IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 47529

احمد شاه ابدالی، احمد شاه مسعود

12 سپتامبر 2011, 00:09, توسط baqi samandar

باقی سمندر

بخش دوم

کودتاچیان هفت ثور برای شان سه دشمن را تعیین کرده بودند
یک – اخوان المسلمین
دو – افراطی های چپ
سه – ناسیونالیست های تنګ نظر

در سال ۱۳۵۷ – ۱۳۵۸ سرکوب نمودن مخالفین بالقوه و باالفعل رژیم کودتای هفت ثور به شکل سوسیال فاشیستی شدت ګرفت .
سازمانها ،ګروه ها وافراد که منشعبین از جریان دیموکراتیک نوین بودند- مانند ګروه انقلابی خلقهای افغانستان – سازمان رهایی بخش خلقهای افغانستان ( سرخا )و سازمان مبارزه برای آزادی طبقه کارګر ( اخګر )زیر ضربه اګسا و کا – ګی قرار ګرفتند و ضربات خونباری را به رهبری وبدنه وکادر ها ی شان را متحمل شدند .
افراد وعناصر عضو وعلاقمندان اخوان المسلمین به زود ترین فرصت از کابل فرار نموده و عده زیاد شان به پاکستان و بعدن به ایران مهاجر شدند .
در نورستان مبارزه مسلحانه شروع شده و در ۲۲ میزان سال ۱۳۵۷ دره نورستان زیر کنترول علاقه دار محمد امین بود .
در پنجشیر نیز احمد جان پهلوان و دوستانش که از کابل فرار کرده بودند – دست به تفنګ برده و مبارزه مسلحانه را شروع نموده بودند .
طرفدران عبدالحفیظ اهنګر و علاقمندان سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان ( سازا ) نیز در پنجشیر و در بدخشان دست به تفنګ برده و مبارزه مسلحانه را شروع نموده بودند .
احمد شاه مسعود بعد ازکسب نمودن تجربه عملی در زمان کودتای ۲۶ سرطان این بار در سال ۱۳۵۸ از راه نورستان وارد دره پنجشیر ګردید .
در نخستین روزها و ماه های سال ۱۳۵۸ برخورد های مسلخانه ای در پنجشیر میان ګروه های مسلحانه تحمیل ګردید و جناح چپ بزرګترین تلفات فزیکی را در پنجشیر در میان خون و آتش به تجربه نشست . ممکن روزی از روز ها با مطالعه اسناد منتشر شده و تاریخ شفاهی محققین بتوانند در این مورد مطالعه نمایند و تجارب تلخ آن روز کار را به رشته تحریر بیاورند .
شخصیت سیاسی ونظامی احمد شاه مسعود و جبهه پنچشیر پیوسته در یک حال نماند و دچار تغیرات ای ګردید .
درششم جدی سال ۱۳۵۸ آوانیکه اتحاد شوروی آن زمان رسمن به افغانستان تجاوز نمود – جنګ و مقاومت و جهاد برضد شوروی در سراسر افغانستان اوج ګرفت وګسترش یافت.
جناح چپ منشعب از جریان دیموکراتیک نوین ( شعله جاوید ) طرفداران شوروی را رویزیونیست ها – سوسیال فاشیستها ورهبران کریملن را سوسیال امپریالیستها و تزاران نوین کریملن میدانستند وتا امروز نیز بر این دیدګاه خود پابرجا میباشند .
ګلبدین حکمتیار در سخنرانی هایش برچم وخلق را کمونیست و مارکسیست لنییست خواند ه و شوروی را کمونیستی مینامید ند و هرجنایت و استبداد دولت کودتایی هفت ثور را بنام سوسیالیسم وکمونیسم جلوه میدادند .
حفیظ الله امین از انقلاب کبیر ثور و دیکتاتوری پرولتاریا و ساختن جامعه سوسیالیستی با دوملیون نفر ګپ میزد .
مبارزه نظامی – سیاسی – فرهنګی – ایدویو لوژیکی وجهانی طرفدران شوروی وکومیکان وپکت وارسا در سطح افغانستان – منطقه از یک طرف و طرفدران ایالات متحده امریکا – اروپا و ناتو و « جهان آزاد »از طرف دیګر شدت وحدت یافت.
نمایندګان سیاسی – نظامی – استخباراتی دولت های منطقه – اروپا و امریکا و استرالیا و کشور هایی آسیایی در افغانستان وپاکستان و بخشن در ایران حضور پیدا نمودند و جنګ شکل ګسترده تر ګرفت .
شورای نظار نیز تاسیس ګردید و جنګها اوج بیشتر یافت . احمد شاه مسعود نیز در این زمان ( آتش بس دوساله با روسها) را با تجارب ګوناګون دید و پشت سر کذاشت
و در این مورد میتوان زیاد نوشت .
کودتای هفتم ثور از سال ۱۳۵۷ تا ششم جدی و خروج شوروی را من در مقاله های جداګانه مورد ارزیابی قرار داد ام – پس بطور فشرده مینویسم که :
بعد از معاهده ژنیو و خروج قوای شوروی و آخرین فرد یعنی جنرال ګروموف – جنګ در افغانستان خلاص نشد ووارد دوردیګر شد.
تجارب احمد شاه مسعود نیز در داخل جبهات در افغانستان روز بروز شکل میګرفت تا اینکه جنګ جلال آباد شروع ګردید واحمد شاه مسعود در جنګ جلال آباد به شکل علنی رهبری پاکستان و آی اس – اي را رد نمود و در جنګ جلال آباد به نفع احزاب هفتګانه سهم نګرفت . هزاران نفر داو طلب و مجاهدین اخوان المسلمین از همه دنیا به رهبری بن لادن و الظواهری در افغانستان فعال بوده و در جنګ جلال آباد نیز متشکل تر حرکت نمودند .
احمد شاه مسعود در این جنګ عملن ازطرفدران بن لادن و الظواهری و انترنا سیونالیسم اخوان المسلمین فاصله بیشتر ګرفت .
سقوط شوروی
بیرق تزاران نوین رسمن در فرازکریملن برافراشته شد وشوروی نقاب سوسیالیستی را از رخ به دور ساخته و رخ امپریالیستی اش را برملاتر ساخت .
افرادی که خود ر ا «حزب دیموکراتیک خلق » « حزب پیشاهنګ طبقه کارګر » میکفتند – رسمن توبه نامه داده و نام « حزب وطن » را بالای حزب خود کذاشتند ویک بار دیګر نام حزب وطن را که موسس آن میر غلام محمد غبار بود – مورد سو استفاده قرار دادند .
ارزیابی این همه بخشها در یک نوشته کوتاه ممکن نیست اما می باید روزی مورد ارزیابی قرار ګیرد .
وقتی رژیم برسر اقتدار در کابل که درراس آن نجیب الله قرارداشت،از درون پاشید و اعضای حزب به ګروه های قومی ګرایشات شان را برملا تر ساختند و رفیع و ګلاب زوی وطن جار و شرکا به حزب اسلامی پیوستند .
جنرال خداداد وشرکا به حزب وحدت پیوستند ،
جنرال مومن – جنرال بابه جان وحنرالهای دیګر با وکیل وزیر خارجه و همفکرانش با جنرال دوستم و یارانش به شورای نظار نزدیک تر شدند .
سقوط دولت نجیب الله وحزب کویا وطن
وضعیت طوری دیګری ومجاهدین داخل کابل شدند و حزب وطن به ګروه های قومی منشعب شد .احمد شاه مسعود سال ۱۹۹۲ میلادی با احمد شاه مسعود سال ۱۹۷۹ از نګاه عملی ونظری فرق های رادر زندګی سیاسی – نظامی اش تبارز داد .
کابل به میدان جنګ ها تبدیل شد . هزاران نفر در جریان جنګ ها به شهادت رسیدند .
تنظیم های هفت ګانه و هشت ګانه نشان دادند که چکونه با ګلوله واسلحه بجان همدیګر ومردم یورش بر دند .
طالبان
طالبان را در کویته باکستان شکل داده و سازماندهی کردند . تا رسیدن طالبان بکابل جنګها ادامه یافت که حکایت هرکدام شان نیار به نوشتن کتابها دارد،
وقتی طالبان به کابل رسیدند – نیروهای طرفدار احمد شاه مسعود از کابل به دره پنجشیر عقب نشینی نمودند .
مسعود ومقاومت برضد طالبان
این بخش زندګی احمد شاه مسعود بیانګرتجارب دیګریست . مسعود در برابر طالبان و آی ایس – آی مقاومت نظامی را سازماندهی نمود و اینبار جنګ احمد شاه مسعود در برابرآی – اس – اي وانترناسیونالیسمی که شامل اخوان المسلمین – سلفیسم وبخشهایی از وهابیسم بود – شکل ګسترده تر ګرفت .
سر انجام انترناسیونالیست های طرفدار بن لادن و شرکا در اثر توطیه ای احمد شاه مسعود را ترور نمودند و احمد شاه مسعود بروز نهم سپتامبر ۲۰۰۱ به شهادت رسید وبروز دهم ماه سپتامبر همان سال رییس آی اس – آی به رییس سی – آی – ای در واشنګتن ګفت :
« رهبر طالبان ملا عمر یک فرد مذهبی با علایق انسان دوستانه بوده ومردیست بدون قهر وخشونت و زیر رهبری جنګ سالاران زیاد رنج کشیده است »
باب وود وارد – بوش ات وار
دو روز بعد از به شهادت رسیدن احمد شاه مسعود در یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ برج های دوګانه مرکز تجارتی جهان در نیویارک و مرکز وزارت دفاه امریکا در پنتاګون با هواپیماهای بوینګ مورد اماج قرارګرفت . از انروز تاحالا ده سال می ګذرد .

