IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 31192

حاجی محمد محقق با پنج سال ضمانت خط از کرزی

13 جولای 2009, 05:42, توسط اوغانستانیهای بادرک واحساس

همه ميداننندکه جنرال دوستم که روزی خودرانماينده ورهبرتمام ازبکهای افغانستان ميدانست نه تنهايک مليشه تن فروش وميهن فروش است بلکه يک فاحشه سياسی نيزاست تاحديکه هرکس وناکسی باوچيزی بيشتردادسوارش ميشودولی محقق نه تنها ازين فاحشه ومليشه بدنام وفرومايه نفرتی نداردبلکه ازاوپيروی نيزميکندوخودش رادرافغانستان نسبت بهرکس ديگری باونزديکتراحساس ميکندپيامبرخداميگويد: المرء علی دين خليله وانسان درقيامت باکسی حشرميشودکه دوست داردواعراب ميگويند: قل من تصاحب اقول من انت ؟ يعنی بگوباچه کسی رفاقت داری که من بگويم توکيستی ؟ بنابرين جناب محقق پيرومزاری شهيدنه بلکه ازرهبرمليشه هاست بخاطريکه مزاری ازخودمکتب وفلسفه وهدف وأرمان داشت چيزی که تاسرحدمرگ درين راه پيشرفت وحتی يک ذره هم تقيه وعقب نشينی ومجامله نکرداودرهمه فريادهايش گفت که هزاره ديگرنميتواندجزشهروندمساوی الحقوق ومانندسائرساکنين افغانستان باشداوميگفت : مگرازمالکين اين سرزمين نيستيم ؟ مادرحراست ودفاع ازين خاک مگرکمترازديگران قربانی داده ايم ؟ مادرانسانيت چيزی ازديگران کم داريم وبالاخره جرم ماچيست که هميشه دنباله روباشيم ؟ تاريخ مگرميتواندشواهدی رابيأوردکه درپای خيانتی هزاره امضاء کرده باشدياجاسوسی ازين قوم باشد؟ اواستدلال ميکردکه بلی مايک جرم داريم جرمی که مردم پرخاشگر، ماجراجو، تجاوزگر، قلدر، زورگو، بيگانه پرست ، فتنه انگيزوخائن نبوده ايم صفاتيکه مدعيان مالکيت افغانستان ياورارثت تاج وتخت هميشه ازخودتبارزداده اندولی هرچه بوده ماديگرذلت وحقارت منشی رانخواهيم پذيرفت وسيادت کسی راقبول نداريم سيادتيکه بزورونيرنگ برماتحميل شودمزاری شهيدهمچوشمعی بخاطرعدالت اجتماعی سوخت وطرفدارنظامی بودکه درسايه أن هزاره نه بحيث مستأمن ومرهون ومرحوم زندگی گندبلکه خودمالک قدرت باشد درحاليکه درين زدوبندهای نامشروع وحقارت أميزخليلی - محقق -کرزی پشتون بحيث مالک اصلی قدرت برسميت شناخته شده وبرای قوم هزاره درگوشه اين گليم نيزحق جلوس داده شده است درحاليکه درروی توشک "قدرت" نشسته نميتواندشايدمحقق -خليلی -فهيم -دوستم واشباه ونظائرشان فرق ميان قدرت ودولت راکرده نتوانندکرزی چه که هرزمامداری درجهان بخاطراستقرارقدرت خودومردمی نشان دادن نظامش ميکوشدبيشترين هارادردولت شامل سازدولی قدرت راخودش قبضه ميکنديعنی پلانگذاروتصميمگيرنده خودش وتيم اوست چه بساپادشاهان ، روسای جمهور، ، وزراء ، صدراعظمان و----که فاقدقدرت بوده اندمگرمعاونين کرزی عليرغم القاب عوامفريبانه جزيک حضورسمبوليک وتشريفاتی دارند؟ محقق درچشم هزاره هاحاک پاشيده وادعاميکندکه کرزی برای ماپنچ وزارت ميدهدخوب کيست که خادم ونوکرنيازندارد5چه کسی شايد50کرسی رابه شمابدهدولی ازين کرسی هاچقدرمردم هزارستان استفاده خواهندکردامروزاسمايل رادريک قفس طلائی انداخته وبحيث نظربند ازميان مردمش دورساخته اندمگراوهم افتخارميکندکه من وزيرهستم ؟ وزارت اوبرای مردم هرات چقدرفائده داشته است ؟ يا ازخليلی برای هزاره هايا ازمسعودضياءبرای تاجکها؟ بخاطريکه اينهادردولت شامل اندولی درقدرت نه پس جزمامورومجری اوامرغاصبين قدرت نيستند
حقارت منشی مدعيان رهبری هزاره هابقدری وحشناک است که احساس ميکنندکرزی گانديست وهزاره هامردمی که درهندنجس پنداشته ميشدندوحالاخليلی ومحقق ميخواهندازطريق گاندی افغانستان باين نجسهاومتنفرين تجريدشدگان نان ونامی تکدی نمايندتابه يمن حمايت کرزی ازذلت وفراموشی واهانت ديگران نجات يابندحالانکه هزاره هاچنانچه درخشيده اندبا استعدادترين وبافرهنگ ترين وبادرک ترين قوم افغانستان بوده انداينکه درين چندصدسال همچواخگری خاموش وگمنام مانده اندزمينه وشرايط دراختيارشان نبوده است امروزهم چنانکه بايدازامکانات وشرايطی درخوراستعدادشان محروم اندمگردرين هشت سال امپراطوری کرزی - خرم - شينواری بيشترين ضربه رابرين قوم نزدندوبانواع مخلتف اهانت نشدند؟ تمام مقام های که بأنهاداده شده سمبوليک وتشريفاتی است چراسيدحسين انوری درهرات نتوانست حکومت کندولی نورستانی ميتواندبخاطريکه نه صلاحيت داشت ونه دراختيارش بودجه بوداوفقط يک نام داشت وبس ولی امروزنيروهای امنيتی ، پول وتمام چيزدراختيارنورستانی است پس اين انوری نبودکه دررهبری هرات شکست خوردبلکه کرزی وتيم اوميخواست بايک تيردوفاخته رابزندازيک طرف انوری رابدنام سازدوازجانبی هزاره وتاجک رادربرابرهم قراردهداگرتجاوزکوچی هابه بهسودازطرف دولت يعنی تيم قدرت سازماندهی نگرديده بودچرا امسال چنان نکردند؟ بخاطريکه کرزی به حمايت هزاره هانيازداردوبعدازختم انتخابات بازهم جناب محقق روزه خواهندگرفت وخليلی محکم خواهندشدموجی ازهزاره هافريادخواهندکشيدولی ديگرکرزی نيازی بأراء أنهانخواهدداشت تابرايشان ترحم نمايد
البته برای کسانيکه اجدادشان درمدارتاريخ امپراطوری ابدالی فقط جوالی بوده لقب معاون ، وزيروقوماندان ووالی خيلی زياداست وأنهارافقط همين نام های اجوف اشباع ميکندولی نسل امروزهزاره ديگردنباله روی کسی نخواهندشدبلکه ميخواهندمالک خانه خودباشندوخودشان تصميم بگيرندومانندنيک پی ثابت نمايندکه هزاره بودن جرم نيست وهزاره هم ميتواندرهبرباشدگرچی بشردوست بنابردلائل زيادی برنده نيست ولی همت اوکه بيانگراعتمادش به نفس وعشق بوحدت انسانيست اعجاب انگيزاست ولی من حقارت منشی محقق راوقتی درک کردم که درسالگره شهيدمزاری روبروی احدی گفت : قوم بزرگ واول افغانستان پشتون است وبازما ، اوبدين ترتيب براصل شهروندی خط بطلان کشيدومردم افغانستان رابه برادربزرگ وکوچک تقسيم کردکه طبعابزرگ هميشه حکم پدرخانواده راداردوکوچک همچويتيم ناگزيرازفرمانبرداری وخدمت است بنابرين انديشه بودکه محقق هم خودزدوبندنامشروع راباکرزی کردوهم دوستم راکشانديعنی دربدل چندوعده ميان تهی که هرگزهم عملی نخواهدشدتمام صلاحيت افغانستان رادراختياربرادربزرگش گذاشت
اگرفهيم ، محقق ، خليلی ، دوستم ، اکبری ، محسنی و--- هدف وانديشه يادرک سياسی ميداشتندميکوشيدندبا استفاده ازين شرايط وحضورجامعه جهانی که تکرارناپذيراست خصوصادرپرتوپيروزی اوبامای رنگين پوست تهداب عدالت اجتماعی ودمکرسی مشارکتی رابگذارندکه نسل اندرنسل قوم شان درقدرت نيزشريک ميماندميگويندبه کسی ماهی ندهيدبلکه ماهی گرفتن رايادبدهيدتاچه وقت اينهازنده باشندوپشتونهادرشرايط بحرانی وناگواروشخص ضعيفی چون کرزی که تاجک وهزاره وازبک وپشه ای وبلوچ و---بتوانندخودشان رافروخته وچندوعده ودالری بستانند؟ بايدسيستم تغيرکندوقدرت بولايات کشانده شودتامردم خودحق تعين سرنوشت خودراداشته باشندچراعوض که کرزی برودسرک باميان وجوزجان ودايکندی وبدخشان رابسازدنظامی بوجودنيأيدکه خودمردم أن ولايات بتوانندسرکهای خودشان رابسازندامروزيک فيصدگمرک حيرنان وهرات راحکومت باين ولايت نمی دهدولی يک دالرهم ازگمرکات جنوب دولت مرکزی نمی گيردجنگلات وميوجات وتوليدات جنوب که باروپاوامريکافرستاده ميشودحتی جزء ازعوائدملی بشمارنمی روندولی ازميوه ومعدن وغله و---ماچه که حتی ازشيرگاوی ماماليه ميگيرند
کسانی راکه نام بردم مرتکب بزرگ ترين خيانت بفوم وزادگاه خودشدندوخشت های طلارابه حريف داده ومشت های خاک رابه چشم مردم خودشان پاشيدندتغيررهبری سنت صدساله رابرهم ميزدوگامی بودبسوی دمکرتيزه سازی جامعه بدوی وقبيله سالارافغانستان ولی اينهابخاطرمنافع شخصی خودقبيله سالاری رايکبارديگرنهادينه ساخته وتحکيم بخشيدندوازين شرايط که ميتوانستندبخاطرملی ساختن نظام ، قدرت ، وزارت دفاع ، پوليس ، امنيت دولتی ، اقتصاد، وحاکميت استفاده کنندحق اولويت رابه حريف داده وخودبازهم خدمتگذاری ودنباله روی راترجيح دادندکاشکه ازاشتباه بن چيزی ميأموختندولی کسی که ازتاريخ نيأموزدتکرارش خواهدکردهزاره هاوازبکهاوتاجکهاباچنين رهبران حقيری قرنهای ديگرهم مزدوروخادم وکنيزواجيرخواهندماندنوکری جاسوسان و غلامان راخواهندکردکه درين پيشه مهارت حرفوی دارندهزاره هابايدباين سياستمداران دورانديش وژرفنگرشان مباهات کنندزهی رهبری راميگويندتاکله گاوپخته شودچپن شاه دوخته ميشود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟

جستجو در کابل پرس