IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 23309

خونبهای جوانان شبرغان با تسمیه شوارع شهر بنام ابدالی ها و هوتک ها پرداخته شد

4 فبروری 2009, 17:06, توسط بهرام چوبین

اوغان بیسیم ، چهره ی اوغانیتش را روشن ساخت

در برنامه ازبیکی تلویزیون نور، شنیدم که با تآسف وهزار بار تآسف ، قبیله سالاران شیونیست واوغان بچه های مومندی به ابتکار خود فروختگان وپول پرستان اوغان بیسیم ، و شاید دستور حکومت مزدور وقومگرایی « کرزی فاشیست واوغان ملیت شیونیست» دست به جعل وتغیر نامهای تاریخی ومردمی مناطق شمال کشور زده اند وبجای نامهای تاریخی مانند گذشته ، نامهای را تحمیل کرده اند که هرگز با بن وبیخ مردمان بومی آندیار آشنایی وسازگاری ندارند؛ فاشیزم به یاری خود فروختگان محل وتحمیق سازی هم میهنان ساده وپاک اندیش مناطق ، دست به یک حرکت ظالمانه ی زده اند که تکرار تاریخ جفا ونیرنگ قبیلوی را برسر مردمان شمال، غرب ومرکزی خراسان کبیر( اوغانستان امروزی) برای بارها تجربه میکنند وباز از فقر ودرماندگی اقوام شریف کشور سوی استفاده مینمایند ونامهای تاریخی که باقی مانده اند را بیشرمانه تغیر میدهند ونمایندگان مردم، با تآسف در پارلمان روی این مسایل چیزی به زبان نمی آورند وکسی یافت نمی شود که از اوغان بیسیم بپرسد که تحت هدایت کدام خایین دست به این جعلیات فریبنده زده است؟
هموطنان گرامی ! بدانید وهوشیار باشید که گردانندگان اوغان بیسیم در ظاهر اگر کسان دیگر هستند ، در پشت پرده شیونیستان اوغان ملتی وخلقیان آدمکش ومزدوران غربی وآی ایس آی پاکستان قرار دارند. درود بر آن راننده انگلیسی که با نصب شعار غیر دینی اش، دست از رانندگی کشید وبندگی را نهی گفت؛ ولی این شرکت پول پرست واز خود بیگانه، بخاطر مشت پول حرام ، درعمل نا شایسته جعل وتذویر خودرا شریک ساخته ویکبار دیگر در بی هویتی مردمان غیر پشتون شریک جرم حساب میشود ودر تاریخ آینده ، لکه ی ننگ جعل را بدوش خواهد کشید !
تعجب دراینست که، مردمان با شهامت شبرغان تاریخی ، چگونه در انجام این کار نا روا واکنش ملی از خود نشان نداده اند؟ کجا اند آن یلان خود شناخته ؟؟
کجا شد یار تاریخ گذشته ؟؟
چرا پشتون کوت؟ برما گذارند؟
گذر اوغانی را در ما بکارند؟
چه شد هرات، سبزوارت کجا شد؟؟
کهندژ قلعه قیزلت کجا شد ؟؟
خراسان ! ابر اوغان بر سر تو ؛؛
زدوده مهر انسان از سر تو ؛؛
هنوز ما خواب ودشمن در کمینست ،
هنوز ما کورو دشمن تیز بینست ؛؛
هلا ! اوزبیک وتاجیک وهزاره !!
چرا بی حس شدید و بی گزاره ؟؟
سدها سال بگذشت ما همانیم ؛؛
رمق نا آشنایی قلب وجانیم ؛؛
به هوش اییم وپس گیریم حق را..
ببندیم درزهای تیره شق را...
از تمام وطنداران وطن دوست تمنا دارم که دراین ترفندهای تازه به نیرنگ کشیده ی قبیله سالاران فاشیست وچوچه های مومند ونادر غدار و داود دیوانه ، شهامت خویش را نبازند وبا دلیری وخردگرایی در جهت گرفتن حق خویش دست به نافرمانی مدنی بزنند وجامعه جهانی را از این جعلیات فاشیزم با خبر سازند ودست بدست هم داده ، مانع این کارهای ناروا ونا ملی شوند؛ در غیرآن هویت مارا جعل ساخته اند وسرزمین مارا جعل ساخته اند واینبار کوچه وبندر وشاهراه ونامهای تاریخی وملی وبومی مارا جعل واز بیخ وبن بر میکنند وبعد از گذشت چند دهه، نسل اینده ی ما برما تف خواهد کرد که چرا در برابر این ظالمان نیستادیم؟ مانند اینکه من شخصآ از کسانیکه در تغیروجعل سازی، نامهای سبزوار تاریخی، قزل قلعه ، بوینی قره ، وهزاران دیگر از خود واکنش نشان ندادند وتاریخ مارا زیر پای قبیله ساختند ، رضایت وجدانی ندارم وگذشتگان این دوره را بزدل وسبکسر وهویت گریز میدانم؛
