IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 29621

وحدت ملی: کتاب ستیزی و بدویت قبیلوی؟!

5 جون 2009, 19:35, توسط داوراحمدزی

من قبلانظرم رادرين خصوص نوشته وبازتکرارش نمی کنم فقط اينقدرميگويم که کتابهانه بدستوروالی نميروزبلکه بدستورشخص خرم وشينواری وباتوافق کرزی مسئولين نيمروزدست بکارشده وافتخارديگری برتاريخ افغانستان افزودندچقدراحمقانه است تصورکنيم که يک والی چنين خيزبالاترازصلاحيت کابينه افغانستان رابزند؟ يک والی هيچ وقت وظيفه خودرادرخطرنيأنداخته وخودش رادربرابرکابينه ، شورای ملی ، جامعه جهانی ومردم افغانستان قرارنمیدهدوشورای علمای نيمروزکسی جزدارودسته جيره خوارکرزی برهبری شينواری نيست که جزبدستوراوهيچ قدمی برداشته نميتوانندوشينواری وخرم نيزبدون موافقه وحمايت کرزی ودادستان کل ورئيس دادگاه عالی وبرخی ازمتنفذين درشورای ملی وديگرحلقات شئونيستی دردفاترجامعه جهانی وخصوصايونيسکو، يونيماو---مرتکب چنين جنايتی نگرديده اندپس اين يک کارسازمانيافه عليه زبان فارسی ومذهب تشيع است جالب اينکه احمدی نژادازکسی حمايت نموده وحکومت تهران محقق وخليلی ودوستم رابرای حمايت ازحکومتی تشويق کردندکه حوادث بهسودرا أفريده وبعدازقرأن مقدس ترين کتابهای اهل تشيع رابدريافگندعجب که برای فرزندان کوچی ليليه ميسازدوحتی حق مطالعه را ازهزاره وپارسيگوی مصادره ميکنند؟ لسيه وليليه کوچی هادربادغيس ، لوگر، کابل ، غزنی ، خوست ، پکتيا، هلمند، ننگرهارچهارطبقه اعمارگرديده که فقط فرزندان کوچی ميتوانندشامل شوندوبس درحاليکه أنهادرسائرمراکزتعليمی ، دانشگاه هاوليله هانيزميتوانندشامل شونداين يک تبعيض أشکاروکاملاضدملی است که فرزندان يکی اراقوامی که هنوزسندتابعيت ندارندازچنين امتيازات حارق العاده برخوردارباشندولی مردم بومی افغانستان بنابرعدم دسترسی بامکانات تحصيلی محروم مانندچنانچه بنام کوچی کسانی درشوری انتصاب ميشوندکه چندين مغازه ، اپارتمان ، املاک وخانه های شخصی وتجارت بين المللی دارندکشوريکه تبعيض راقانونی کرده وامتيازات رابه گروه های قومی خاص ميدهدچگونه ميتواندبستردمکرسی باشد؟ جالب اينکه بخاطرجلب حمايت عوام ونمايندگان شورای ملی ازتوزيع زمين برای کوچی هادرشمال حکومت حوادث بهسودرادوسال پيهم سازماندهی ميکندولی امسال که کرزی مصروف کمپاين است وبه حمايت هزاره هانيازداردازحمله کوچی هابه بهسودخبری نيست ازاينجاديده ميشودکه درعقب حوادث خونين جوزجان ؛ بغلان ، هرات ، بهسودو---دست مرموزتيم قدرت دردولت دخيل بوده است احتمالاسال أينده نيزکرزی کوچی هارابربهسودقومانده خواهد دادتادرشمال بتواندبرای أنهازمينه توزيع زمين رابهترمهياء سازدچراکه هدف تيم نژادپرست حاکم اسکان کوچی هادرشمال وغرب کشوراست چون مناطق مرکزی زمين نداردکه بأنهابدهندولی ازحمله باين ولايات ميخواهندتبليغات رابراه اندازندچنانچه باثرچنين تجاوزهای هزاره هابدفاع ازتوزيع زمين برای کوچی پرداختندوشورای ملی نيزدست بکارشداگرکوچی هابه بهسودحمله نکرده وتعدادی ازين مردم رانمی کشتندهزارهاهزاره درکابل مظاهراتی رابراه ميأنداختندکه بايدکوچی اسکان شود؟تيم قدرت چکونه ميتواندمردم رابدفاع ازطرح های نژادپرستانه خويش سازماندهی کند؟ کوچی که هزاران گوسپندوده هاشترودرلابلای بستره شان چندميل سلاح وميليونهادالروکلداروافغانی وکلچه های طلادارنداولادشان بايد درليليه های بخصوص درس بخوانندولی کسانيکه باتلقان وعلف امرارحيات نموده وسرپناهی ندارنداولادشان بايدمزدوری کنندوجاهل بماننداين است دولت ملی ، عدالت اجتماعی ، تعليم وتربيه وانکشاف متوازن پس چرافهيم ، دوستم ، محقق وخليلی ازتيم کرزی حمايت نکنند؟ بلی حمايت کنندتاطرح های خودراکاملاپياده سازندمرگ برين جهالت سياسی وتاريخی ما---درهمين لحظه که مصروف اين نوشته بودم ازأريانا افغانستان فيلم مستندی پخش شدکه نشان ميدهدکه چطور احمدولی کرزی مزارع خشخاش رادرهلمندرهبری ميکندودوستم ومحقق وفهيم نيزدرزرع وتجارت موادمخدردست دارند؟"پس اهدف زين ائتلاف اخيرحفظ حکومتی است که درخدمت مافيای موادمخدروجنايتکاران جنگی است

جستجو در کابل پرس