IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 78014

سوداگران سیاه سخن یا افزار نحس تفرقه و نفاق در میان اقوام و ملیتهای محروم کشور

26 نوامبر 2013, 18:35, توسط پرویز "بهمن"

آقای بخمن یا .... یکی از رفقای عقده ایی شان درسایت پندار که حالا از رسوای های اخلاقی رفیق سابق تان در آن سایت پشیمان می باشید!
سلام برشما!
اینکه بخاطر من خودرا پنجشیری گفته ایی ویا بخاطر کدام علت دیگر خودت را کابلی گفته ایی گوه خورده ایی؛ نزد من پنجشیری بودن وکابلی بودن وقندهاری بودن مطرح نیست. من قبلا برایت گفتم که حتی شمالی وال بودن وپروانی بودن نیز معیار انسان بودن بوده نمیتواند. تو وهم قماشان تو هرگز بویی از انسانیت نبرده اید. تو دعوای روشنفکری داری ولی تمام این چرندیات تو از روی حدسیات وآوازه ها ست ولی من برایت سند میدهم که تو مرده گاو تشریف داری واستادت یعنی رفیق نجیب الله احمدزی نیز مرده گاو بود. شما درمکتب فکری یک بی ناموس تربیت فکری دیده اید که زن ودختر جوان تان را خواهر تان را بخاطر رسیدن بقدرت زیر پای رفقای حزبی ازخود بالاتر می اندازید واز ایشان نسلگیری میکنید. چرا دربارهء این رسوایی ها نمی نویسی که به حدسیات وآوازه ها رو آورده ایی. آیا زمانیکه مارشال فهیم با آن دختر مزاری ویا پشاوری همبستر شده بود تو چراغ در دست داشتی؟ چگونه ازین همبستری خبر شدی؟ نشود که همان فاحشه از اناثیه های دور دستر خوان خودت باشد؟ دوست عزیزم!
آری ! می پذیرم که درین وطن بسیار دخترها سوراخ شدند شاید بسیاریها هم ازجملهء اقارب ونزدیکان جناب عالی باشد ولی من چه کنم؟ من از داکتر عبدالله چگونه دفاع کرده ام؟ دکتر عبدالله به نکاح شرعی واسلامی با یک دختر زیبا روی طرح ازدواج ریخت ولی بعدا ازهمدیگر جدا شدند ولی زمانیکه یک نفر عکس های دو نفر را به شکل تقلبی وجعلی دریک رسانه میگذارد آیا دیگران حق ندارند که مورد جعل وتقلب را آشکار نمایند؟ آیا آن عکس را خواهر خودت دربستر شب زفاف دکتر عبدالله گرفته بود که حالا از آن دفاع میکنی؟
اگر خواهر خودت عکاس آن عکس باشد من ازخودت شدیدا معذرت میخواهم. ولی این من نبودم که جعل وتقلبی بودن آن عکس را افشا کردم بلکه دوستان دکتر عبدالله آنانیکه به کارهای تخنیکی دسترسی دارند آنها اند که فوتوشاپ بودن آنرا کشف کردند تقصیرمن درین مورد چیست؟
بخمن جان!
خودت درحالیکه گاهی خودرا ازپیروان سینه چاک زنده یاد ببرک کارمل وزمانی هم کابلی اصیل معرفی میکنی ولی به هیچ یک ازین مواضع صاقانه ایستاد باقی نمی مانی ومانند مادر مرحومه ات همیشه لاف بی بی بودن میزنی.
هیچکسی از تو سوال نکرده است که ازکجای افغانستان استی ولی این خودت استی که گاهی پنجشیری وگاهی هم شنگری زادهء پنجشیری خودرا معرفی میکنی. لطفا نزد یک روان پزشک برو و غم مشکلات وعقده های روحی وروانی ات را بخور. با این پیامهای پا در هوا هرقدر خودت در پی آن باشی تا مردم را از افتیدن درقعر مرداب تعصبات قومی برهانی ولی مردم قصدا برضد خودت بیشتر درمرداب قومیت سقوط میکنند زیرا می بینند که افراد بی ناموسی مانند وجلال بایانی که حامی شعارهای کاذبانه وحدت ملی می باشند پس لعنت بر وحدت ملی؛ بناء این کار تو خدمت به فکر وعقیدهء حزبی ات نیست بلکه برعکس خیانت است.

دوست عزیز! حالا میگویی که من دشمن فاشیستان هر قوم می باشم ولی برعکس این ادعایت اولتر ازهمه خودت به اوغانها درین همین ستون دشنام داده ایی از موقف جنرال دوستم دفاع کرده ایی به اشرف غنی ودیگر پشتونها تاخته ایی وخودت را کارملی واقعی جلوه داده ایی ؛ حالا فقط به بهانهء اینکه گویا دشمنی ات با فاشیستان قومی است میخواهی راه بدل کنی. لطفا پیامهایت را ازسر تا به آخر بخوان. تو پدرلعنت مادر زنا مانند مفعول های دروازهء لاهوری کابل استی که هم کون میدهی وهم دعوای کاکه گی میکنی.
ازخواننده گان عزیز سایت کابل پرس شدیدا معذرت میخواهم که چنین عبارات را در برابر تو توانسان بی ناموس استعمال میکنم. تو غیر مستقیم بخاطر کوچه بدل کردن جلال بایانی را نیز کوبیده ایی ولی این را بدان که:جلال بایانی نه فاشیست بلکه مرده گاو است. ای کاش که او فاشیست می بود کسی که زن خودرا همسر زنده گی خودرا مادر اولادهای خودرا به زور واجبار وادار به همخوابگی با رفقای حزبی بالاتر از خود بسازد او چه شخصیت دارد؟ تو غیر مستقیم میخواهی که برای او شخصیت کاذب ببخشی
نخیر عزیز دلم!
من برایت درنخستین پیام خود اظهار کردم که جلال بایانی وهم قماشان او اگر ازشمالی وکابل هم باشند وتاجیک باشند بالاخره از یک جوی آب خورده اند وآن جوی بی ناموسی وزن فروشی ودختر فروشی است که آنرا از استاد خویش به ارث برده اند . استاد شان یعنی رفیق نجیب الله احمدزی است همان رهبر با غیرتی که ازبروتهایش درظاهر امر خون می چکید ولی درباطن زن اش را مشاوران روسی سوار میشدند وبرایش مسکا جان افغان را تولید میکردند. اگر خواسته باشی عکس مسکا جان را برایت میفرستم که خودرا امسال کاندید مسابقات کمره مینی ساخته بود ولی برنده نشد . ازنظر ظاهری تمام رنگ وقواره اش زرد است درست مانند رفیق « السکی» همان مشاور روسی که با فتانه جان یکجا به ماسکو رفت تا رحم اش مورد معاینات پزشکی قرار بگیرد.

جستجو در کابل پرس