IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 77280

سوداگران سیاه سخن یا افزار نحس تفرقه و نفاق در میان اقوام و ملیتهای محروم کشور

1 نوامبر 2013, 15:56, توسط عیار

آقای محمودی!
بلاخره بعدازین سفسطه سرایی به چه نتیجه رسیدید؟ شما فاشیستها وپان ترکیست های به اصطلاح ترک تبار بحدی انسانهای مغرور ومتکبر وخودخواه استید که کوچکترین انتقاد را تحمل کرده نمیتوانید وفورا به آن برچسب دشمنی میزنید ولی دربرابر زورگویان وباداران سنتی تان که سالها شما را به غلامی وبرده گی گرفته بود از در عذر وتضرع ومعذرت خواهی پیش می آیید.
سخنان مخالفان توردیقل خان خصوصا شهزاد آریایی وساویز وپرویز بهمن بکلی درست است. درین کشتی شکسته ودرحال غرق شدن بنام افغانستان نه تنها ازبک ها بلکه تاجیکها وهزاره ها ونورستانی ها وحتی پشتونها هم نشسته اند ودریک بحر متلاطم همه سرگردان ونگران استند ولی شما بخاطر تامین منافع قومی وسکتاریستی تان حتی باشیطان هم معامله میکنید واز عزت وشرف وناموس تان هم میگذرید. بفرمائید ثابت کنید که این دست دادن شما به اشرف غنی احمدزی به اساس کدام منطق انسانی استوار است. آیا درین کشور تنها شما حق دارید که خودتانرا مظلوم وستمدیده جلوه بدهید؟ مگر سقاوهای پنجشیری وهزاره ها وجوالی های هزاره وتاجیک درطول تاریخ این سرزمین مورد ستم قرار نگرفته اند؟
بهمن خیلی بجا فرموده است. شما مانند فاشیستان پشتون نفع تان را در اختلاف وجنگ میان هزاره ها وتاجیکها می بنید. مقالهء توردیقل میمنگی در بارهء فاجعهء افشار درکابل پرس کاملا جنبهء نفاق اندازی وشرارت دارد وبدون هیچگونه سند ومدرک لازم طرفداران استاد ربانی ومسعودرا متهم به آریایی گرایی کرده وبا این اتهام پا درهوا خواسته است خر لنگ خودرا از میدان بزکشی بیرون کند ودل چارتا هزارهء عقده ایی را بدست آورد تمام ‍کوزه وکاسه را به سر احمدشاه مسعود وربانی بشکناند. درحالیکه نه ربانی به آریایی بودن ونژاد آریا کدام وابستگی اعتقادی داشت ونه هم مسعود. این سخنان من بخاطر دفاع ازمسعود وربانی نیست بلکه مقصد این است که جناب توردیقل خان در بارهء افشار صداقت خودرا نشان نداده است. مسعود وربانی یک طرف جنگ بودند درحالیکه قوتهای دوستم نیز درکابل موجود بود. اگر شما وجنرال دوستم ودیگر پان ترکیستها کوچکترین وفا داری به قول وعهد تان میداشتید باید درهمان وقت ازمزاری ونیروهایش درجنگ افشا پشتیبانی میکردید. درحالیکه میان خواست شما وافکار مزاری درآنوقت اززمین تا آسمان فاصله وجود داشت. درآن سالها شما آلهء دست کارملی ها وشخص کارمل بودید ومیخواستید تاهمهء احزاب جهادی بدنام شوند وبار دیگر نوبت به شما برسد. چه کسی نمیداند که شما درآن جنگها نقش مادهء کتلیست را بازی کرده اید وباعث تداوم جنایت وجنگ شده اید. شما زمانیکه دیدید که احزاب جهادی هیچکدام شان به تنهایی یکدیگر خودرا حذف نمیکنند خواستید که با یکجایی با گلبدین زمینهء سقوط دولت ربانی را مساعد سازید آنهم به مشورهء کارمل ومحمود بریالی و دیگر پرچمیهای تاجیک وپشتون.
اما حالا که می بنید که غرب فقط اوغانستان را از عینک پشتونها نکتایی دار می بیند شما کله خامها سر ازپا نشناخته وبا شیطان دست دوستی وبرادری داده اید. وبعدا حلقهء غلامی ترکیه وپاکستان را هم بگردن آویختید واز تمام پیلوتهای فراری کارملی درکشورهای مشترک المنافع دعوت کردید تا به شما بپیوندند وعلیه دولت ربانی بمبارد را شروع کنند. همان بود که بسیاری از پیلوتها صدای تان را لبیک گفته ودرین کاروان نفرت وبدبختی با شما پیوستند و بار دیگر شهرکابل ازچارطرف مورد حملات شما ونیروهای گلبدین قرار گرفت. حالا جنرال دوستم ازکی معذرت میخواهد؟ ازاینکه آلهء دست کارمل ومحمود بریالی وبعدا ترکیه وازبکستان وپاکستان قرار گرفت یا از حماقت امروزی اش که میخواهد با یکجا شدنش با موجود ابلیسی بنام اشرف غنی بار دیگر زمینهء اختلافات وجنگهای ذات البینی میان هزاره ها وتاجکها وازبکها را ازسر بگیرد؟ متاسفانه شما به هیچ کدام پرسشها پاسخی ندارید و فقط یک کلمهء تکراری را نشخوار میکنید ‍ که ازبکها بعدازین غلامی هیچ قوم را قبول نمیکنند. کی گفته است که باید ازبک غلام باقی بماند؟
شما اگر در داخل افغانستان غلامی هیچ قومی را قبول نمیکنید ولی دربیرون غلامی ترکیه وازبکستان را بجان ودل قبول کرده اید وبا افتخار حلقهءغلامی رجب طیب اردوغان که رفیق جانا جانی گلبدین است ودیگر پان ترکیستها را بگردن آویخته اید.
من فکر کنم که شما قبل از آنکه به اعتراضات مخالفان تان درست بیندیشید؛ عاجل آنها را مغرض ومریض میخوانید درحالیکه چنین نیست مخالفان شما درسایت کابل پرس خصوصا آنهایکه دغدغهء اتحاد ویکپارچگی سه ملیت ازبک وتاجک وهزاره را بخاطر ایجاد یک توازن قومی دربرابر تمامیت خواهان پشتون در سردارند اصرار شان براین است که : شما وجنرال دوستم تان نماینده گی ملیت ازبک را کرده نمیتوانید زیرا عقل ندارید ؛تعهد ندارید ؛وجدان ندارید ؛ شما قوم ازبک بیچاره را دربازار مکاره گی ها میفروشید ولی خودتان واولادهای تان درترکیه وکشورهای اروپایی عیش ونوش میکنید وبا این کارهای احمقانهء تان نه تنها که بار دیگر خودتان غلام خواهید شد بلکه دیگران را نیز به غلامی وبرده گی میکشانید. زیرا درکلهء شما مغز وجود ندارد وشما با یک چند تا سخن چرب ونرم اشرف غنی سر ازپا نشناخته علیه قوم خودتان نا آگاهانه بدشمنی برخاسته اید وتیشه به ریشهء خودتان میزنید. بزرگان چه خوب گفته اند: تا احمق درجهان باشد مفلس در نمی ماند. من میگویم تا افرادی مانند تو وتوردیقل وجنرال دوستم درافغانستان وجود داشته باشد حاکمان اوغان برای تداوم سلطهء قومی شان در نمی مانند.

جستجو در کابل پرس