نمایندگان راستین مردم بی دفاع شمال وسایر مناطق ! این رسالت شماست که صدای برحق مردم شوید وجلوی این تبهکاریها را بگیرید . دانشمندان گرامی! اگر شما خاموش بنشینید ودست بالای الاشه منتظر معجزه باشید، تاریخ شمارا نخواهد بخشید ؛ با قلم وقدم در رسانه ها اعمال شوم جعلکاران حکومت قبیلوی کرزی را تقبیح وسرزنش نمایید ومردم را به بیداری وهشیاری رهنمایی بدارید.هرکسی که دراین باره غفلت میکند وبه قدر توانش کاری نمیکند؛ بدون شک خایین به فرهنگ وهویت خویش است . در چند ولایت پشتون نشین ، از شخصیتهای تاریخی دیگر اقوام ، جاده ویا کوچه ویا شاهراه بنام آنها ، نامگذاری شده است؟ آیا دیگر اقوام بدون شخصیت هستند؟ ویا احمد خان ابدالی که هرگز جوانیش را دراین سرزمین نگذشتانده است وجوانیش را در دربار نادر افشار تیر کرده وآنهم با تآسف در پرده ی بدنامی ؛ ویا میرویس خان کی است ؟ افسقال قبیله ورهزن ویرانگر وکتابسوز فرهنگ ستیز ؛ ویا اکبرخان کی است؟ پسر کسیکه وطن را به انگریزها فروخت وخودش هم با اشاره قطی نسوار پدرش دست از مخالفت با انگریزها کشید ودراین وطنفروشی سهم گرفت ؛ چه ارزش دارند که نامهای تاریخی گوزگانات را بنامهای منحوس آنها می گذارند؟ تنها در جوزجان صدها شخصیت تاریخی ودانشمند هزار ساله وجود دارد که تمام گوشه وکنارش را نامگذاری کنند، بازهم است که باقی بمانند ؛
ای مردم غیور بیدار شوید واز خود دفاع کنید ؛ فرزندان شمارا این فاشیستان انسان ستیز به گلوله نبستند؟ اینها بالای هیچکس رحم ندارند، تاریخ ، ادبیات، هویت ، منطقه وکشور وزبانهای تاریخی ، همه وهمه توسط این اژدهای جعل جریحه دار شده اند وکوشش کرده اند که ، دیگرانرا مانند خودشان بی ریشه وبی هویت وبی اساس بگردانند ویا اساس دزدی نمایند ؛ لوایح این جعلکاران مستبد یار وبیگانه با این منطقه را بر کنید وبخودشان ببخشید تا در مناطق غصب شده جنوب وشرق نصب کنند وافتخار نمایند. اگر ما این پایه گذاران استبداد را نمی شناختیم ، ممکن بر ما تحمیل میکردند ، خوشبختانه فرزندان امروزی با هوشیاری وابتکاریکه دارند، این باباهای جعلی وبدنام بی اخلاق را شناخته اند وجاده ایکه بنام این بد نامان نامگذاری شود، توهین به جاده ومنطقه میدانند واین کسانیکه ازشان نامبردم ، اصلآ سزاوار لعن ونا سزا هستند، زیراکه هیچ خدمت ، بجز خیانت نکرده اند. این احمد خان ابدالی یا افشاری بهتر است گفت ، چه حق داشت که جنده ی پیغمبر اسلام ص را از بدخشان بدزدد وبه قندهار ببرد؟ این است صفت بابای که یک هندو ومسلمان از دستش آرام نبود ورزقش را از طریق رهزنی وتجاوز به دیگر مناطق بدست می آورد. چگونه جاده را بنام چنین شخص بدنام وبدکاره نامگذاری باید کرد؟ از اقای استاد شهرانی وهمه قلم بدستان فرهنگ وتاریخ کشور خواهشمندم که، با یک سخنرانی تلویزیونی اکتفا نکنند ومردم درمانده ما را بیدار سازند وانگیزه بدهند تا توان دفاع از حقوق خویش را داشته باشند. به امید بیداری هرچه بیشتر مردمان خراسان بزرگ( اوغانستان امروزی) خداوند یار وطرفدار عدالت اجتماعی وبرابری ملی وتفوق حق بر باطل هست ، بدون درنگ، حق خودرا از دهان شیر بگیرید واین قبیله سالاران روباه صفتانی بیش نیستند !
بهرام چوبین 1-2-2009

جستجو در کابل پرس