IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 19651

کتاب مقدس، زبان مقدس

21 سپتامبر 2008, 12:11, توسط جویا

باعرض ادب محضرخواننده گان محترم ! به درازای تاریخ یک هزاروچهارصدسال بما قبولانده اند که قرآن کلام خدا وبرای هدایت بشر برمحمد نازل گردیده است . قرآن خود تاکیدمیدارد ومدافعین وقرآن شناسان مانیز اسرار وپافشاری مینمایند که قرآن پاسخ دهنده وبازگوکننده راز ورمزهستی ونیاز مندیهای عالم هستی به تمامیت آن است وهیچ تروخشکی نیست که قرآن را برآن احاطه نباشد . بنابرادعاهای قرآن مداران ودین باوران اسلامی ما ، اسلام دین وآیین رستگاری - وسعادت بشر ( بشرط مسلمان بودن ) دراین جهان وسرای آخرت است . اگربرای لحظه ای کوتاهی ازخردودانش بشری چشم بپوشیم ! منطقآ هم باید آنگونه باشد که متولیان دینی میفرمایند. خدایی که جهان را به بزرگی ملیونها کهکشان وستاره وملیونهانظام شمسی ازکتم عدم بعرصه وجود در آوردوبه قول تورات خداوند جهان هستی را درشش روز وبقول قرآن درهفت روز خلق نمود وازآن روزالی غیرالنهایت کنترل وهدایت همه چیز بدون استثنی درصلاحیت اوست وبرگی ازدرخت بزمین نمی ریزد مگرآنکه خدا به آن علم داشته وآنرا خواسته است !! بنابراین سعادتمندنمودن ، درست هدایت نمون وشکوفایی همه جانبه درحیات جوامع اسلامی ، باید ازبدیهیات قدرت وتوانمندیهای خداوندبحساب آید!! سوگمندانه آنجائیکه پای صحبت ازواقعیت های تلخ وملال آور درزنده گی جوامع اسلامی بمیان میآید وبحث به سرنوشت تیره وتار وبسی رقت بار امت اسلامی ربط می یابد ، بی تردید میتوان گفت ، ازمیان اینهمه آنچه را خدا درقرآن ومحمد درسنت فراموش نموده ویافروگذاشته عبارت اند از: سعادت - آرامش - رفاه - امنیت - عدالت - واندیشه ای انسانی درصلح وصفازیستن وبالاخره درک قانونمندی نظام حاکم برطبیعت وجهان هستی . بدبختانه مادامکه بحث بزمین آوردن قرآن وبه مصاف کشیدن احکام آن نسبت به شرایط پیچیده ودشوار زمان ما بمیان میآید ، آنگاه دین باوران وقرآن محوران عزیز ما راه مغالطه وسفسطه را پیشه نموده وتلاش مینمایند عوام الناس را دردام تزویر مافوق درک بشربودن قرآن نگهدارند . لذاست که درتاریخ زندگی مردم اسلام زده ای ما ، تلاش صورت گرفته که قرآن برای آمرزش اموات ادای دین - شفای بیماران - حوائج مشروعه صاحبان نظر - ازدیاد رزق - سلامتی مسافران و.... بخوانش گرفته شده وامت بیچاره ازاصل دست رسی به فهم محتوای درونی آن عاجزمانند . امروزه که ببرکت رویکارآمدن نظام های جبار وستمگراسلامی وسربلندنمودن صدها جریان اسلامی آدم کش ، تروریست ، غارتگر - زن ستیز - خرافه پرور - ضدعلم وخصم آزادی ، جریان بیداری وخرد گرایی درحال پیدایش وشکل گرفتن است ومیخواهندمردم ازمتن ومحتوای کتاب مقدس خود بازبان وبیان ساده آگاهی حاصل نمایند ، این بار بیضه داران ودکان داران دین به طرفند دیگری متوسل گردیده ودست به این مغالطه زده اند که قرآن به زبان غیرعربی بصورت درست قابل درک وفهم نیست !! بنظرم آقای میرحسین مهدوی ودیگر آخوندهای بدون ریش وپشم وعمامه اگرمیخواهند صادفانه به ریشه یابی علل ناکامی وعقب ماندگی جوامع اسلامی وبالاخره این همه مصیبت را که با آن دست وگریبان هستیم ، پی ببرند ، تروریسم وبنیادگرایی اسلامی را به تحلیل بگیرند ، لطفآ دیگرحاشیه روی نه فرمایند ودست ازمغالطه کاری وانحراف دادن مسیر افکار عامه بردارند . دوستان روحانی بجای به بازی گرفتن اعتقادات وباورهای مردم وشوخی باتاریخ لااقل خود به مطالعه بیطرفانه وتحقیق انسانی نسبت به قرآن مبادرت نمایند وآنگاه درخواهند یافت که این کتاب باصطلاح سعادت بخش وعلمی شان چیزی نیست غیرازیک مانفیست خشونت واساطیر. اگرشما واقعآ به قرآن معتقد هستید وآنرا خوانده اید وژیست های کاذبانه نمیگیرید ، بادارا بودن آنهمه ضدونقیض گویی ها - داستانهای تخیلی وغیرعلمی - احکام قتل ، ستمگری وغارت - ترویج نابرابری وبی عدالتی درهمه ابعادش - ایجاد تخم کینه ونفرت بین بشریت - وتکرار روایت های انجیل وتورات وداستانهای ازادیان وکیش های ماقبلش ، چگونه بادیده درایی مدعی میگردید که قرآن دارای رموزها ورازهایی است که بشر را ازفهم آن عاجزاست . اگرخواسته باشید دربحث بعدی چندنمونه ازتناقض گویی های قرآن را برای شما بطور نمونه میآورم تا لااقل خوانندگان عزیز درجریان قرار گیرد .

جستجو در کابل پرس