IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 44046

وحشت از قدرت و تاثیر گذاری فیسبوک به افغانستان هم رسید!

3 مارچ 2011, 09:49, توسط پرویز "بهمن"

مقاله، خیلی عالی بود بجز یک سلسله غلطی های املائی مثل :مصلح ومسلح وغیره که باید درآینده اصلاح شود بهرترتیب من هم سخنان اقای ربانی را دیدم وشنیدم
اما من فکر میکنم که برهان الدین ربانی احمق است یا تحمیق شده. زیرا باوصف اینکه او قصه صلح وتفاهم ومذاکره باطالبان را درزمان ریاست جمهوری اش بیان کرد اما نتوانست به این نیتیجهء منطقی پاسخ بدهد که این طالبان چرا توانستند حکومت را که بنیان گذاری آن را استادهای طالبان کرده بود سقوط دهد. درهیچ مرحلهء ازتاریخ میان استاد وشاگرد برای رسیدن به قدرت تا به این اندازه جنگ وخون ریزی صورت نگرفته است که درافغانستان صورت گرفت اگر ربانی مدعی است که طالبان شاگردان علمای دینی استند. این شاگردان که اکنون خودشان درسراشیبی پیری وکهولت قرار دارند کوچکترین انعطاف را دربرابر مخالفان شان یعنی دولت تاکنون نشان نداده اند بلکه بیشتر بر فعالیتهای تروریستی خویش افزده اند.
برهان الدین ربانی این را هم گفت که: مردم ازما می پرسند که شما باکسانی صلح میکنید که درصورت پیروزی میخواهند دروازه های مکاتب را به روی دختران ببنندند.

اینجا ربانی نشان داد که او با بستن مکاتب به روی دختران مخالف است اما دیگر اقدامات طالبان مورد تائید وی میباشد. پس میان ربانی وملاعمر فرق همین است که او طرفدار بستن مکاتب دخترانه وربانی طرفدار بازگشائی آنست.
دوم راه حلیکه ربانی به طالبان پیشنهاد میکند تشکیل یک مجمع بزرگ ازعلمای تمام کشورهای مسلمان برای یافتن راه حل قضیه افغانستان بح بح !
این را گوه بازی میگویند نه طرح. که سرنوشت افغانستان را درمجمع بزرگی ازخیرات خوران جهان حل شود که هیچ منطق سلیم انسانی آنرا قبول کرده نمی تواند
من گفتم که ربانی احمق است چرا؟ زیرا اگر او بداند طالبان به هیچ صورت یک جریان دینی نیست تنها با رویکرد دین اهداف هژمونیستی قومی دارد. پشت سرصحنه سناریو سازان وطرح دهنده گان سیاسی طالبان متعصب ترین ایدیالوگ های قوم گرای پختون مثل روستارتره کی واسمعیل یون قرار دارد که درصورت نزول وحی هم آنها راضی به مشارکت اقوام غیرپختون درقدرت نیستند. طالبان درشرایط امروزی ستون فقرات جریان قومی پختون را تشکیل میدهند. اگرکدام پختونی باطالبان مخالف باشد یا احمق است یا چالاک. چه ضورت دارد یک پختون یا طالب با برهان الدین ربانی که دولت اورا بانی شر وفساد دانسته وخود اورا تا دریای آمو گریختانده بود حالا به زور امریکا مصالحه کنید درصورتیکه یک حامی منطقوی مثل پاکستانرا درکنار خود داشته باشد برعلاوه القاعده وشیوخ عرب.شاید. طالب ویا پختون یک حرف خیلی کوتاه وساده دارد که : امریکا افغانستان را اشغال کرده است. جهاد علیه امریکا چنان فرض است مثلیکه در دوران شوروی ها بود. آیا درین حرف منطق دینی وجود ندارد؟ اگر قضیه ازدیدگاه طالبان به بررسی بگیریم آنها حق بجانب اند تا ربانی. ربانی میگوید شما مثل من به کابل تشریف بیاورید سلاح های تانرا بگذارید وبعد درحکومت که بنام اسلامی است اما در واقع مروج فحشا ومنکرات سهیم شوید ازامر مه معروف ونهی ازمنکر دست بردارید تا امنیت خراب نشود آنگاه ما به امریکائی ها میگوئیم که بفرمائید به کشورهای تان بروید دیگر ما به شما ضرورت نداریم. پس قضاوت را بخواننده گان میگذارم که درکجای این طرح ربانی منطق وجود دارد البته ازدیدگاه طالبی که ربانی ادعای استادی بالای آنها را دارد.
ربانی این موضوع را درک کرده باشد که صلح میان وی وملاعمر ازشوخی های تاریخ است. همین اکنون طوریکه حشمت غنی احمدزی هم اظهارکرد که کرزی این مجموعه را بخاطری بوجود آورد که یک تعداد مخالفان داخلی خودرا به آن مصروف سازد وبرای آنها یک مصمون بسازد وبه آرامی آجندای خودرا پیش ببرد.
امرالله صالح هم گفت رهبران طالبان بدون اینکه شورای نامنهاد صلح درجریان باشد به کشورهای اروپائی منتقل شده اند تا باکرزی مذاکره کنند. کرزی با طالبان چینل های دیگری دارد که همانا چینل های قبیله ایی زی زیی وسگ زی وغیره است این فعالیت های ربانی فقط بخاطر این است که اورا بیشتر درانظار عمومی جامعهء جوان بکوبد. آقای ربانی طوری نشان داد که میان ملاها وعلمای دنی اختلافات قبیلوی وقومی وجود ندارد درحالیکه کور هم میداند که دلده شور است. زیرا اکثریت جامعه قرار ندارد. بخش بزرگی ازملاهای تاجیک وهزاره واریک یا بیطرف اند یا اینکه بادولت فعلی وتنظیم های وحدت وجمعیت واغیره رابطه دارند علمای پختونی یا درحمایت ازطالبان قرار دارند یا درصف آن مستقیما قرار دارند. چه کسی میتواند ازین واقعیت ملموس انکارکند؟
باهمه حال این هم قابل یاد آوری است که ترس ملا ربانی ازفیس بوک برخلاف ترس علمای جهان عرب ازفیس بوک است. علمای دنیای عرب درراس آن قرضاوی همین اکنون ازفیس بوک ونقش آن دربراندازی رژیم های مستبید لیبیا ومصر وتونس به قدردانی یاد میکند واما ربانی از آن درس دارد چون اینکه او خود میداند که قشر جوان خود باعلم دین مسلح شده است قشر جوان امروزی راه خودرا پیدا کرده است به مفتی های درباری که فتوا دربرابر پول ومتاع دنیا می فروشند ضرورت ندارد وهمان سان که ازچهرهء کریه ملاعمر نفرت دارند ازنازها وکرشمه های ربانی نیز نفرت دارند.

جستجو در کابل پرس