IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 77223

سوداگران سیاه سخن یا افزار نحس تفرقه و نفاق در میان اقوام و ملیتهای محروم کشور

29 اكتبر 2013, 12:56, توسط پرویز "بهمن"

دوست عزیز آقای محمد سلام برشما!
از اینکه جناب عالی بخاطر استعمال ننمودن حروف ف (ی) و ( و)در واژهء (اوزبیک) پرویز بهمن را متعصب پارسیست و ضد ملیت اوزبیک خوانده اید مبارک تان باشد
راستش من تا بحال نمیدانستم که واژه های (ازبک ) با (اوزبیک )و(اوزبک) باهم فرق دارند. ازنظر قواعد نوشتاری تا حال من درهیچ جا ندیده ام که (اوزبیک )درست است ویا (ازبک) (تاجک )درست است یا (تاجیک). (اوغان) درست است یا (افغان). (کورد )درست است یا (کرد )(تورک) درست است یا (ترک)؟

این بندهء حقیر تا کنون گاه از اصطلاحات عامیانهء گفتاری وگاهی هم از اصطلاحات نوشتاری؛ درمورد اسما ونامهای ملیتها کارگرفته ام وتا کنون هیچ دلیل علمی وقانع کننده برای صحیح بودن هیچ یک از آنها نزدم موجود نیست ولی خوش بحال شما که بنده را تا کنون بخاطر استعمال (اوزبیک) توبیخ نکردید ولی حالا که (ازبک )نوشتم متهم به تعصب پارسیستی شدم .
بعدازین به شما تعهد مینمایم که اگر (ازبک )بار حقارت داشته باشد من به عوض آن (اوزبیک)را بکار می برم تا شما خوش باشید ولی هیچ تضمیی وجود ندارد که فردی ازمیان برادران اوزبیک در تقابل با فرمایش شما قرار بگیرد و کلمهء اوزبیک را ازجانب من غیر صحیح اعلام کند وبار دیگر مرا به تعصب قومی متهم سازد. منظور من از تشریح این موضوع؛ ثابت نمودن بی منطق بودن شما بود که جناب عالی بی خریطه هرکی که مطابق میل وخواست شما ننوشت اورا متهم به تعصب قومی میکنید. به عبارت دیگر جناب عالی چانتهء منطق تان تهی گردیده است وچیزی برای استدلال ودفاع ندارید.
اما پرسش من ازشما این است که آیا معنای تعصب را میدانید؟ تعصب چیست؟
مطمئن استم که شما معنای (تعصب) را نمیدانید اگر میدانستید چنین بی خریطه فیر نمیکردید. از آنجائیکه تعصب یک واژهء عربی است بناء من مجبور استم که یک تعریف لغوی از اصل این کلمه را از پیامبر گرامی اسلام به شما ارائه دارم تا درآینده دچار سردرگمی وابهام درمورد این کلمه نشوید.
دوست عزیز!
تعصب از ریشهء عصب گرفته شده است که در فارسی همانا پیچیش ویا بهم بافتگی ویا رشته های بهم بافته ودرهم تنیده را عصب گویند رشته های عصبی مغز انسان نیز همین مفهوم را میرساند.
خود فعل تعصب بر وزن تفعل درزبان عربی یعنی کسیکه با زور وفشار وتکلف خوش را به چیزی وا کسی گره میزند وپیوند میدهد وبه آن شدیدا خودرا وابسته میداند وحیات وممات خودش را وابسته به آن میداند چنین شخصی ازنظر لغوی متعصب است. ازآنجايیکه نظام قبیلوی قبل ازبعثت پیامبر درمیان اعراب براساس تعصبات قبیلوی استوار بود با ظهور پیامبر اسلام درشبه جزیرهء عربستان عصبیتهای قبیلوی جایش را به دین جدید خالی کرد که درآن مظاهر و پدیده های قبیلوی باید سرکوب میگردید. درجامعهء جاهلی اعراب قبل از اسلام افراد هرقییله از خان بزرگ قبیلهء خود بخاطر پیوندهای قبیلوی اش دفاع میکرد ودر راه آرمانهای خان قبیله ؛خودش را فدا میکرد. قرآن ازین عمل بنام حمیت جاهلانهء قرون اولی نام برده است.
