت که دراثر آن خیانت زمینهء بربادی همهء شمال را فراهم نمودید. آیا شما به این اشتباهات تان ودهقان بچهء ازبک تان هم قدر نگریسته اید؟
چند درصد باور دارید که کشور ترکیه هموطنان ازبک ما را بار دیگر درقمارها ورقابتهای منطقوی اش با ایرانی ها مشخصا جناب عالی شما را بار دیگر به فاشیستان پشتون نمی فروشد؟ آیا میان این ائتلاف بی برنامهء جناب دوستم با اشرف غنی احمدزی همان سناریوی جنگ اندازی میان ترکان وتاجیکان وهزاره ها تکرار نخواهد شد؟
درکجا اشرف غنی احمدزی از عملکرد پدران خود معذرت خواسته است؟باهمه حال من مدافع شخصی بنام دایفولاد نیستم واصلا مقالهء اورا نخوانده ام ولی یک حرف را هم خدمت شما وهم خدمت آقای دایفولاد وهم طرفداران زنده یاد احمدشاه مسعود؛ بویژه قشر جوان سه ملیت ترک وتاجیک وهزاره وحتی پشتون میگویم که ازشخصیت پرستی ها ومرده پرستی ها وقهرمان تراشی های تهوع آور براساس اشتراکات قومی وزبانی خودتان را بیرون کنید وهرکدام تان اگر هزاره استید ویا ازبک ویا تاجیک باید عنصر رهبری را در وجود تان تقویت کنید باحرکت زمان همنوا شوید. علیه همهء پدیده ها ومظاهر فاشیسم واستبداد به مبارزه وقیام برخیزید. درعصر حاضر هیچ کسی قدسیت آسمانی ندارد.
بناء جناب توردیقل خان میمنگی خواهش میشود که به عوض دفاع از شخصیتها دنبال دفاع از مفکوره ها وایدیالوژیها وبرنامه ها برآیند ومقالات شان را در راستای دفاع از حق وحقیقت وانسانیت جهت بدهند نه از اشخاص وافراد ورهبران که هرروز مانند ماش لول میخورند وهیچ نوع ثبات سیاسی هم ندارند.

جستجو در کابل پرس