IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 85333

کاتب راوی روزهای دشوار

29 اكتبر 2014, 13:28, توسط ارمان

آقاى بدون نام با پيام ارسال شده 23 اكتبر!
شما گرامى نگاريديد:
"چهلستون که نام پشتو نیست. پس اینهمه درد سر برای چه؟"

نام "چهلستون" و يا پشتو و فارسى منظور من و هم منظور بزرگ انديش کاتب هزاره نيست !!! انگيزه اصلى پيغار ويا پيگار گذشته نگار مردم سرزمين خور و "هزارستان" نام فارسى وپشتو نيست بلکه تقلبها وجعلها ودروغ و دروغبافى حاکمان پشتون وتغير نامهاى باستانى و اسطوره هاى دوهزارو ڀنجصد سا له غيرپشتون به نام حاکمان دوصد ساله پشتون! رجوع شود به مقالات دوران مهمندى و ملنگى !!! در همين تارنما
حاکمان پشتون قصر چهلستونى "جهانما" چندين صدساله دوران گورگانى بابرشاهان به خود نسبت دادند هما نگونه قصر جهان نما تاجقرغان سمنگان را که اکنون مربوط استان بلخ است ساخت اش را به زمان عبدالرحمان خان نسبت دادند. کاتب هزاره باوجود کنترل عبدالرحمان خان تقلبهاى اش را افشاگرى نموده بود. همچنان قصر تاجبيگ در چاردهى کابل پيشينه ١٨٠٠ ساله دارد که قصر خود را امان خان نواسه عبدالرحمان خان به همين نام در تپه تاجبيگ ساخت.نامهاى اسطورههاى ايران زمين و بويژه کابلستان وزابلستان مانند تخت رستم کابل را در هندکى تغير داد!!
دوست گرامى!
زبان در گام نخست هيچ پروا ندارد. سرانجام هر زبان ازخود ارزش يکسان دارد و همانگونه که از يک لطيفه پيرامون ارزشيابى زبانى نقل قول بيان مى شود زبانهاى دنيا همانند گلها در گلستان وبوستان اند. هر قدر در گلستان وبوستان گلها زياد باشد به همان اندازه گلستان زيبا وقشنگ است. زبانهاى گيتى هم چنين است و چون زبان يک پديده گوناگون است که يک بعد اش پديده فرهنگى وهنرى و ادبى مى باشد. زبان فرهنگ مى سازد و زبان نگهدار فرهنگ است.
گل چه خورد باشد و چه بزرگ چه اين رنگ باشد و آن رنگ چه سپيد و سرخ , چه لاله و نسرين چه ريحان و چه گربه خورک چه آفتاب پرست و چه شقايق همه ارزش مند است براى زنده جانها مانند زنبورعسل و دارو و درمان وروح و روان براى بشر است.
ولى يک ارزشيابى وجود دارد و آن ارزش دادن به زبان مادرى است.

کسانى که زبان مادرى خود ارزش قايل ا ند به زبان مادرى ديگران هم ارزش قايل اند. هيچ فارسى زبانى پيدا نمى کنى که يک پشتو زبان را مجبور کند که به فارسى گپ بزند. ولى برعکس چرا!!
علت اش چيست?

چرا حاکمان پشتو ن ويا حاکمان افغانان , غير افغا نان و يا غير پشتوزبان را مجبور کند که به به پشتو گپ زند.
در هر آگاهى کاريابى شرط استخدام زبان پشتو در گفتار و نوشتار مى باشد!!!!!!
ولى بنياد اين پروا ( پروا دارد = اشکال دارد= پرابلم است) در کجا نهفته است?
البته که در عشق و محبت مهرودوستى " افراطى حاکمان پشتو ن ويا حاکمان افغانان " ڀنهان است که غيرعامدانه به زبان مادرى و فرهنگ مردم پشتون نفرت دارند. يعنى اين حاکمان در مهر و عشق ورزى هم تقلب و جعل مى کنند.
دراين جا توجه شما و بويژه پشتونهاى عزيز را خواهانم که من بين حاکمان وطن فروش دولتهاى پشتون و يا افغانى و ملت ستمديده و رنجديده پشتون فرق فاحش (و تفاوت درخشان) قايل ام!
از زمان احمد خان ابدالى 1747 تا به سال 1965 ميلادى زمان پادشاهى ظاهرشاه زبان دفتر و ديوان و زبان عا م وفرامليتى , زبان فرهنگى و هنرى ....... زبان فارسى بود.
اين حاکمان ديگر نوحه و نواسه ونبيره ولخک دروازه هوتک و باريکزى و احمدزاي با زبان دربار آشنا و سخت ازپشتو دورى مى جستند. در همين سال يک جلسه بزرگ پشتونوالى برگزارکردند که فارسى را نخست "فارسى درى" و سپس تنها "درى" کوتاه نمودند .
سرانجام اين را کردند به چه دليل?

احمد خان ابدالى (از قوم پشتون) که در زير رکاب نادرخان افشار در مشهد پايتخت خراسان کبير و فارس جنرال اش بود يعنى پس از مرگ شاهنشاه اش درسال 1747 ميلادى قدرت را در قندهار بدست گرفت. پايتخت خراسان, شهرمشهد , زادگاه پسر اش تيمور مى باشد. زبان دربار در کليه کشورهاى ايران زمين از بغداد تا تاجگورگان (سرود بى بى سنم جان ام- انار سيستان ام به دروازه تاشقرغان " https://www.youtube.com/watch?...
https://www.youtube.com/watch?...
و از سغد تابه دهلى و اگره فارسى درى ويا فارسى دربارى بود.
حتى در همين سرود سيستانى و تاشقرغانى (تاجگورگان) حاکمان پشتون تقلب کردند.

اززمان احمد خان ابدالى تا به سرنگونى ظاهرشاه 1973 و داود خان 1978 زبان شاهان پشتون فارسى بود چه در کندهار و چه پس از انتقال پايتخت از آنجا به کابل. دو خانم تيمورشاه پارسيگو بودند يکى اش "گوهر نساء"و یا "گوهربیگم " و یا "زهره بیگم" شاهدوخت , سلطان عزيزالدين محمد عالمگير دوم ازسلسله بابرشاه هندو کابلستان و ديگرى نوحه نادر افشار بنام گوهرشاه ، دختر شاهرخ ميرزا نواسهً نادرافشار آمر پدر تيمور شاه!!!

درعمل حاکمان پشتون از زبان فارسى در دفتر و دربار بکار مى بردند و پشتو را تنها در نظر عوامفريبانه "زبان ملى" جلوه مى نمودند . بله زبان فارسى تنها زبان ملى نيست بلکه زبان بين المل (منظور بين ملتها ومليتها و قومهاى گوناگون حوزه فرهنگى هندو ايران و توران ( بخش اعظم هند ) کشورهاى آسيايى مرکزى با نام تورکستان وايرانزمين هم است.

حاکمان پشتون = ويا حاکمان افغانان هر تلاش و کوشش که کند تا حلقه مشترک فرهنگى هندوايران وتوران را کتمان کنند , باوجود که در اينجا و آنجا پيروزهم اند ولى پيونداين مشترک سه حوزه ( اگر سه حلقه بزرگ را باهم پيوند دهيم نکات مشترک شان را بخوبى مى بينيم) برجسته تصوير شده که انکارشدنى نيست.

مگر چرا حاکمان عليه فيلمهاى هندى وايرانى اند. و خودشان در اينطرف و آنطرف آهنگهايى اردو مى شنوند.
مگر اردو از ازدواج هندى و فارسى ساخته نشده است?
در عام از اصليت تبارى و زبانى انکار وحتى خود را هيودى مى داند - و از هندو ايرانى و تورانى بودن خود ( کشور نى بلکه حوزه هاى فرهنگى) ننگ و شرم دارند. تف (آب دهن) شان را پژوهشگران اسراييل در پشتونخواه درنزديکى ستان هزاره (Hazara Devision) بررسى کردند تا ثابت نمايند که پشتونها از قومهاى گمشده بنى اسراييل بوده باشند و ايرانى بودن شان را رد کند.
بلى حاکمان پشتون تقلب و جعل کردند.

جستجو در کابل پرس