IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 34352

لکه ننگ ششم جدی را با خون شستیم

17 دسامبر 2009, 18:31, توسط jalaludinbaiany

دوستان پدرود بنده را مجددأ بپذيريد !
در سرويس عقلی و عصبی علی آباد ديوانه به مانند اين چتل آبادی هر روز با « گوه خود » دستک ميزد يک باره صدا زد من ديگر هوشيار شدم!! ديگر هوشيار شدم!! نوکری وال سرويس جريان را به متخصص عقلی و عصبی گزارش داد . متخصص
دستور داد اين ديوانه را انطور که قرار دارد نزدش بياورند . ديوانه حاضر گرديد و تمام لباس و سرصورت اش با نجاست انسانی آلوده و متــعفن بود . متخصص از ديوانه سوال نمود به سر صورت خود چه را ماليدی؟ ديوانه جواب داد ( په په )!!!
اقای چــتل آبادی !
ادمک رنجور . محجوب . متحجرر . ددمنش به مانند خودت نزد ســـلمانی رفت و تقاضا نمود که مو سرش را اصلاح نمايد . سلمانی کارش را کرد و از نزدش (200 ) افغانی گرفت . در راه دوست اين آدم او را ديد سوال نمود فلانی فلانی چـتل آبادی سرت را اصلاح نمودی چند پول پرداختی ؟ چــتل آبادی جواب داد ( 200) افغانی دوستش گفت "
داخل ســــرت (10) افغانی ارزش ندارد تو لوده برای اصلاح بالای سرت (200) پرداختی!!!!
انسانهای مانند شهيد نور محمد تره کی ، زنده ياد ببرک کارمل ، و شــــهيد اکبر دوکتور نجيب ا لله در مقام و جايگاه بلند انسانيت ، اصالت توده ها ، مرکزيت ديگر انديشی . سعادت . ترقی . صداقت . شفافيت وجدانی . ايمانی قرار داشتن و دارند که امروز به صد ها هزار وطن پرست . متحدين به آرمان انسانيت و پيشرفت پيروان راه و انديشه انها بوده
راه و رسم انها زنده و جاودان بوده . اين آبر مردان تاريخ توانستن در همکاری با توده های زحمتکش وطن به ســلط طاغوتی نادر غدار پايان داده که در قرن بيست انسان افغان در عصر فرعونی انها مغاره نشين بود و خوراکش < جو> و در کشور 99 فيصد مردمش بی سواد کم سواد بود . 89 فيصد انسان افغان به مرض < سل >مبتلا بوده و در کشوريکه از استندرد های اقتصادی . اجتماعی فرسنگها فاصله داشت .
کشوريکه پنجاه هزار انسانش يک طبيب داشت . کشوريکه تنها 1300 کيلومتر سرکش اسفالت بود و جمعأ 4200 کيلومتر سرک خامه داشت.
کشوريکه پايتختش بيست فيصد برق داشت . بلی در چنين روابط و ضوابط نا هنجار و پر ذلت و نکبتبار با ملاحظه انکه ديگر کارد ارتجاع وابسته به سلطنت و ارتجاع منطقه به اســــتخوان افغان فرو نموده بود و از کوه برزنگ مخالفت با رژيم بلند بود در همکاری مردم و قوای مسلح رژيم طراز فاشيستی ظاهر و داؤود را سرنگون و برای نخستين بار توزيع زمين را ميان دهقانان بی زمين اغاز نمود . با اوردن ريفورم های بنيادی خواستن جامعه را از تهداب و بنياد عمار و تجدد بخشند . برای انسان زحمتکس اتمسفير عالی تنفسی را ايجاد و برای آزادی انسان از اســتثمار اقدامات صورت گرفت . و صد ها طرح .پلان عمرانی . اقتصادی .فرهنگی . اجتماعی با تلاش فرزندان صديق وطن صورت گرفت . و شوربختانه امپرياليزم امريکا ذريعه جواسيس معروف خود حفيظ الله امين . گلبدين شيطانيار . ربانی بادگکه . سياف وهابی . خالص جاهل . مجددی و گيلانی انگليس تبار و هشت وطن فروش ديگر در ايران مانع اين همه طرح ها اقدامات انسانی و بشری گرديده با تجارت با اسلام داخل ميدان محرکه شدند که امروز همه جهانيان جز تو کودن چهره های اين دلالان اسلام و اسلاميت را ديده و اينکه حکومت هشت ساله ارسطوکرات ها تکنوکرات ها .غربی ها . انجويها و لشکر کشی امريکا را همه ديد .
و تنها کور دلان . سياه ضميران . ناخردان . عقب گرايان . زلت پسندان . جاسوسان حقيقت را نه پذيرفته با نهايت احماقت . ددمنشی . ذلت . سبک سری . بدجنسی عليه رهبران ارجمند مردم جفنگ سرداده به ادرس فرزندان صديق کشور دشنام فرستاده تنها وتنها کار پاکستانی و يا ايرانی ها بوده و يا انکه با نجاست خود بازی نمايد .
اگر بار ديگر به ادرس شـــهيد ملت دوکتور نجيب الله اندک هتک نمودی همان پروانی که تورا پناه داده بود به سرغت آمده بيشتر عزت خواهد نمود و در اخير بتو نويسم
ای چتـــل آبادی [ قالو ســــــلاما ] جلال بايانی

جستجو در کابل پرس