یک – هفته نامه جریده وحد ه – ناشر – مولانا خسته - زبان پشتو ودری – از ۳۱ جنوری ۱۹۶۶ تا ۲۰ جون ۱۹۶۶
-  دو
جریده پیام امروز مدیر مسوول غلام نبی خاطر - ناشر ین عبدالروف ترکمنی ومحمد طاهر محسنی ( غلام نبی خاطر در کانادا زندګی مینماید و محمد طاهر محسنی در المان ) هفته نامه پیام امروز بزبان دری از ۹ فروری ۱۹۶۶ تا ۲۵ می ۱۹۶۶ منتشر میګردید .
سه-
جریده افغان ملت - مدیر مسوول– غلام محمد فرهاد – ناشرین – ق – حداد –ح – رفیع – از ۵ – اپریل ۱۹۶۶ – ۱۵ می ۱۹۶۷
چهار - جریده خلق - مدیر مسوول نورمحمد تره کی – ناشر – بارق شفیعی
زبان پشتو – دری – از ۱۱ – اپریل ۱۹۶۶ تا ۱۶ می – ۱۹۶۶
پنج – مردم – هفته نامه – مدیر مسول سید مقدس نګاه – ناشر – غلام محب الدین تفویض- زبان پشتو – دری – از ۱۱ می ۱۹۶۶ تا ۱۱ جون ۱۹۶۶
شش-
مساوات – مدیر مسوول - الف- س – رشاد - محمد شریف ایوبی – ناشرین – محمد رحیم الهام و عبدالغنی میوندی – زبان دری و پشتو اغاز به نشرات ۲۴ جون ۱۹۶۶
هفت -
پیام وجدان – مدیر مسوول – عبدالروف ترکمنی – ناشر- عبدالروف ترکمنی - زبان دری – پشتو - ۲۴ جون ۱۹۶۶
هشت –
پرچم – مدیر مسوول – سلیمان لایق - ناشرین – سلیمان لایق – م- الف – خیبر – زبان دری - پشتو- از ۱۴ مارچ ۱۹۶۸ تا ۱۵ جولای ۱۹۶۹ میلادی
نه –
صدای عوام – مدیرمسوول – داکتر الف- ک- فرزان – ناشر – م- الف- حنیفی
زبان – دری – پشتو - از ۲۷ مارچ ۱۹۶۸ تا ۲۰ جون ۱۹۶۸
ده-
هفته نامه شعله جاوید – مدیر مسوول – دکتر محمد رحیم محمودی – ناشرین دکتر محمد رحیم محمودی – دکتر هادی محمودی – زبان دری – پشتو- از ۴ – اپریل ۱۹۶۸ – تا ۱۰ جولای ۱۹۶۹ میلادی
یازده –
هفته ترجمان - مدیر مسوول – پروفیسور –دکتر عبدالرحیم نوین - ناشر – علی احمد بشیر – زبان دری – پشتو – ۱۸ – آپریل ۱۹۶۸ میلادی
دوازده –
جریده سبا- مدیر مسوول – غلام نبی خاطر – ناشر – غلام نبی خاطر – زبان –دری و پشتو - ۸ می ۱۹۶۸
سیزده –
کمک – مدیر مسوول م- کمک – ناشر – م –کمک – زبان / دری و پشتو
یک اګست ۱۹۶۸ ( یک شماره منتشر ګردید )
چهارده –
کاروان – مدیر مسوول –کشککی - ناشر – عبدالحق واله – زبان / دری و پشتو- ۱۰ – اکتوبر ۱۹۶۸
پانزده –
هفته نامه ګهیځ – مدیر مسوول – م – ګهیځ - ناشرین – م – ګهیځ و الف – سلیم فرغانه ای- زبان / پشتو و دری - ۱۳ – اکتوبر ۱۹۶۸
شانزده –
هفته نامه پروانه - - مدیر مسوول – الف – پروانه – ناشر- الف – پروانه – زبان / دری و پشتو - دوم - دسامبر ۱۹۶۸ - تا ۲۰ جنوری ۱۹۶۹
هفده –
هفته نامه هدف - مدیر مسوول – غ- م- اور مل – مدیر مسوول – محمد رحیم مهربان – زبان / دری و پشتو- ۱۱ دسامبر ۱۹۶۸ تا ۱۳ – اګست ۱۹۶۹
هجده –
جبهه ملی – مدیر مسوول – عبد الرب اخلاق – ناشر – عبد الرب اخلاق – زبان / دری – پشتو- از ۳۰ دسامبر ۱۹۶۸ تا ۱۵ جون ۱۹۶۹ میلادی
نزده –
هفته نامه پکتیکا – مدیر مسوول – شاه زمان ورز- ۲- ستانیزی – ناشرین – شاه زمان ورز - و ستانیزی – زبان / پشتو و دری – ۱۰ مارچ ۱۹۶۹
بیست –
هفته نامه سپیده دم- مدیر مسوول – الف- ب- کبیر و محمود فارانی – زبان دری و پشتو – ۱۲ مارچ ۱۹۶۹ تا ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۹
بیست ویک –
هفته نامه افغان ولس – مدیر مسوول – ق- خادم – ناشرین – صادق و ع – ق – عبدالرحیم زی / زبان پشتو - ۳۰ جولای ۱۹۶۹ تا ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۹
بیست و دوم-
هفته نامه اتحاد ملی – مدیر مسوول – الف- ح – مژده – ناشرین – الف- ح – مژده و الف- ح – نصیری – زبان / دری و پشتو - ۱۹ جولای ۱۹۶۹
بیست وسه –
هفته نامه روزګار – مدیر مسوول –ی – فرند – ناشر – ی – فرند / زبان / دری و پشتو – ۲۸ –اکتوبر ۱۹۶۹
بیست وچهار –
هفته نامه افغان – مدیر مسوول – م – ی –ولسمل – ناشر – م – ی – ولسمل – زبان / پشتو و دری - ۶ سپتامبر ۱۹۶۹
بیست و پنج –
هفته نامه ندای حق - مدیر مسوول م. الف. س .صادقی – ناشر- زرمتی – زبان دری و پشتو – ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۱ تا ۱۸ جنوری ۱۹۷۲
بیست وشش –
ملت – مدیر مسوول فدا محمد فدایی – ناشر حبیب الله رفیع – زبان / پشتو و دری
۲۶ سپتامبر ۱۹۷۱ تا ۱۰ جنوری ۱۹۷۲
بیست وهفتم –
هفته نامه افکار نو –مدیر مسوول – ن. نورزاد –ناشر – ضیا حیدر – زبان / دری و پشتو – ۳۰ – اکتوبرسال ۱۹۷۱ تا ۱ نوامبر ۱۹۷۱
بیست وهشت –
هفته نامه پیکار- غ. م . الماسک – ناشر غ.م . الماسک – زبان/ دری و پشتو ۱۵ دسامبر ۱۹۷۱
بیست ونه –
شوخک – مدیر مسوول الف. غ. اودس – ناشر الف . مختار – زبان / دری و پشتو ۱۶ دسامبر ۱۹۷۱ تا ۸ جون
۱۹۷۲

۱-
کتاب
AFGHANISTAN
Die Unterwerfung einer Nation
نویسنده – سید مصدق رهین – از انتشارات اتحادیه عمومی محصلین افغانی در خارج از کشور ( ګوافس )
.

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس