IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 25468

بازداشت دو خبرنگار تلویزیون امروز و آریانا را محکوم می‌کنیم

28 مارچ 2009, 01:57, توسط سلامت

سلام به دست اندرکاران این سایت!
درارتباط به دستگیری وتوقیف خبرنگاران تویزیون های امروز وآریانا که دراین اواخر صورت گرفته خدمت تان عرض شود این عمل آنقدرهم که تبلیغات میشود کارنادرست وناصوابی نیست . هرآزادی که درقوانین پیش بینی شده است حدود وانازه ان نیز تعیین ومشخص گردیده است وهرکس که پارا ازآن فراتر بگذارد معلومدارکه مجازاتی نیز بران معین گردیده است .
درافغانستان ازهرپدیده استفاده افراطی صورت میگیرد چه این پدیده ها اسلامی باشند ویاغیراسلامی ، هرگاه ژورنالستان محترم ما درکارکردهای خود راه اعتدال ومترم شمردن احکام قوانین را مدنظرداشته باشند هیچگاهی حربه را به دست ارگانهای امنیتی نمیدهند تاعلیه خودشان ازان استفاده شود . حقیقت این است که تلویزیون های ما بااستفاذه ازنام ازادی بیان ودیموکراسی دارند ارزشها وباورهای دینی مردم مارا پامال میکنند دراین صورت باید جلوخودسری واستاده ناجایزانها گرفته شود.به شرط آنکه این مجاراتها جنبه اصلاحی داشته باشد نه جنبه سیاسی ویا فاشیستی.
به قول شاعر :
چون بدآید، هرچه آید بدشود یک گناه ده گرددوده صدشود
به شما وهمه مردم مامعلوم است که طالبان یک گروه فاشیستی وتروریستی استند که پیوند محکم با سازمان جهنمی وتروریستی القاعده دارند وعملا درجنگ ، رویایوئی ومخالفت بادولت افغانستان ومردم مظلوم این سرزمین قراردارد درحقیقت یک گروه بیرحم ، سنگدل ، فاشیست ووطن فروش است که اعمال وکرداراین گروه جنایتکار هیچ ارتباطی به اسلام ندارد بنابرین دعوت ازاین گروه درمیزگرد تلویزیونی ،رسمیت دادن به جنایتکارن پنداشته میشود که این عمل جفاه وگناه نابخشودنی درحق ملیونها انسان این سرزمین محسوب میگردد. کسانیکه با بلند کردن آواز طالب میانه رو وافراطی میخواهند بنابر تعلقات قومی وبااستفاده از امکانات دولتی که دردست دارند این گوه جنایت کاررا براآت داده وبرگده این ملت تحمیل نمایند ، کورخوانده اندواینرا باید بدانندکه افغانستان، افغانستان پنجاه سال قبل نیست تاهرکی رابخواهند براآت ردهند ، قهرمان بسازند وهرکی رابخواهند خاین معرفی کنند.اینها درحقیقت همان طالب نوازها وطالبان نکتائی داراند که بااین حرفها میخوهند پرده برجنایات این گروه سفاک ووطنفرش انداخته وازاین جنایتکاران مانند اسلاف خود قهرمانان بسازند.
اماتلویزیون امروز درمخالفت سریح بایک فرقه مذهبی قراردارد وبادامن زدن به اختلافات مذهبی
میخواهد اب درآسیب دشمن بریزد . منطق حکم میکند که اهل تشیع یک واقعیت است ونمیشود آنهارا ازبین برد ویا بااستهاده ازسیاست های بابای ملت واسلافش ازحقوق حقه شان آنهارا محروم ساخت
پیشرفت اهل تشیع درحقیقت زاده استبداد حکومت های تک قومی است که سالها نهتنها برمردم اهل تشیع بلکه بااقوام دیگر این سرزمین ناجوانمردانه رواداشته شده.
نهال دوستی بنشان که کام دل به بار آرد درخت دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد
جاسوسها، وطنفروشها وتجاوزگرها معلومداراندزحمت نکشید حالا خودشان هم میدانند ودرصدد مخفی کردن خود وبرآت دادن قوم خویش اند مطمین باشید که تشت رسوائی شان ازبرج اقتدار چندین صدساله شان افتیده وطلسم اکثریت واقلیت شان درهم شکسته
خداوند ظالمها وخاینان را بعد ازسپری شدن موقع که برایشان میدهد رسوا ونابود وسازد.

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس