IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 34139

مافیای حنیف اتمر

9 دسامبر 2009, 20:37, توسط najibaram

دوســــــــــتان و وطــنداران عزيز ســـــــــــــــــلام !
طوريکه بر همه مبرهن است که افغانها دارای فرهنگ بزرگ ، کلتــور کهن ، اخلاق حميده ، و دارای صفات عالی انسانی بوده در روند مخالفت . دشمنی باخصم اپتدا با حوصله متحمل بوده و عاری از هرگونه حشــــــو بوده در نهايت شــــــمشير برهان را از نيام کشيده ســـــــر هر خصميکه گســـــتاخانه عمل نموده و هر هرزه بد سرشت . بدزات که در طبق بيگانه بزرگ شده باشد و بی شرمانه ، سبک سرانه با گذاشتن نام های مقدس که مناطق مرد خيز ما چون جلا ل آباد . لغمان . هرات . مزار شريف . پروان
کابل . کندهار . ووووو مسما نموده تحت نام بدون مسما جلال آبادی رسم عالی انسانی . افغانی را شـــــکســـتانده با ادبيات پنجابی . ســـــندی . مشــــهدی که سوژه سبک دارد داخل ميدان نظر دهی گردد سر زده و برايش چنين پندار دهد !
به توگويم ناخلف زاده پنجابی که طبق دســـــتور و فرمايش [ I.S.I] استخبارات نظامی پاکســـــــــتان خود را مانند گلبدين شيطانيار . سياف وهابی . ربانی روسمل ، ووو ديگر مزدوران پاکستانی ايرانی رنگ روغن افغانی نموده غرض شقاق بيشتر نفاق زياتر ميان افغانها داخل سايتهای داخلی و بيرون مرزی نموده بر اتش اختلافات کنونی افغانها که وسيله امپرياليزم روســـــــــی و امريکايی در داده شده و کشور را به حمام خون تبديل داشتن نفت پاشيده و اينک تو ادمک سبک سر و کودن پنجابی اشرار زاده بنام ( جلال آبادی) بر فرزندان پاک نهاد . صادق . خدمتگار . تعليم يافته « حزب وطن » تاخته با نهايت ذلت و ددمنشی صفات که تو و ارباب تو در گذشته و حال داريد حواله انها نموده بيا که يک يک جنايات . خيانت . بی ناموسی شما اشرار بی فرهنگ را برايت بشمارم .
ــ در پشاور کمپ بود بنام < بيوه کمپ> که اکثر باشنده گان انرا خانم های بيوه افغانی تشکيل ميداد شبانه طبق تقاضا . خواهش مقامات پاکستانی و شيخ های عرب مستقر در پاکستان رهبران اشرار افغانی گروپ گروپ اين خانم ها را با فشار سلاح دم در ها و بستر خواب پاکستانی ها وعرب ها رها نموده در پيشکش .... ميان شما مسابقه بود .
ــ برای ارضا و خوشنودی شيخ های بزرگ عرب طيارات عربی زنان زيبا افغانی که قبلأ توسط شما اشرار اماده شده در مقابل دالر به انکشور ها فرستاده شده است در زمينه اسناد .مدارک . عکسها موجود است
ــ اعضای ح.د.خ.ا. [ حزب وطن] در وطن زنهای مشاورين روسی را .... ميکردند و بيشتر بخاطر زبيارويان روسی < ناتاشا> < هلينا> روانه روســـيه شده بالای جوان افغان ميان دختران روسی دايم جنگ بود . و اما ربانی . صبغت الله مجدی . شيخ اصف محسنی با يگ گروپ دختران جوان افغانی تحت نام ترجمان در سال 1991 روانه مسکو گرديده بارها بر استان گرباچف . ليتسن . شورات نازی بوسه زده سرخم نموده دختران ترجمان انها را در هوتل [ روسيه مسکو] محصلين عضو ح.د.خ.ا[ حزب وطن ] ...کرده تا نزد روسها نه روند.
ــ فساد اخلاقی ميان زنان اشرار که شوهر های انها ماه ها برای جمع آوری < عشر > مشغول بودند و زنها منحرف گرديد سوژه داستان نويســــان گرديده.
ــ برای تو جلال آبادی يک مشوره اگر يک بار قهرمانان حزب وطن بشورند سوانح هفت پشت تو را از آرشيف ها بيرون که حتمأ در يکی از ارگان های « خاد » جاسوس بودی و کارمند خاد بيشتر به منزل تو رفت آمد داشته که بدين گونه عليه انها جعل مينويسی و انقريب بيوگرافی تورا پيدا در مورد در آيند بيشتر خواهم نوشت( نجيب الله آرام ـــ کابل )

جستجو در کابل پرس