IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 27955

فهرست کامل نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1388

9 می 2009, 18:13, توسط 786

آقای کمال کابلی سلام برشما!
شما بی جهت ناراحت شدید. یادداشت من صراحت دارد. درآنجا جزبشردوست که ناقض حقوق بشرنیست، دیگران(منظورم کاندیدان مطرح است وآنهاعبارت ازکرزی، عبدالله ،احمد زی وامین ارسلان میباشند)همه بگونه ای مشکل دارمعرفی شده وبنحوی درجنایات برعلیه مردم سهیم دانسته شده اند. چه کسی نمیداند که شهنوازتنی ودکترحبیب منگل درجنایات علیه بشریت سهیم اند. تمام بدبختیها برمیگردد به کودتای ننگین هفت ثورکه این آقایون دیده درا وپررو ازرهبران طرازاول آن حزب جنایت کاراند. ناقضان حقوق بشروآدمکشان زیرنام جهادی(جهاد ملت وشهدای فراوان راه جهاد ومبارزه علیه اشغالگران روسی حرمتش بجای خود محفوظ است) نیزخلف ناخلف همان نظام مزدوراست. چون نتیجه جنایت جنایت است ونتیجه مزدوری مزدوری. جنگ دربرابریک نظام تا دندان مسلح با آن پشتوانه بزرگ شوروی آن زمان، مزدوری برای دیگران را بطورطبیعی به ارمغان داشت ونتیجه همین مزدوری چندگانه بود که هرارباب برای صید طعمه خویش مارا بخاک وخون کشاندند. درکشورما نیزخون را متاسفانه با خون پاسخ میگویند. من می پذیرم آنهایی که نام بردید بدون هیچگونه عاقبت اندیشی درداخل یک طیاره نظامی ودربدل مطاع ناچیز معامله کردند وحاجت الزام وحجت جناب شما نیست. اینهای که خرنداشتند، امروزملیاردراند، برهمه کس که سواد دارد یا ندارد، آدم باشد، میداند. درمیان کاندیدان دیگر که بجزسه تن(پدرام، کوشانی وبشیربیژن)با نام وآدرس دیگران بلدیت ندارم، شاید ازنظرشما این هرسه تن مشکل داشته باشند. پدرام که جزقلم وسخن هنردیگری ندارد، حتماشریک شورای نظارمحاسبه گردیده، کوشانی هم جزائتلاف ننگین دکترنجیب الله بود وبشیربیژن هم عضوحزب دمکراتیک خلق. سرنوشت اینها هم معلوم است که برای شریک گردیدن درسفره قدرت می اندیشند ورنه هیچ برگ برنده نداشته وسرنوشت شان معلوم است. کاندید مورد نظرشما آقای بشردوست که تا هنوزپرونده نقض حقوق بشر ندارد اما متاسفانه برنامه آخوند ملا عمروحبیب الله کلکانی را پیش کشیده وهمه ملا های کشوررا که عامل همه بد بختیها اند، ازمال بیت المال حقوق 7000 افغانیگی تعین نموده است ونمیدانم ازکدام بودجه ریزرفی. آنهم درکشوری که روی شانه خارجیها قراردارد. اتکا برنیروی اجنبی را هیچ آدمی که دو درصد احساس ملی داشته باشد، تائید نمیکند. پس درکشوری که سرنوشتش دردفتریونما سازمان استخباراتی ملل متحد وامریکا وانگلیس تعین میگردد، پیشنهاد شما آقای کمال کابلی چیست؟ من روی شعارهای دکترعبدالله تاکید کردم نه شخصیت داکترعبدالله. وگفتم هم که اگردرسکوی قدرت به تعهداتش خیانت نکند. انسانها تا وقتی برمرکب قدرت سوارهستند، عقل شان هم مرکبی است ووقتی ازقدرت افتادند متوجه بی عقلیهای خود میشوند وشاید ازگذشته شان تجربه گرفته واجباراً نه ازروی اراده ووجدان شاید برای رفع اشتباهات وناعقبت اندیشیهای گذشته درصدد جبران برایند. من به شخصیت عبدالله که چه نارسانیها دارد، کاری ندارم. اما شعارهای مطرح شده اگرعملی شوند به نفع مردم درآینده خواهند بود. وقتی یک اساس درست گذاشته شود، فردا هرکسی که روی صحنه بیاید ناگزیراست به فیصله های معقول گردن بگذارد. پس آقای کابلی عزیز! من فکرمیکنم درحرفهای من نیت قومی نبوده باشد. چون دریک ساختاری که مردم هرمحل دراداره وساختمان کشورسهیم گردند، انگیزه کاربوجود آمده ووطن عاقبت درمسیرفراخورقرارمیگیرد. لذا نیت من روی طرح است نه افراد مشروط براینکه طراحان به طرح ووعده های خود خیانت نکنند. اگربه تعهدات شان پشت پا زدند. آنوقت من به آقای کمال کابلی محترم رای اعتماد داده ومشترکاً این وطن را یکجا با کسانی که مثل شما فکروطن پرستانه دارند، خواهیم ساخت. ناراحت نباشید. عاقبت درست خواهد شد. تا ابد این وضعیت باقی نمی ماند. روزی حتماً واجباراً براساس منطق زندگی وخواست زمان این وطن قطعاً درست گردیده ومردم افغانستان بدون تمایز وبرادروارزندگی خواهند نمود. آن روزانشاء الله دورنخواهدبود. به امید روزی که همه یکدیگررابرادروهم میهن بدانیم. یا هو!

جستجو در کابل پرس