IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 35161

رابطۀ ساینس امروز با قرآن // (1)

12 جنوری 2010, 23:44, توسط آصف سرپلی

جناب الف ! به مه اجازه میتین تا به ارتباطی گوفته های تان و تایدی نظرایتان یک چند چیزکه راجی به حقانیتی قرآن یاد داروم زیاد بکونوم خدا بکونه وزنی نویشتای شوما ره کم نسازه . میدانوم میهربان استین و اجازه میتین ازی خاطر مه ام از یک شرو میکونوم بیبینوم د چند میرسه و یا ایکه مره مردوم میمانه که تا چند برسانوم ؟ بشرطی که کتیم کومک بکونین . ای گپای مه بری مردومی عاقل و فکر میکدگی ها میباشه که داوای عقل و خرد و دانشمندی ره دارن . نی د کسایکه دونیا ره با تمام عجایبیش یک تصادوف میدانن . از او رقم مردوم خایش میکونوم که بل قطن ای نویشتی مره نخانن و وقتی گران بهایشانه که امی چند روزی دونیاست مسرف و ضایی نکونن / هر کاری عجیبی تکراری ره (1) . (2) و (3) دفیشه ما میتانیم تصادوف بگویم . از سه که بالا شود از تصادوف گری میبرایه و د او کودام مقصد میدرایه . مقصدی مقصد والا ره باید ما مردوم درک بکونیم . مثلن یک مثال میتوم که پیشتر بری آقای بابک د سایتی خودیش http://daneshe.wordpress.com د قسمتی مضمونی تصادوفیش نویشته کده روان کدوم که اونا ام ای نظری مره مردانه وار چاپ کدن و انوزام د زیری مضمونی تصادوفیش موجود میباشه شوما ام گوش بکونین . مثلن پیشی شوما (10) دانه سوزن است و پیشی رویتان بفاصلی ده متر یک تخته مانده شوده . ای سوزن ها ره لمبر وار یک یکتا بدیستی یک طفلکی شش ساله میتین که طرفی ای تخته قولاچ بکو یانی که پرتو و ای طفلک ام سوزنی اول ره پرتاب میکونه و د تخته بند میشه . باز سوزنی دویومه بریش میتین و میگین که ای سوزنه ام بطرفی سوزنی اولی پرتو . طفلک اموتو میکونه لاکن ای سوزن راسن رفته د دروني سوراخی سوزنی اولی میدرایه باز بریش سوزنی سویومی ره میتین که بگی بچه جان ایره ام امو رقم قولاچ بکو طفلک باز امو کاره میکونه و باز ای سوزن سیوم د سوراخی سوزنی دیوم میدرایه . حالی کسی که تماشاچی است میگه ولله ای یک جادو گری و چشم بندی بود . دیگیش میگه نی ای یک تصادوف بود خلاصي كلام بازی شروست و ای طفلک ده دانه سوزنه انداخت کد و امی تمام سوزن ها یکی د داخلی سوراخی دیگیش داخل شوده رفت . حالی امو مردومی که تفکر ندارن د مه بگوین که آیا ای امه چانس ها ره میتانیم یک تصادوف بگویم ؟ و یا هر دفيكه تكرار تر شوده ميره چانسی تصاىوفيش کمتر شوده میره و از تصادوف گری میبرایه ؟ آیا انوز امکان داره که د مابین تماشا چی های ای طفلک و سوزن یگان نفری پیدا شوده بگویه که ای کار یک تصادف بود ؟ ازی گپ که تیر شویم و تصادوف ره د وجود خودیما ببینیم چشم با ای ساختمانی عجیب و غریبی که کمتر از امو سوزن ها نیست تصادوفی د پیشانی ما مردوم او ام دو تا دو تا نصب میشه امی رقم گوش ها ابرو لب دان 32 تا دندان یک دانه زبان که چار کاری اساسی ره پیش میبره . حلق معده روده جگر گورده و مثانه و هزاران چیز های خورد و کلاني پوت و مالوم میشودگی یانیکه درونی و بیرونی یک تصادوف است ؟ خی از وجود خودیما بیرون نرفتوم . لاکن شوما خودیتان اوناره دیده به مه بگوین که اینا چه رقم تصادفی جور شوده ؟ انداخت میکدگی سوزن ها یک طفلک بود و جور میکدن والای ای دونیا یک طبیعتی کور و کر آیا امکان داره ای رقم تصادوفات رخ بته که یکتایش ام خطا نره ؟ " ادامه داره با ما باشین "

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس