IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 47450

دانش "سیاه سنگ " ارزش می آفریند

8 سپتامبر 2011, 10:01, توسط baqi samandar

باقی سمندر
سنبله سال ۱۳۹۰ خورشیدی
سپتامبر ۲۰۱۱ میلادی
سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس

سلام به آقای عبدالله !
از لطف وحسن نیت شما تشکر مینمایم.
من میخواهم نتنها برای آنهاییکه میخواهند به شکل آشکار مخالفین شان را با دشنام وناسزا ګفتن ها به سوی خاموشی بکشانند -بلکه برای انهاییکه خود را زیراسم مستعاربرای دشنام دادن که همانا پنهان شدن زیرچادری دلاق و یا چادرنماز سیاسی است ، پنهان مینمایند ودشنامسرایی را پیشه کرده اند - بفهمانم که :
هرانسان از خود کرامت دارد . کرامت انسان بایست از هر نوع تعرض مصوون باشد .
اما میبینم که یک عده ای معلوم الحال ویک عده مجهول الهویت با زهر پراګنی خواستار اشاعه افکار ضد ترقی وضد پیشرفت در باره کشور ومردم فغانستان میباشند .
میبینم که سازمانهای استخباراتی چګونه با تکیه به افواهات - اتهامات - ناسزا ها و دشنام های همین افراد سست عنصر ودامن زدن وګسترش بخشیدن به بحران بی اعتمادی راه خود را برای بخاک وخون کشیدن بیشتر فغان ستان بازترنموده اند و مینمایند .
شما در بسا کشور های دنیا میبینید که استخبارات بین المللی و چند ملیتی چکونه مستبدین را در اریکه حکمروایی نګهداشتند - نګهمیدارند و نګه خواهند داشت و یا چګونه افراد دلخواه خودرابه اریکه فرمانروایی نصب مینمایند .
نمونه لیبیا یکی از بارز ترین نمونه ها است .
نمونه های عراق - فغان ستان - پاکستان - و ده ها نمونه دیګر نشان میدهند که آزمندان ولشکرګشایان و استعمارګران نوین و ستون پنجم شان نه تنها با چماق تکفیر - نتنها با شکنجه و زندان - نتنها با بدنام سازی و تحقیر بلکه حتی با ګویا « پشتیبانی وحمایت سیاسی-دیپلوماتیک -دفاع و حسن نیت » هم که شده باشد - تاکیک های رنګارنګ شان را بکار میبرند تا برای تحقق استراتیژی های ها و راهبرد های آزمندانه شان برسند .
در همه اشکال که شناخته شده اند میبینیم که ترفند های رایج ومعمول همانا ممانعت وضدیت در برابر روشنګری و انتشار افکار ترقی خواهانه - استقلال و آزادی طلبانه وبرابری خواهی و عدالت خواهی برجسته تر است .
اګرما و شما وهر انسان شرافتمند که پیرو هر نوع خط فکری وسیاسی است وباشد - دشنام نامه ها ودشنام سرایان را یکجا افشا ننماییم ، تجرید نه کنیم و از میان ترقی خواهان طرد ننماییم به مشکل میتوانیم با قوا ولشکری مولتی ناسیونال یا چند ملیتی که زیر رهبری سی - آی- ای -، ام ای شش - موساد و ده سازمان جاسوسی و تبهکار دیګر فغان ستان ومردم هردم شهید اش را به خاک وخون کشیده اند ومیکشند از یک سون و جنایت پیشه ګان طالبی را با تمام شعبات خرد وکوچک شان با حزب اسلامی ګلبدین و شرکا از سون دیګر و دست های تا به مرفق به خون آلوده آی - اس - آی و شرکای منطقوی شان را از سون دیګردست وپنجه نرم نماییم .
از اینرو دفاع من از شخصیت سنګ صبورو ده ها انسان شرافتمند دیګر جز وظیفه اخلاقی وشهامت مدنی است .
من از حق پناهندګان در استرالیا یا در آتن - از حق زنده ګی انسانها در ناروی و از کرامت انسانی بازهم دفاع خواهم کرد. این دفاع یک رکن بسیار مهم مبارزه ای ملی - دیموکراتیک در افغانستان و مبارزه برای آزادی وبرابری و عدالت اجتماعی در سطح جهانی است .
امید وارم همه انسانهای شرافتمند در برابر یورش های ضد کرامت انسانی فعالتر ګردند . دفاع از کرامت انسانی دیګران ۰ دفاع از کرامت خود انسان است .
در يایان شایان تذکر میدانم که من هرګز به کرامت انسانی نصر الله یا صبور الله یا داد الله یا هرفردی دیګری که منظورباشد - تعرض نکرده ام ونخواهم کرد .
یارزنده و صحبت باقی

جستجو در کابل پرس