IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 40184

هرات: این کودکان باید به مکتب بروند

17 سپتامبر 2010, 18:20, توسط jalaludinbaiany

نــــه خـيــر آقا !!
هرگـــز برادر !!
حــق نـدارند !!
کدام اطفال ؟ کدام کودک ؟ کدام جوان ونوجوان ؟
اين ملت با کودکش ، طفل اش ، جوان ونوجوانش ، مرد اش ، زن اش ، پيرو برنا اش
پشتون ، تاجک ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، نورستانی ، بشـــی ، ايماق ، قزاق ، هندئ و هزاره اش نسبت عدم درک خوب وبد ، حق خود اراديت ، ارزش انسانی ، حقوق مدنی
و نسبت عدم داشتن مصلحت ، خير انديشی ، ديگر انديشی ، درست انديشی ، تفکيک
عدل وانصاف ، خائن وصادق ، ونسبت نداشتن اتکا به نفس ، خواست ، آرزومندی و سرانجام نسبت نداشتن اتحاد ، اتفاق ، هم دلی ، صقا ، صداقت ، شفافيت و همبستگی دايمی نه بخاطر منافع شخصی بلکه بخاطر تنها وتنها [ وطــــن ] و [ مـــردمش ] از جانب الله پاک محکوم، خوار ، مأ يوس ، حسرت زده ، رنجبر ، دردکش ، حقير وفقير ، آميخته با صد ها آلام و مشـــــــــــــــــــــکلات باشند و اگر با چنين روان ، منوال ، طرز ديد ، افکار ناپسند ، آغشته باشند تا [ قاف ] قيامت بايد محکوم بود . در قرن ۲۱ عصر انترنيت ، سياست گلوباليزم غربی طفل افغان آزوقه خود را از ميان آشغال ، زنش بينی ، سينه بريده شود زندانی خانه برده مرد باشد ، مرداش در کشاکش سياست های مرموز زون چپ وراست ، تجارت مذهب واسلام ، منافع بيگانه و بازی استخبارات منطقه ، شرق وغرب وحتی با نقش مزدوران انگليس « پاکســـــــــــــــــــــــــــــتان » اين فرزند ناجايز اثتعمار نابود گردد ، سقود نمايد ، از خانه وکاشانه خود فرای وگاه زير پاشنه های خونين روس ، گه پاکستان ، امروز انگليس وامريکا که زاده تروريست « جهادی » « طالبی » و « القايده است خورد وخمير گردد . و يا خودش به بازی چپ ، چپ افراطی ، راست و راست افراطی وديوبندی آغشته گردد . بايد مردمش محکوم ، خوار باشد . چرا در اروپا و امريکا چنين حالت نيست ، طفلش ،زنش ، مرد اش ، پر ئبرنا اش ازهمه حقوق مدنی ، شهروندی ، سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی برخوردار ولی توسط خود ما در کشور ما آتش را افروخته ـ خلقی ، پرچمی ، ماويست ، ناسيوناليست ، اخوانی ، جهادی ، طالبی ، ارسطوکرات ها ، سلطنت طلب ها ، بروکرات های فاسد هر روز بر اين آتش پطرول پاشيده . آينده حال ، فردا و پس فردا طفل افغان چنين است . اگر از خواب غفلت
بيدار نه گرديم افغانستان قرن ها زير خط فقر قرار خواهد داشت . وما تنها اموختيم ما افغانها جنگجو ، باغيرت ، شجاع ، دشمن و بيگانه ستيز ميباشيم . هرگز وهر گز چنين صفات در تک تک مانيست . از سال ۱۷۲۴ تا ۱۹۱۹ مثتعمره انگليس ، از۱۹۱۹مدت در چنگ دزد بنام عيار ، از ۱۹۲۰ تا امروز وابسته ، غلام ، مزدبگير انگليس ، امريکا ، المان ، فرانسه ، روس ، ايران اخوند و حتی چتلســـــــــــــــــــــتان ناميمون بوديم . ۹۹ فيصد ارکان اين دولت ها جواسيس استخبارات بيگانه بوده . و همه علاقمند دزدی ، احتيکار ، اختلاص ، رشوه وخيانت بوده بايد طفل ما در چنين حالت باشد
کشور که طی ۵ سال از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ برايش ۵۵ مليارد پول خيرات و گدای آمد ولی پايتخت ان کابل آب ، دوا ، داکتر ، برق ، ترانسپورت ، امنيت ، کانالزيسوئ ندارد و فضای محيط زيست کابل را ۸۰ فيصد مواد فاضله انسانی وحيوانی تشکيل ميدهد . ريس جمهورش از نزديکترين محل اقامت خود اگاهی نداشته و آزادانه گشت گزار کرده نه ميتواند . معاونش بخاطر کنترول شکرش به المان مسافرت ميکند . بايد طفل افغان در چنين حالت باشد . هر قدر انديشدم جز دليل اينکه خداناخواسته مردم اين سرزمين نزد الله پاک محکوم به ذوال ،خواری است . اگر چنين است يا الله بی نياز ، يا رب بزرگ ، يا خالق يکتا و مهربان رحيم اين ملت مظلوم ، درد ديده ، رنج کشيده ، شهيد داده ، خوار وغريب احتياج را از شر فساد ، اژدهار ، تاجران دين ومذهب ، نوکران شرق وغرب ، جواسيس بيگانه ، بی خردان ، جنايتکاران ، قاتلين ملت ، خائنين به وطن ، غارتگران ، چپاولگران کابل وتما افغانستان نجات داده آمين يا رب عالمين . ج . بايانی

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس