IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 41196

کرزی، زمامدار سبزاندیش افغان

31 اكتبر 2010, 14:46, توسط خرد جو

ای کرزی عزیز بحالت مه کی چی تمامیی مرغان هواواهوان دشت وبیابان گریه کنند تمام مردم دنیا اعم ازخارجی وداخلی دست بدست هم شده اند تا چیزی درباره ات بگویند ویا بنویسند ،براستی خودم نیزدرین زمینه یک کمی گیج شده وعقلم قد نمیدهد که درموردت چگونه قضاوت کنم ،گهگاهی که میبینم شجاعانه تصامیمی درمورد لغو شرکت های امنیتی خصوصی میگیرد که بزودترین فرصت انها را میبندید وبا بستن اندکی ازانها دوباره تصمیم بران میشوید که تاماه مارچ دوهزاریازده انراتمدید میکنید ویاپول اندک وناچیزی را که ازایرانی ها برای مصرف ننی اولاد ها میگیرد ووقتیکه ازطرف رسانه های غربی که بهر کار مردم بی شرمانه مداخله میکنند افشا میشود که ترسوهای ایرانی منکر ان میشود وشما بازهم مردی مردانه سینه را سپر کرده میگویید که، خوب کرده ام که گرفته ام بازهم میگیرم بکس چی واقعن که مردی وازدودمان مردان تاریخ ،اما اینکه پیش از افشا شدن انرا بامردم نمیگویید به نظرم یک کمکی ناجوانی است که ازشان مردی مثلی شما بدور است هرچند مهم هم نیست که مردم بفهمند یا نفهمند مردم که درقاموس جناب عالی هیچکاره است ، ودرمورد عکس حاضر که چرا عکس کوکنار دران قرقولی ات چاپ کرده اند گناه مردم همنیست چرا بعضی اوقات که دشمنان وطن (منظورم شرق وغرب است) دست بدست هم داده درننگرهار بالای کارخانه های هیروین سازی برادران واشنایان حمله ور میشوند وملیون هادالر ازین ناحیه ضربه میزنند وشما عجولانه تصمیم گرفته واین عمل زشت را که ضربه ای بزرگی به برادران وازیک ناحیه ضربه ای بزگی به خزانه ای ملت هم حساب میشود محکوم کرده ومیفرمایید که این مداخله صریح به حاکمیت ملی است که واقعن هم هست چون هیروین ازبین رفته شده دارایی بیوه زنان ویتیمان افغانستان است وازبین بردنش معلوم دار که مداخله صریح حاکمیت ملی به شمار میرود، لهذا مردم اینگونه می پندارند که نکونه شما هم نصیبی دران کارخانه ها داشته اید که هزار استغرالله که ندارید ازهمین لحاظ است که در قره قولی مبارک عکس کوکنار چاپ میکنند امید وارم در بیانات بعدی تان تمام شک وشبهات را از اذهان دوربسازید.

جستجو در کابل پرس