حمیت یا حمایه یا پشتیبانی نمودن یکی ؛ توسط دیگری ؛ براساس همان همان عصبیت های قبیلوی استوار بود.
زمانیکه از پیامبر درمورد حمیت جاهلانهء اولی درسورهء فتح پرسیده شد. پیامبر اسلام آنرا به عصبیت جاهلانه تفسیر کرد. عصبیت یا حمیت هردو یک عمل مذموم می باشد.
ولی پرسش این است که چه وقت یک انسان عاقل وبالغ به این بیماری مهلک مبتلا می شود؟ یکی از یاران پیامبر این موضوع از پیامبر صلی الله وعلیه وآله پرسید که یارسول الله من بیشتر از دیگران با نزدیکان وخویشاوندان خود محبت می ورزم آیا من در زمرهء معتصبین جاهل می باشم؟
پیامبر در جواب گفت نخیر!
محبت ورزیدن با اقارب ونزدیکان و ذوی الارحام هرگز معنای تعصب جاهلانه را نمیدهد. بلکه تعصب جاهلانه آن است که تو ازیک فرد شقی وظالم قوم وقبیلهء خود صرف بخاطر وابستگی های قبیلوی از او دفاع کنی. از ظلم او چشم پوشی نمايی وازمظلوم دفاع ننمایی . اگر چنین عملی از تو سر زد باید درایمان خود تجدید نظر نمايي. به تحقیق که بسیاری از امت های گذشته به سببب این عمل مذموم هلاک گردیده اند. حالا من ازشما می پرسم که شما تعصب پارسی بهمن را درکجا دیده اید؟ آیا من از نامگذاری جاده های مزار توسط استاد عطامحمد نور بنام دیپلوماتهای کشته شدهء ایرانی دفاع کرده ام؟ آیا من از اظهارات احمقانهء استاد عطا دربارهء جنرال دوستم دفاع کرده ام؟ آیا من از اشتباهات وخطاهای زنده یاد احمدشاه مسعود چشم پوشی نموده ام. آیا من از برخوردهای تحقیر آمیز آخوندهای ایرانی دربرابر هموطنان هزارهء خود دفاع کرده ام وآنرا توجیه نموده ام؟ چگونه ودرکجا بنده بسوی ظلمت و گمراهی وتعصب پارسیزم سقوط کرده ام؟ اگر درین موارد دلیل داشته باشید لطفا ارائه بفرمائید. درحالیکه تمام این اعمال زشت را شما وجناب توردیقل خان میمنگی انجام داده اید. برای یک لحظه هم که شده است خودتانرا ملامت نمیدانید. از جنگ افشار وکشتار مردم هزاره صحبت میکنید درحالیکه نیت تان جز نفاق اندازی وشرارت و رذالت چیز دیگری نیست. اگر ازشما پرسیده شود که موضعگیری جناب جنرال دوستم هنگام جنگ افشار در کابل چی بود چه جوابی خواهید داشت؟ اگر مزاری شهید مظلوم واقع شده بود چرا در کنار وی نه ایستادید؟ اگر واقعا شما دعوای همزنجیری وهمدردی با هزاره ها داشتید ویا حالا دارید چرا علیه مسعود درکابل موضع نگرفتنید و علنا درکنار مزاری نه ایستادید تا حق وباطل معلوم میشد؟ فکر میکنید که در آن فاجعه تنها مسعود ملامت بود؟ آیا فکر کرده اید که دیگران حافظهء تاریخی شان را از دست داده اند وتنها به لاطائلات منافقانهء شما گوش میدهند؟
ازیکطرف سنگ همزنجیری با خلق هزاره را منافقانه وریا کارانه به سینه میکوبید ولی ازطرف دیگر آنها را بدلایل اشتراکات زبانی ومذهبی وابسته به ایران میدانید. سوگند بخداوند است که مزدور تر وچاکرتر و وطنفروشتر ومنافق تر ازشما دیگر کسی در دنیا وجود ندارد که صرف وصرف بخاطر تامین منافع شخصی وگروهی تان خلق بیچارهء اوزبیک را درقمارخانه های دبی وترکیه می بازید ولی این را درنظر داشته باشید که اگر شما این چنین نا جوانمردانه وزبونانه از آدرس خلق اوزبیک استفاده میکنید تاجیکها وهزاره ها ی با شعور وباسواد تمام خوابهای وطنفروشانه وناموس فروشانهء شما دلقکان مزدور را برهم میزنند وهرگز اجازهء عملی شدن آنرا نمیدهند. به همین خاطر است که شما از زبان فارسی می ترسید زیرا درزبان فارسی تمام ترفندهای شیطانی شما مانند فاشیستان پشتون افشا می شود وخلق اوزبیک از نیات پلید شما باخبر میشوند. بهمین خاطر شما مانند فاشیستان پشتون بخاطر تحمیق وخرسازی خلق بیچارهء اوزبیک در پی آن استید که هرکی بزبان فارسی می نویسد اورا وابسته به ایران معرفی کنید.
اما بیاد داشته باشید که مطابق فرمودهء پیامبر اسلام؛ قشر جوان اوزبیک هم حالا چهره های شما دلالان قمارباز قومی را شناخته است.
پیامبر اسلام فرموده است که مومن را ازیک سوراخ دوبار مار نمیگزد. بناء نه خلق اوزبیک ونه هم تاجیک ونه هم هزاره هیچ کدام شان نمیخواهند بار بار ازیک سوراخ توسط مارهای رنگارنگ گزیده شوند. شما بار بار خودتان را به متعصبین قبیلوی پشتون فروخته اید وتمام شمال را درقمارهای جاهلانهء تان باخته اید ولی تاوان آنرا خلقهای بیچارهء اوزبیک وتاجیک وهزاره داده اند. کدام احمق نمیداند که اشرف غنی احمدزی بار دیگر طرح تقابل وجنگ اندازی میان اقوام وملیتهای محروم را دارد ولی شما ازبسترهای گرم ونرم اروپا پیشقراوالان مرده گاوی ودعارت شده به عوض اینکه از اشتباهات گذشته درس عبرت بگیرید وجلو اشتباهات تان را بگیرید زبونانه ورذیلانه خودتان را بخاطر معاونیت درپای قبیله انداخته اید وازطرف دیگر کاذبانه و منافقانه رجز خوانی میکنید که هزاره ها باید جنگ افشار را درنظر داشته باشند. تف بر این وجدانهای خفته ایکه اصلا فاقد آن استید.
جناب توردیقل خان میمنگی از برده گی ورهایی برده گان از اسارت یاد نموده اند درحالیکه سر تا پا مقالهء شان برده گی وخفت می بارد. کسی که ازنظر فکری ؛ برده باشد وآزاده گی فکری نداشته باشد وبخاطر چاپلوسی در پای قدرتمندان هم تبار خود زبونانه بلولد و از نوشتن حق وحقیقت بپرهیزد او بدتر از برده های جسمی است وحتی بدتر از زنان تن فروش هیرا منده ایی لاهور است که بخاطر پیدا کردن یک لقمه نان جسم وبدن خودرا میفروشند ولی افرادی مانند توردیقل خان باوجودیکه هیچ به تن فروشی ندارد ولی بخاطر خوشی ارباب خود حتی آزادی فکری ندارد و هیچ قوت بصیرت ودیدن اشتباهات و ولغزشهای هم تباران خودش را ندارد وبا نوشتن چنین مقالات ریا کارانه درپی تحمیق وخرسازی دیگران برامده است.
ازنظر این قلم سودا گر حقیقی سیاه سخن شخص جناب توردیقل خان است که خودشان را زیر پرده های مظلومیت وبرده گی پیچانده اند ولی درباطن سر اپای وجودش را نفرت همزنجیرانش بخاطر فارسی بودن وهزاره بودن پیچانده است. اگر بیشتر ازین هم میخواهید بنده درخدمت شما قرار دارم.

جستجو در کابل پرس